A A A A A

Church: [Tithing]

Mathayo 5:17
“Kik upar ni asebiro ni mondo aketh Chik Musa kata ni mondo aketh weche jonabi, to asebiro mana ni mondo achopgi.

Mathayo 6:21
nikech kama mwanduni nitie e kama chunyi bende nitie.

Mathayo 23:23
Yesu nomedo wacho niya, “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uketo chunyu mana kuom chiwo ni Nyasaye mich mar achiel kuom apar mag alode maonge tich kaka apoth, gi onyulo, kod ododo, to uweyo gik madongo ma Chik dwaro, kaka ng’ado bura kare, gi bedo mang’won kod bedo jaadiera. Gik madongogo ema onego bed ni utimo, to mamokogo bende ok onego uwe mak utimo.

Rumi 2:29
Ooyo, ja-Yahudi maradier en ng’at ma ja-Yahudi gie chunye, kendo tero nyangu maradier bende en mar chuny. En tich Roho, to ok en tich rito Chik. Kata obedo ni ng’at ma kamano ok yud pak kuom dhano, to oyudo kuom Nyasaye.

Rumi 12:1
Emomiyo owetena, asayou kuom ng’wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego, nikech mano e yo maradier mar lemo monego uluw.

Mariko 12:41-44
[41] Chieng’ moro Yesu nobet kama omanyore gi sandug sadaka mar Hekalu, ka rango kaka ji golo chiwo. Ji mang’eny momew nochiwo pesa mathoth,[42] to eka bang’e chi liel moro modhier nobiro moluto ndururu ariyo.[43] Yesu noluongo jopuonjrene, mowachonigi niya, “Adier anyisou ni, chi liel modhierni osegolo chiwo maduong’ moloyo chiwo ma ji mamoko duto ogolo,[44] nimar ji mamoko osechiwo mana gik ma gigolo kuom mwandugi. En to, kata obedo ni odhier kamano, to osechiwo duto ma en-go, kendo ma dokonyrego!”

Rumi 3:21-31
[21] To koro yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode oseelore, kendo ok otenore kuom Chik kata matin. To kata kamano Chik Musa gi Jonabi wuoyo kuome.[22] En e yo ma Nyasaye miyogo dhano bet e winjruok kode nikech yie ma oyiego kuom Yesu Kristo. Yorno ni thuolo ni ji duto moyie, nikech onge gima gipogorego.[23] Ji duto oseketho, kendo girem kuom duong’ mar Nyasaye.[24] To Nyasaye miyo gibet e winjruok kode kuom ng’wonone, nikech Yesu Kristo nowarogi.[25] Nyasaye nochiwo Yesu mondo thone obed misango migologo richo mag joma oyie. Notimo kamano mondo onyisgo ni timne kare, kata obedo ni ne osebedo ka ok odew richo mane joma chon otimo kamano.[26] To bende notimo kamano mondo onyisgo ni pod otimo gima kare ndalogi, kendo ni ng’ato ka ng’ato moyie kuom Yesu, to omiyo bet e winjruok kode.[27] Koro ere gima odong’ ma ng’ato nyalo sungorego? Onge gimoro, nikech sunga osegol oko chuth. To ere gima omiyo ogole? Ogole nikech warito Chik koso? Ooyo, ogole mana nikech wayie.[28] Wasenwang’o malong’o ni Nyasaye miyo ng’ato bet e winjruok kode mana nikech yie, to ok nikech rito Chik kata matin.[29] Uparo ni Nyasaye en mana Nyasach jo-Yahudi kende koso? Donge en Nyasach joma ok jo-Yahudi bende? Adier en Nyasach joma ok jo-Yahudi bende.[30] Nikech Nyasaye en achiel. Obiro miyo jo-Yahudi bet e winjruok kode mana nikech yiegi. Kamano bende e kaka nomi joma ok jo-Yahudi bedi e winjruok kode mana nikech yiegi.[31] Koso uparo ni kwajiwo wach yie kamano to wamiyo Chik bedo maonge gi tich? Ooyo, ok kamano. Koro eka waguro Chik!

Rumi 8:4
mondo tim makare ma Chik dwaro ochop kare kuomwa, wan ma koro wawuotho kaka Roho dwaro, to ok kaka ngima mar dhano dwaro.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania