A A A A A

Church: [Church Persecution]


Tich Joote 8:1
Chieng’ onogo, kanyakla mar jo-Kristo man Jerusalem nochako yudo sand malit. Giduto nokegi kuonde duto e pinje Judea gi Samaria, mak mana joote kende ema ne odong’ Jerusalem.

Mathayo 5:44
An to awachonu ni nyaka uher wasiku, kendo ulam Nyasaye ni joma sandou,

2 Timotheo 3:12
Chutho, ji duto madwaro doko joma oluoro Nyasaye kodembore kuom Kristo Yesu to nyaka yud sand.

Johana 15:20
Paruru gima nawachonu ni, ‘Misumba ok duong’ moloyo ruodhe.’ Ka an ema gisanda, to un bende nyaka gisandu, to ka girito wachna, to wachu bende giniriti.

Fweny 2:10
Kik iluor sand ma ibiro yudo, nikech jachien biro bolo jomoko kuomu e jela mondo otemu, kendo ubiro yudo sandruok kuom ndalo apar. To bed jaadiera nyaka kar tho, mi anamiyi osimbo mar ngima, kaka ranyisi ni iselocho.

Rumi 8:35
Ang’o ma dipogwa gi hera ma Kristo oherowago? Dobed masira, koso chandruok, koso sand, koso kech, koso duk, koso himruok, koso tho?

Mathayo 5:11
“Un johawi ka ji yanyou kendo sandou, kawacho weche maricho duto mag miriambo kuomu, nikech an.

Rumi 12:14
Kwauru Nyasaye mondo oguedh joma sandou. Ee, kwayeuru mondo oguedhgi aguedha, to kik okuong’gi.

Johana 5:16
Kuom mano, jo-Yahudi nochalo himo Yesu, nikech notimo gik ma kamago chieng’ Sabato.

Mathayo 5:10-12
[10] “Joma isando nikech tim ma kare gin johawi, nikech gueth mar loch polo en margi.[11] “Un johawi ka ji yanyou kendo sandou, kawacho weche maricho duto mag miriambo kuomu, nikech an.[12] Ka gik makamago otimorenu, to beduru mamor ahinya, nikech pok maduong’ okannu e polo, nimar kamano bende e kaka ne gisando jonabi mane okwongonu.

2 Korintho 12:10
Mano omiyo ayie nyawo, kata achaya, kata chandruok, kata sand, kata thagruok, nikech Kristo, nimar ka wanyap, to eka watek.

Tich Joote 13:50
To jo-Yahudi noketho chuny jodong dalano, kod chuny mond joma dongodongo ma ok jo-Yahudi mane oluoro Nyasaye. Kamano ne gimiyo ji osando Paulo gi Barnaba, mi giriembogi gia e gweng’gi.

Tich Joote ๗:๕๒
Bende nitie janabi moro mane kwereu ok osando? Ne ginego joote Nyasaye mane osehulo chon ni Ng’ama Kare biro biro. To koro un usendhogo Ng’ama Kareno, mi unego.

Mariko 4:17
to ok omok e chunygi. Omiyo ok gidag aming’a, kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to gipodho piyopiyo nono.

Galatia 4:29
E kindeno, wuowi mane onywol kuom dwaro mar dhano ne osando jal mane onywol kuom Roho mar Nyasaye, kendo kamano e kaka obet e ndalogi.

Mariko 10:30
to noyud mier, gi owete, gi nyimine, gi mine, gi nyithindo kod lowo nyadi mia achiel e piny ka, kaachiel gi sand bende, kendo enoyud ngima mochwere e piny mabiro.

Mathayo 13:21
To wachno ok moki e chunye, omiyo ok odag aming’a kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to opodho piyopiyo nono.

Tich Joote 22:4
Ne asando chwo gi mon mane luwo Yor Ruodhni, mi anego moko kuomgi, to moko aketo e jela.

Mathayo 5:10
“Joma isando nikech tim ma kare gin johawi, nikech gueth mar loch polo en margi.

Galatia 6:12
Jogo madwaro doko malong’o kapakore kuom tim ringruok, e joma temo chunou mondo oteru nyangu. To gitimo kamano mana ni mondo kik giyud sand ma digiyudo ka gilando wach msalap Kristo.

Luka 21:12
“To kapok gigo duto otimore, to nomaku, mi sandu, kendo noteru mondo oyalu e nyim jodong ut lemo, mi ketu e jela. Bende giniteru e nyim ruodhi kod jodongo nikech an.

Mariko 10:29-30
[29] Yesu nodwoke, kawachonigi ni, “Adier awachonu ni ng’ama oweyo dalane, kata owetene, kata nyiminene, kata min, kata wuon, kata nyithinde, kata lope, nikech an, kendo nikech Injili,[30] to noyud mier, gi owete, gi nyimine, gi mine, gi nyithindo kod lowo nyadi mia achiel e piny ka, kaachiel gi sand bende, kendo enoyud ngima mochwere e piny mabiro.

Rumi 8:35-37
[35] Ang’o ma dipogwa gi hera ma Kristo oherowago? Dobed masira, koso chandruok, koso sand, koso kech, koso duk, koso himruok, koso tho?[36] Adier, mago timorenwa mana kaka Muma wacho niya, “Inegowa seche duto nikech in, kendo wachalo mana gi rombe midwaro yang’o.”[37] To kata kamano, waloyo gigo duto chutho, nikech teko mar Jal mane oherowa,

Tich Joote 11:19-21
[19] Ji duto mane oseke nikech sand mane owuok bang’ nek Stefano nodhi e pinje mopogore opogore, kaka Foinike gi Saipras kod dala mar Antiokia manie piny Kilikia, to ne githoro lando wach mana ni jo-Yahudi kende.[20] To kata kamano jomoko kuomgi ne joma oa Saipras gi Kurene. Gin to ka ne gichopo Antiokia, to ne gilando wach ni joma ok jo-Yahudi bende, ka ginyisogi Wach Maber mar Yesu Kristo.[21] Teko Ruoth Nyasaye ne ni kodgi, omiyo ji mathoth noyie, molokore ir Ruoth.

Tich Joote 9:4-5
[4] Ne opodho piny, mi owinjo ka dwol moro wachone niya, “Saulo! Saulo! Isanda nang’o?”[5] Eka Saulo nopenjo ni, “In ng’a, Ruoth?” Dwolno nodwoke ni, “An e Yesu ma isando!

Galatia 5:11
Owetena, ka en adier ni pod apuonjo ni nyaka ter ji nyangu, to ere gima omiyo pod isanda? Ka da bed ni en adier ni pod apuonjo ni nyaka ter ji nyangu, to kara puonj ma apuonjogo wach msalap Yesu da ok ochwanyo ji!

Mathayo 10:23
Ka gisandou e dala moro, ro ringuru udhi e dala machielo, nikech awachonu adier ni ok unutiek tiju e piny Israel duto, kapok Wuod Dhano obiro.

Mathayo 5:12
Ka gik makamago otimorenu, to beduru mamor ahinya, nikech pok maduong’ okannu e polo, nimar kamano bende e kaka ne gisando jonabi mane okwongonu.

1 Timotheo 1:13
Kata obedo ni ne an ng’at mayanyo nyinge, kendo ma jasand ji, kendo ma jakwinyo, to ne okecha nikech ne atimo gigo kane pok ayie, kendo ka akia gima atimo.

Mathayo 5:11-12
[11] “Un johawi ka ji yanyou kendo sandou, kawacho weche maricho duto mag miriambo kuomu, nikech an.[12] Ka gik makamago otimorenu, to beduru mamor ahinya, nikech pok maduong’ okannu e polo, nimar kamano bende e kaka ne gisando jonabi mane okwongonu.

Luka 11:49
Mano emomiyo rieko Nyasaye nowacho niya, ‘Abiro oronigi jonabi kod joote, to ginineg moko kuomgi, kendo moko bende ginisandi.’

1 Thesalonika ๓:๓-๔
[๓] mondo kik ng’ato kuomu dog chien nikech masiche muneno. Un uwegi ung’eyo ni wan jo-Kristo nyaka wane sandruok ma kamago,[๔] nikech kane wan kodu ne wawachonu chon ni nyaka sandwa, kendo koro uneno ka mano ema osetimore.

Hibrania 11:36-38
[36] Jomoko ne oyany kendo ochwadi, to jomoko ne otue mi oketi e jela.[37] Moko ne ogo gi kite, to moko nong’ad sirunda, to moko bende noneg gi ligangla. Ne girwakore gi piende rombe kod piende diek, ka gidhier kendo kisandogi, bende ka gin gi chandruok malit.[38] Ne gin joma beyo gilala ma ok owinjore bed e pinyni. Ne gibayo abaya e thimbe kod gode ka gidak e rogo kod buche manie lowo.

Johana 15:20-21
[20] Paruru gima nawachonu ni, ‘Misumba ok duong’ moloyo ruodhe.’ Ka an ema gisanda, to un bende nyaka gisandu, to ka girito wachna, to wachu bende giniriti.[21] To ginitimnu kamano mana nikech an, nimar gikia Jal mane oora.

Mathayo 10:21-23
[21] “Ng’ato nondhog owadgi mondo onegi, kendo wuone nondhog nyithindgi. Nyithindo bende nolokre gi jonywolgi mi chiwgi mondo oneggi.[22] Ji duto nobed mamon kodu nikech an, to ng’ama otimo kinda nyaka giko ema nokwo.[23] Ka gisandou e dala moro, ro ringuru udhi e dala machielo, nikech awachonu adier ni ok unutiek tiju e piny Israel duto, kapok Wuod Dhano obiro.

Mathayo 24:8-10
[8] To masichego duto gin mana chakruok mar ndalo manyien.[9] “E ndalogo, ginimaku ma giteru mondo okumu kendo onegu, bende ogendini duto nobed mamon kodu nikech un joga.[10] Ji mathoth nowe Nyasaye, mi ndhogre kendgi, kendo bed mamonre.

Luka 21:12-19
[12] “To kapok gigo duto otimore, to nomaku, mi sandu, kendo noteru mondo oyalu e nyim jodong ut lemo, mi ketu e jela. Bende giniteru e nyim ruodhi kod jodongo nikech an.[13] Mano e thuolo ma unuyudi mar hulo gik museneno.[14] Emomiyo keturu chunyu mondo ung’e ni ka kindeno ochopo, to ok unuchandru kuom paro gima dudwoki,[15] nikech an ema namiu weche kod rieko ma onge wasiku kata achiel ma nosir kata nokwer.[16] Kata mana jonywolu gi oweteu gi wedeu kod osiepeu nondhogu, kendo ginichiw jomoko kuomu mondo onegi.[17] Bende ji duto nobed mamon kodu nikech an.[18] To kata kamano, onge kata yie wiu achiel ma nolal.[19] Omiyo timuru kinda, nimar mano e kaka unuyud ngima maradier.

1 Korintho 4:8-13
[8] Nenore ni uparo ni useyudo gik moko duto mudwaro, kendo usedoko joma omew! Usebedo ruodhi, to wan uweyowa oko! Mad ubed ruodhi adier, mondo wan bende wabed ruodhi kodu![9] To nenore ni Nyasaye oseketowa wan joote, ka joma odong’ chien mogik ni ji duto, kendo ka joma ong’adnigi buch tho, nikech oseketwa ka gima piny duto rango. To ok mana ji kende ema rangowa, to koda ka malaika bende![10] Neuru kaka wan joma ofuwo nikech Kristo, to un, un joma riek kuom Kristo! Wan joma nyap, to un utek. Un omiu duong’ ahinya, to wan ochawa![11] Nyaka chop koroni kech kayowa, kendo riyo oloyowa. Wan duge, bende igoyowa, kendo waonge kar dak.[12] Watiyo matek gi lwetwa wawegi. Ka oyanywa to waguedho joma yanyowa, kendo ka isandowa, to wadhil adhila.[13] Bende ka ijarowa, to wadoko mamuol. Adier, nyaka chop chil kawuono, wan ji mikwano ka nono, kendo wan mana yugi mag piny!

Hibrania 10:32-34
[32] Parieuru gik mane otimorenu e ndalo mokadho, kane ler mar Nyasaye orieny e chunyu. Kata obedo ni ne un e lweny mager kendo matek, to ne utimo kinda ka udhil.[33] Jomoko kuomu nodoko ka joma ourore e nyim ji, kiyanyogi kendo isandogi, to moko bende ne ok oringo oweyo joma ne itimonigi kamano.[34] Ne usandoru kaachiel gi joma ne otue e jela, bende ne uyie mondo oyak giu, kung’eyo ni un gi mwandu maber moloyo, kendo mosiko.

Hibrania 11:33-38
[33] Yie ema ne omiyo giloyo pinje mamoko, kendo girito ji gi bura makare, mi giyudo ni Nyasaye ochopo singruokne.[34] Yie ema ne omiyo giumo dho sibuoche, kendo ginego gero mar mach, bende gitony e lweny. Kata obedo ni ne gin joma nyap, to yie nomiyo gibedo joma rateke, kendo gidoko joma ger e lweny, mi giriembo jolweny mane oa e pinje mamoko.[35] Yie ema ne omiyo ochier ni mon moko jogi mane osetho. Jomoko ne osand malit, kane ok oyie ni mondo oresi, nikech ne gidwaro ni chieng’ moro gichier e ngima maber moloyo.[36] Jomoko ne oyany kendo ochwadi, to jomoko ne otue mi oketi e jela.[37] Moko ne ogo gi kite, to moko nong’ad sirunda, to moko bende noneg gi ligangla. Ne girwakore gi piende rombe kod piende diek, ka gidhier kendo kisandogi, bende ka gin gi chandruok malit.[38] Ne gin joma beyo gilala ma ok owinjore bed e pinyni. Ne gibayo abaya e thimbe kod gode ka gidak e rogo kod buche manie lowo.

Tich Joote 12:1-19
[1] E ndalo nogo, ruoth Herode nochako sando jo-Kristo moko.[2] Ne ogolo chik mi oneg Jakobo ma owadgi Johana gi ligangla.[3] Kane oneno ni wachno ber ni jo-Yahudi, ne omako Petro bende (Mano notimore e ndalo Sap Makati ma ok ketie Thowi.)[4] Kane osemak Petro kamano, ne otere e jela, mi okete e lwet askeche apar gauchiel, ka askeche ang’wen rite arita. Herode nosechano mondo oyale e nyim ji bang’ Pasaka.[5] Kuom mano Petro ne mana ni e jela, to kanyakla mar jo-Kristo nolamone Nyasaye ahinya.[6] Otieno mane kiny onego Herode golie Petro oko ni ji, petro noyudo nindo e kind jorit ariyo. Ne otueye gi nyoroche ariyo, kendo askeche bende ne rito jela.[7] To malaika mar Ruoth notucho, mochung’ bute, kendo ler nopong’o od tuech. Eka malaikano noyuko Petro mochiewe, kawachone niya, “A malo piyo!” Gikanyono nyororo nogonyore e lwet Petro.[8] Malaika nowachone ni, “Tue okandani, kendo rwak wuocheni” Kane Petro osetimo kamano, malaika nowachone kendo ni, “Rwak lawi mondo iluw bang’a.”[9] Petro noluwe, mi owuok oko e jela, to ne ok ong’eyo ni gima malaika timone en adier, nikech nogalo ni oneno mana fweny.[10] Ne gikadho kar rit mokwongo kod mar ariyo, eka ne gichopo e dhoranga nyinyo miwuokgo oko e jela. Dhorangano noyaworenigi mana kende, mi giwuok oko. Ne giluwo yo moro, mi giwuotho kuom kinde moromo, eka malikano nolal nono moweyo Petro.[11] Bang’ mano, Petro nofwenyo gima osetimorene, mowacho ni, “Koro ang’eyo ni en adier! Ruoth Nyasaye oseoro malaikane moresa kagola e teko Herode, kendo kuom gik moko duto mane jo-Yahudi dwaro timona.”[12] Kane oneno kamano, ne odhi e od Maria min Johana, ma bende iluongo ni Mariko, kuma ne ji mang’eny ochokoree ka lemo.[13] Ne odwong’o dhoot ma oko, mi nyako moro ma jatich, ma nyinge Roda, obiro yawone.[14] To kane ochamo dwond Petro, nodoko mamor ahinya, mi oringo odok ei ot kapok oyawo dhoot. Nowacho ni ji ni Petro ema ochung’ oko e dhoot.[15] To ne gidwoke ni, “Neko omaki!” En to noramo ni en adier. Eka ne giwachone ni, “Kara mano mana malaikane.”[16] To e kindeno duto, Petro nosiko ka duong’o adwong’a dhoot. Omiyo ne giyawone, mi dhogi omoko ka gineno ni en Petro adier![17] Noting’o nigi lwete mondo giling’, eka nonyisogi kaka Ruoth Nyasaye osegole e jela. Bang’e nowachonigi ni mondo ginyis Jakobo kod owete mamoko wachno, eka nowuok modhi kamoro machielo.[18] Kane piny oru, kihondko maduong’ nomako askeche ma jorit, ka gipenjore ni ang’o motimore ni Petro.[19] Herode nogolo chik mondo odware, to ne ok ginyal yude. Omiyo ne onono jorit ahinya, eka nowacho ni mondo oneggi. Bang’e noa Judea odhi Kaisaria, mobet kuno kuom kinde moko.

Tich Joote 9:1-14
[1] E ndalogo Saulo ne pod siemo jopuonjre mag Ruoth, kodwaro negogi. Ne odhi ir jadolo maduong’,[2] mokwaye mondo ondik barua ni jodong ut lemo man Damaski, mamiye teko mar mako chwo gi mon ma oyudo kaluwo yor Ruoth, oter Jerusalem kotue.[3] Kane koro ochiegni chopo Damaski, nopo ka ler moa e polo ong’ang’ni molwore.[4] Ne opodho piny, mi owinjo ka dwol moro wachone niya, “Saulo! Saulo! Isanda nang’o?”[5] Eka Saulo nopenjo ni, “In ng’a, Ruoth?” Dwolno nodwoke ni, “An e Yesu ma isando![6] To a malo, idhi Damaski kuma idhi wachonie gima onego itim.”[7] Joma ne nie wuoth gi Saulo nochung’ ka dhogi omoko, ka giwinjo dwol, to ok gine ng’ato![8] Saulo noa malo, motemo yawo wang’e, to ne ok onyal neno, omiyo ne gitaye mana gi lwete, mi gitere Damaski.[9] Kuom ndalo adek ne ok onyal neno, kendo ne ok ochiem kata omadh gimoro.[10] To japuonjre moro ne ni Damaski, ma nyinge Anania. Ruoth nofwenyorene, moluonge ni, “Anania!” Nodwoke ni, “An ka, Ruoth.”[11] Eka Ruoth nowachone ni, “A malo, idhi e yo miluongo ni Yo Matir, idwar ja-Tarso moro ma nyinge Saulo, e od Judas. Olemo,[12] kendo oseyudo fweny monenoe ng’at ma nyinge Anania kayieyo lwete kuome mondo ochak onen.”[13] Anania nodwoke ni, “Ruoth, ji mathoth osenyisa wach ng’atni, kendo kaka notimo timbe malich mang’eny ni jogi man Jerusalem.[14] Bende osebiro Damaski gi teko moyudo kuom jodolo madongo mondo omak ji duto moyudo ka luongo nyingi.”

Galatia 1:13
Nyaka bed ni usewinjo kaka timna ne chalo kane pod aluwo dini mar jo-Yahudi. Ung’eyo kaka ne asando kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye malit, katemo matek mondo atiekgi chuth,

Fweny 2:8-10
[8] “Ndik ni malaika mar kanyakla mar jo-Kristo man Smurna kama: ‘Weche mag Jal Mokwongo kendo Mogik e magi. En e Jal mane otho, kendo ochako obedo mangima.[9] “ ‘Ang’eyo chandruok ma ineno, kod chan mari, to chutho in jamoko! Bende ing’eyo ayany ma joma wacho ni gin jo-Yahudi, to ok gin jo-Yahudi, yanyigo. Chutho, gin mana oganda jolemo mar Satan.[10] Kik iluor sand ma ibiro yudo, nikech jachien biro bolo jomoko kuomu e jela mondo otemu, kendo ubiro yudo sandruok kuom ndalo apar. To bed jaadiera nyaka kar tho, mi anamiyi osimbo mar ngima, kaka ranyisi ni iselocho.

Tich Joote 26:9-11
[9] An awuon ne aparo ni onego atim gik moko duto maricho ma anyalo, nikech ne amon gi nying Yesu ja-Nazareth![10] Adier, mano e gima ne atimo Jerusalem. Ne ayudo teko kuom jodolo madongo mi aketo jo-Nyasaye mang’eny e jela, kendo kane ong’adnigi buch tho, to an bende ne ayie ni mondo oneggi.[11] Kuom ndalo mang’eny namiyo osandgi e ut lemo duto, ka atemo mondo ami giyany Yesu. Ne ager kodgi marach, mi ne adhi koda ka e mier mag pinje mamoko mondo asandgi kuondego.

1 Korintho ๔:๑๒
Watiyo matek gi lwetwa wawegi. Ka oyanywa to waguedho joma yanyowa, kendo ka isandowa, to wadhil adhila.

Tich Joote 12:1
E ndalo nogo, ruoth Herode nochako sando jo-Kristo moko.

Filipi 3:6
kendo kinda mane an-go kuom rito chik kwerewa nomiyo asando kanyakla mar jo-Kristo. Adier, onge ng’ama diyud ketho moro kuoma, nikech narito weche duto ma Chik dwaro.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania