A A A A A

Church: [Womens Roles]

Galatia 3:28
Kuom mano onge pogruok e kind jo-Yahudi, kata e kind wasumbini gi joma ni thuolo, kata e kind chwo gi mon, nikech uduto un achiel kuom Kristo.

1 Timotheo 2:9-15
[9] Mon bende onego rwakre gi lewni mowinjore, ka gibidhore kendo giritore kare. Rwakruokgi kik bed mana mar kado wich, kata mar dhahabu, kata kite mabeyo, kata lewni ma nengogi tek,[10] to onego girwakre gi timbe mabeyo kaka owinjore gi mon ma wacho ni oluoro Nyasaye.[11] Mon mondo opuonjre koling’, kendo koyie winjo wach.[12] Ok ayie mondo dhako opuonj ji kata mondo otel ni chwo, to ber mondo oling’,[13] nikech Adam ema nochue mokwongo, eka ochue Hawa.[14] Bende ok Adam ema ne owuondi, to Hawa ema nowuondi modoko jaketho.[15] To kata kamano, dhako noyud resruok e yor nywolo nyithindo, ka osiko e yie gi hera gi puodhruok kod ritruok.

1 Timotheo 2:12
Ok ayie mondo dhako opuonj ji kata mondo otel ni chwo, to ber mondo oling’,

1 Korintho 11:3
To adwaro ni mondo ung’e ni wi dichwo ka dichwo en Kristo, kendo wi dhako en dichwo, to wi Kristo en Nyasaye.

Luka 8:1-3
[1] Bang’ kinde moko, Yesu nowuotho e mier madongo kod matindo duto, kalando Wach Maber mar Loch Nyasaye. Jopuonjrene apar gariyo bende ne jodhi kode,[2] kaachiel gi mon moko mane osegolonigi jochiende maricho, kendo ochango tuochegi, kaka Maria, mane iluongo ni Magdala, mane osegolone jochiende abiriyo,[3] gi Joana chi Chuza, mane jatelo e od Herode, gi Susana, kaachiel gi mon mamoko mang’eny. Mon-go ne konyo Yesu kod jopuonjrene mana gi gigi giwegi.

Efeso 5:22-33
[22] Un mon luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo,[23] nikech dichwo e wi dhako, mana kaka Kristo e wi kanyakla mar joma oyie kuome, ma en ringre, kendo en jawar mare.[24] Kuom mano, mon nyaka winj chwogi e weche duto, mana kaka kanyakla mar jo-Kristo winjo Kristo.[25] Un chwo, heruru mondu mana kaka Kristo nohero kanyakla mar joma oyie kuome, mochiwo ngimane nikech en.[26] Ne ochiwore kamano mondo opwodhe, kolwoke gi pi kendo gi wach,[27] mondo ka okawe obedo mare, to obed gi duong’ kendo maler, maonge chilo kata jowruok kata gimoro amora ma kamano.[28] Chwo onego oher mondgi mana kaka gihero ringregi giwegi. Ng’at mohero chiege oherore owuon.[29] Onge ng’ama ok dwar ringre owuon, to opidhe kendo orite, mana kaka Kristo bende rito kanyakla mar joma oyie kuome,[30] nikech en ringre owuon. Wan to, wan fuond ringreno.[31] En mana kaka Muma wacho niya, “Emomiyo, ng’ato weo wuon gi min, to padore kuom chiege, kendo ji ariyogo doko ringruok achiel.”[32] Nitie adiera maduong’ mopondo e wachni, to aneno ni owuoyo kuom Kristo gi kanyakla mar joma oyie.[33] To un bende owuoyo kuomu kama: Ng’ato ka ng’ato mondo oher chiege kaka oherore owuon, kendo dhako ka dhako bende nyaka luor chwore.

1 Timotheo 2:11-15
[11] Mon mondo opuonjre koling’, kendo koyie winjo wach.[12] Ok ayie mondo dhako opuonj ji kata mondo otel ni chwo, to ber mondo oling’,[13] nikech Adam ema nochue mokwongo, eka ochue Hawa.[14] Bende ok Adam ema ne owuondi, to Hawa ema nowuondi modoko jaketho.[15] To kata kamano, dhako noyud resruok e yor nywolo nyithindo, ka osiko e yie gi hera gi puodhruok kod ritruok.

Luka 10:38-42
[38] Kane Yesu kod jopuonjrene pod nie wuoth, ne odonjo e dala moro, mi dhako moro ma nyinge Maritha norwake e ode.[39] Dhakono ne nigi nyamin miluongo ni Maria. Nyamin mareno nobet piny e tiend Ruoth Yesu, kawinjo puonjne.[40] To chuny Maritha ne chandore nikech tich mang’eny mane otiyo, omiyo nodhi ir Yesu, mowachone ni, “Ruoth, ok ineye ni nyamera oweya atiyo mana kenda? Wachne mondo obi okonya!”[41] To Ruoth Yesu nodwoke niya, “Maritha, Maritha, iparori kendo ithagori gi weche mang’eny kayiem,[42] to gimoro achiel kende ema dwarore, kendo Maria ema oseyiero gino. En gima ber moloyo, kendo onge ng’ama nomaye.”

Tito 2:3-5
[3] Kamano bende nyaka inyis mon madongo mondo obed joma oluoro Nyasaye e ngimagi, to kik gibed jokuoth, kata joma ohero kong’o, to gibed ranyisi mabeyo,[4] mondo omi mon matindo opuonjre hero chwogi kod nyithindgi,[5] kendo obed joma oritore, mangimagi ler, bende ma rito utgi maber. Nyaka gibed mon mang’won kendo moluoro chwogi, mondo Wach Nyasaye kik yany.

1 Korintho 11:2-16
[2] Apuoyou nikech upara pile, kendo nikech umako puonj mane amiyou matek.[3] To adwaro ni mondo ung’e ni wi dichwo ka dichwo en Kristo, kendo wi dhako en dichwo, to wi Kristo en Nyasaye.[4] Kuom mano dichwo malemo kata mahulo wach moa kuom Nyasaye, koumo wiye, ochayo Kristo, ma en wiye.[5] To bende dhako malemo kata mahulo wach moa kuom Nyasaye ka ok oumo wiye, to ochayo chwore, ma en wiye nimar ochalre gi dhako moliel wiye.[6] Ka dhako ok oumo wiye, to ber mondo ong’ad yie wiye. To ka ng’ado yie wich kata lielo wich kuodo wi dhako, to ber mondo oum wiye.[7] Dichwo to ok owinjore um wiye, nimar ne ochweye e kido mar Nyasaye, kendo en e ranyisi mar duong’ mar Nyasaye. Dhako to en ranyisi mar duong’ mar dichwo.[8] Dichwo ne ok oa kuom dhako, to dhako noa kuom dichwo.[9] Bende dichwo ne ok ochue ni dhako, to dhako ema nochue ni dichwo.[10] Mano emomiyo dhako onego um wiye kaka ranyisi ni en e bwo loch chwore, nikech malaika.[11] To kata kamano, kuom Ruoth, dhako ok gimoro ka dichwo onge, mana kaka dichwo bende ok en gimoro ka dhako onge,[12] nimar kaka dhako noa kuom dichwo, e kaka dichwo bende koro dhako onywolo, to gik moko duto a kuom Nyasaye.[13] Paruru ane un uwegi. Bende en gima owinjore ka dhako lamo Nyasaye e nyim ji ka ok oumo wiye?[14] Donge en gima ong’ere e piny ngima ni ka dichwo nigi yie wich maboyo, to mano kelone wichkuot?[15] Dhako to ka nigi yie wich maboyo to mano kelone duong’. Osemiye yie wich maboyo mondo odok raum wiye.[16] To ka ng’ato dwaro goyo mbaka kuom wachni, to gima dawachi en mana ni, wan waonge gi tim moro machielo mar lemo, to kata mana kanyakla mag joma oyie kuom Nyasaye bende ongego.

Tich Joote 18:26
Ne ochako puonjo gi chir e od lemo, to kane Akula gi Priskila jowinje, ne gikawe, mi gitere dala, kendo ne gipuonje Yor Nyasaye maber moloyo.

1 Korintho 14:33-35
[33] nimar Nyasaye ok en Nyasach koko, to en Nyasach kue.[34] Mon to mondo oling’ e chokruok mana kaka obet e chokruok duto mag jo-Kristo. Ok oyienigi wuoyo, mana kaka Chik Musa bende wacho.[35] To ka gidwaro penjo wach moro, to onego gipenj chwogi e mier, nikech en wich kuot ka dhako wuoyo e chokruok!

1 Timotheo 2:11
Mon mondo opuonjre koling’, kendo koyie winjo wach.

Efeso 5:22-24
[22] Un mon luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo,[23] nikech dichwo e wi dhako, mana kaka Kristo e wi kanyakla mar joma oyie kuome, ma en ringre, kendo en jawar mare.[24] Kuom mano, mon nyaka winj chwogi e weche duto, mana kaka kanyakla mar jo-Kristo winjo Kristo.

Rumi 16:1
Apwoyonu nyaminwa Fibi. En jatich e kanyakla mar jo-Kristo man Kenkrea.

Tito 2:4-5
[4] mondo omi mon matindo opuonjre hero chwogi kod nyithindgi,[5] kendo obed joma oritore, mangimagi ler, bende ma rito utgi maber. Nyaka gibed mon mang’won kendo moluoro chwogi, mondo Wach Nyasaye kik yany.

Efeso 5:22
Un mon luoruru chwou mana kaka uluoro Kristo,

1 Timotheo 5:14
Omiyo daher mondo okend mond liete matindo, mi ginywol nyithindo, kendo girit utgi, eka digitam jasikwa yudo thuolo mar wacho weche maricho kuomwa.

Mathayo 27:55-56
[55] Mon mang’eny bende ne ni kanyo, ka ng’icho gi chien. Ne gisebedo ka giluwo Yesu, ka gitiyone.[56] Kuomgi kanyo ne nitie Maria nyar Magdala, gi Maria min Jakobo gi Josef, kod min Yawuot Zebedi.

1 Korintho 14:34-35
[34] Mon to mondo oling’ e chokruok mana kaka obet e chokruok duto mag jo-Kristo. Ok oyienigi wuoyo, mana kaka Chik Musa bende wacho.[35] To ka gidwaro penjo wach moro, to onego gipenj chwogi e mier, nikech en wich kuot ka dhako wuoyo e chokruok!

Rumi 16:7
kendo mosnauru bende Androniko kod Junias. Gin jo-Yahudi wetena, mane otwewago. Gin joma ogen kuom joote, bende ne gikwongona bedo jo-Kristo.

Efeso 5:21
Beduru gi winjruok e kindu, kumiyog Kristo duong’.

Tito 2:1
To in Tito, nyaka iwach mana weche mowinjore gi puonj maradier.

1 Korintho 11:7
Dichwo to ok owinjore um wiye, nimar ne ochweye e kido mar Nyasaye, kendo en e ranyisi mar duong’ mar Nyasaye. Dhako to en ranyisi mar duong’ mar dichwo.

1 Timotheo 2:13-14
[13] nikech Adam ema nochue mokwongo, eka ochue Hawa.[14] Bende ok Adam ema ne owuondi, to Hawa ema nowuondi modoko jaketho.

1 Timotheo 3:2
Kuom mano jatend kanyakla mar jo-Kristo nyaka bed ng’at ma wach moro marach onge kuome, kendo mokendo dhako achiel kende, bende nyaka obed ng’at moritore, mobidhore, modimbore, mohero rwako welo, kendo ma japuonj molony.

1 Timotheo 3:11
Kamano mondgi bende nyaka bed gi tim makare, to kik gibed mon ma jokuoth, to gibed mon moritore, kendo ma jo adiera e weche duto.

Efeso 5:23
nikech dichwo e wi dhako, mana kaka Kristo e wi kanyakla mar joma oyie kuome, ma en ringre, kendo en jawar mare.

Tito 2:3
Kamano bende nyaka inyis mon madongo mondo obed joma oluoro Nyasaye e ngimagi, to kik gibed jokuoth, kata joma ohero kong’o, to gibed ranyisi mabeyo,

1 Petro 3:7
Un chwo bende daguru gi mondu ka ung’eyo ni gin chuech mang’aw. Omiyo nyaka umigi luor, nimar gin bende giyudo kodu mich mar ngima ma Nyasaye chiwo kuom ng’wonone. Kutimo kamano, to onge gimoro mabiro monou lemo.

Kolosai 3:18-19
[18] Un mon, winjuru chwou, nimar mano e gima joma obedo kuom Ruoth onego tim.[19] Un chwo, heruru mondu, kendo kik ubed mager kodgi.

1 Petro 3:1-7
[1] Un mon bende nyaka uluor chwou, mondo ka nitie chwo moko ma ok oyie, to gilokre ka gineno kaka ngimau chal,[2] kendo kaka timu ler, kendo kaka uluoro Nyasaye, kata ka ok uwachonigi gimoro.[3] Kik ulosru maber mana ni mondo oneu, kukado yie wiu maber, kendo kurwako tigo mag dhahabu kod lewni mabeyo.[4] To beyou onego obed mana mar chuny. En ber ma ok rum, kendo mamuol, kendo modembore, kendo ma nengone tek e nyim Nyasaye.[5] Mano e kaka chon mon maler mane oketo genogi kuom Nyasaye, ne obidhore kuom winjo chwogi.[6] Sara ne achiel kuom mon ma kamago. Ne omiyo Ibrahim luor, kendo ne oluonge ni, “Ruodha.” Koro un udoko nyige ka utimo gik mabeyo, kendo ok uwe gimoro bwog chunyu.[7] Un chwo bende daguru gi mondu ka ung’eyo ni gin chuech mang’aw. Omiyo nyaka umigi luor, nimar gin bende giyudo kodu mich mar ngima ma Nyasaye chiwo kuom ng’wonone. Kutimo kamano, to onge gimoro mabiro monou lemo.

1 Korintho 14:34
Mon to mondo oling’ e chokruok mana kaka obet e chokruok duto mag jo-Kristo. Ok oyienigi wuoyo, mana kaka Chik Musa bende wacho.

Kolosai 4:15
Mosnwauru owete man Laodikia, kendo mosnwauru Numfa kod kanyakla mar jo-Kristo malemo e ode.

Filipi 4:2-3
[2] Akwayo Yuodia gi Suntuke mondo jowinjre kuom Ruoth.[3] To in owadwa maradier, bende akwayi mondo ikony mon-go, nikech gisetiyo koda matek kuom lando Injili, ka wan gi Klement kod jotich wetewa mamoko duto, ma nyingi ondiki e kitap ngima.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania