A A A A A

Church: [Speaking in Languages]

1 Korintho 1:5
Bende agoyone erokamano nikech usedoko momew e yore duto kuom Kristo. Ung’eyo wuoyo maber, kendo un gi rieko duto,

Tich Joote 2:4
Giduto Roho Maler nopong’ogi, mi gichako wuoyo gi dhok mopogore opogore, mana kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo.

Tich Joote 19:6
Eka Paulo noketo lwete kuomgi, mi Roho Maler obiro kuomgi. Ne giwuoyo gi dhok mayoreyore, kendo ne gihulo weche moa kuom Nyasaye.

Galatia 5:22
To gik ma Roho nyago gin: hera, mor, kue, horuok, ng’wono, ber, bedo jaadiera,

Mariko 16:17
Ranyisi ma joma oyie nobedgo e magi: Ginigol jochiende e nyinga, kendo ginidhum gi dhok mawendo,

1 Korintho 14:2
Ng’at madhum gi dhok mayoreyore ok wuo gi ji, to owuoyo mana gi Nyasaye, nikech onge ng’ama winjo weche mowacho. Owacho weche mopondo, kuom teko mar Roho.

1 Korintho 14:23
Emomiyo ka jo-Kristo duto ochokore, kendo giduto gidhum gi dhok mayoreyore, mi ji moko makia, kata ma ok oyie, obiro e chokruokuno, donge digiwach ni neko omakou?

1 Korintho 14:27-28
[27] Ka nitie joma nigi mich mar dhum gi dhok mayoreyore, to ji ariyo kata adek kende ema mondo owuo, ka giluwore achiel achiel, kendo jalok wach bende nyaka bedie.[28] To ka jalok wach onge, to ng’ama dwaro dhum gi dhok mayoreyore nyaka ling’ e chokruok, to owuo mana e chunye owuon kende gi Nyasaye.

1 Korintho 12:8-11
[8] Ng’at moro omi rieko mar wuoyo, kuom teko mar Roho. Machielo omi teko mar puonjo weche matut, kuom teko mar Roho nogono.[9] To Roho achielno miyo ng’at moro yie, to machielo to omiyo teko mar chango ji.[10] Bende ng’at moro Roho omiyo teko mar timo honni, to ng’at machielo to omiyo teko mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to eka moro to omiyo teko mar pogo mich moa kuom Roho kod mago ma ok oa kuom Roho. Ng’at machielo to omiyo teko mar dhumo dhok mayoreyore, eka moro to omiyo teko mar loko tiend weche midhumogo.[11] To mago duto gin mana tich mar Roho achiel. Opogo michgo ni ng’ato ka ng’ato kaka ohero.

1 Korintho 13:1-13
[1] Kata dabed ni awuoyo gi dhok mag ji, kata mana gi dho malaika, to aonge gi hera, to achalo mana okot maywak, kata olang’ migoyo.[2] Kata da bed ni an gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, kendo ang’eyo midhierni kod rieko duto, kendo kata da abed gi yie mogik ma anyalo gologo gode kuonde ma gintie, to aonge gi hera, to ok an gimoro ngang’![3] Kata da bed ni apogo giga duto ni joma odhier, kendo kata da achiwo ringra mondo owang’, to aonge gi hera, to mano ok konya kata matin.[4] Hera timo kinda, kendo ong’won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre.[5] Hera ok tim gima kuodo wich, ok odwar mare kende, iye ok wang’, bende ok omak sadha.[6] Ok omor gi tim ma ok kare, to omor gi adiera.[7] Hera odhil e weche duto, kendo kata ang’o ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda.[8] Hera ok rem. Tich hulo wach to norum, kendo dhum gi dhok mayoreyore nowe, bende rieko notieki,[9] nikech rieko ma wan-go orem, kendo tich hulo wach moa kuom Nyasaye bende orem,[10] to ka gima ogik kare obiro, to mano morem norum.[11] Kane an nyathi, ne awuoyo kaka nyathi, kendo riekona ne mar nyathi, bende ne aparo kaka nyathi. To koro kaka asedoko ng’ama duong’, aseweyo timbe mag nyithindo.[12] Koro waneno mana kido matiptip ka joma neno e rang’i marachrach, to chieng’no wananen malong’o. Rieko ma an-go sani en rieko morem, to chieng’no anang’e Nyasaye chuth, mana kaka Nyasaye ong’eya.[13] To gik moko adek ema osiko. Gin yie, gi geno, kod hera; to gima duong’ moloyo kuomgi en hera.

1 Korintho 14:1-40
[1] Hera ema nyaka ubediego moloyo gik moko duto, to mich mag Roho bende nyaka udwar, to moloyo dwaruru mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye.[2] Ng’at madhum gi dhok mayoreyore ok wuo gi ji, to owuoyo mana gi Nyasaye, nikech onge ng’ama winjo weche mowacho. Owacho weche mopondo, kuom teko mar Roho.[3] To ng’ama hulo wach moa kuom Nyasaye wuoyo gi ji, kokonyogi kendo ojiwogi kendo odwogo chunygi.[4] Ng’at madhum gi dhok mayoreyore to konyo mana en owuon, to ng’ama hulo wach moa kuom Nyasaye to tego kanyakla mar jo-Kristo.[5] Daher mondo un duto udhum gi dhok mayoreyore, to moloyo adwaro mondo uhul wach moa kuom Nyasaye, nikech ng’ama hulo wach moa kuom Nyasaye nigi tich maduong’ moloyo ng’ama dhum gi dhok mayoreyore, mak mana ka nitie jalok wach manyalo hulo tiend gima ng’at madhumo owacho, mondo jo-Kristo duto oyud konyruok.[6] Emomiyo owetene, ka abiro iru, mi adhum gi dhok mayoreyore, to ere kaka dakonyu, ka ok anyisou wach moro ma Nyasaye oelona e fweny, kata ka ok akelonu weche mag rieko, kata ahulonu weche mag puonj?[7] To kata mana gik maonge gi ngima kaka asili kod thum bende puonjowa ni mano en adier, nikech ere kaka ng’ato ding’e puch migoyo, ka puye duto ogo mana rat?[8] Kata kapo ni tung’ mar lweny ok oywak maliw, to ere ng’ama diikre ni lweny?[9] Kamano bende, ka wach midhumo gi dhok mayoreyore ok winjre malong’o, to ere kaka ng’ato diwinj gima iwacho? Wecheni dilal mana e kor yamo![10] Nitie dhok matrhoth mopogore opogore e piny, to aparo ka onge moro ma ok winjre.[11] Omiyo ka ng’ato wacho dhok ma ok awinji, to ng’at ma wacho dhokno chalna jamwa, kendo an bende achalone jamwa.[12] Kamano un bende, kaka ugombo ahinya nwang’o mich mag Roho, dwaruru matek mondo uti gi mich manyalo tego jo-Kristo.[13] Emomiyo ng’at madhum gi dhok mayoreyore mondo olem, oyud teko mar loko weche modhumo,[14] nimar ka alemo ka adhum, to chunya kende ema lemo, to parona ok tim gimoro.[15] Koro ere gima onego atim? Abiro lemo gi chunya, to kendo abiro lemo gi parona bende. Abiro wero wende pak gi chunya, to bende abiro werogi gi parona bende.[16] Ka igoyo ni Nyasaye erokamano mana gi chunyi, ka idhum gi Roho, to ere kaka ng’ato ang’ata mobet e chokruokno diwach ni, ‘Amin’, bang’ erokamano migoyono, ka ok ong’eyo tiend gima iwacho?[17] Kata dabed ni igoyo ni Nyasaye erokamano maber manadi, to mano ok kony ng’at machielono.[18] Agoyo ni Nyasaye erokamano nikech adhum gi dhok mayoreyore moloyou uduto,[19] to ka an e chokruok mar jo-Kristo, to ahero wacho weche abich gi parona awuon mondo apuonjgo jomoko bende, moloyo dhumo weche gana gi gana gi dhok mayoreyore.[20] Owetena, kik ubed gi paro machalo paro nyithindo. Beduru ka nyithindo e weche mag richo, to nyaka ubed joma dongo gi parou.[21] Muma wacho e kitap Chik niya, “Ruoth Nyasaye owacho ni, ‘Abiro wuoyo gi ogandani gi dho joma dhumo dhok mayoreyore. Ee, abiro wuoyokodgi gi dho jomoko nono, to kata kamano, ok giniwinja.’ ”[22] Omiyo unyalo neno ni, dhum gi dhok mayoreyore en ranyisi ni joma ok oyie, to ok ni joma oyie. To mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye en ranyisi ni joma oyie, to ok ni joma ok oyie.[23] Emomiyo ka jo-Kristo duto ochokore, kendo giduto gidhum gi dhok mayoreyore, mi ji moko makia, kata ma ok oyie, obiro e chokruokuno, donge digiwach ni neko omakou?[24] To ka ji duto hulo wach moa kuom Nyasaye, mi ng’at moro makia, kata ma ok oyie, obiro, to weche duto mowinjo chwowo chunye, kendo miyo bura loye,[25] Eka paro maling’ling’ manie chunye elore e lela, mi opodho piny auma, kolamo Nyasaye kendo ohulo niya, “Adier, Nyasaye ni kodu!”[26] Koro owetena, ere gima ber monego utim? E chokruoku duto, ng’ato ka ng’ato kuomu mondo obed gi wer, kata gi puonj, kata gi fweny, kata gi wach midhumo, kata gi loko wach midhumono; to mago duto onego obed makonyo chokruok.[27] Ka nitie joma nigi mich mar dhum gi dhok mayoreyore, to ji ariyo kata adek kende ema mondo owuo, ka giluwore achiel achiel, kendo jalok wach bende nyaka bedie.[28] To ka jalok wach onge, to ng’ama dwaro dhum gi dhok mayoreyore nyaka ling’ e chokruok, to owuo mana e chunye owuon kende gi Nyasaye.[29] To kuom jogo mahulo wach moa kuom Nyasaye, ji ariyo kata adek ema mondo olosi. Ji mamoko to mondo opim ane wechegigo.[30] To ka wach moro ofwenyore ni ng’ato mobet piny, ka pod ng’at machielo wuoyo, to ng’at moyudo ka wuoyono mondo oling’,[31] nikech uduto unyalo hulo wach Nyasaye kuluworu achiel achiel, mondo ji duto oyud puonj kendo oyud jip.[32] Ng’atno nyalo ling’ kamano, nikech mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye nie teko mar jahul wach owuon,[33] nimar Nyasaye ok en Nyasach koko, to en Nyasach kue.[34] Mon to mondo oling’ e chokruok mana kaka obet e chokruok duto mag jo-Kristo. Ok oyienigi wuoyo, mana kaka Chik Musa bende wacho.[35] To ka gidwaro penjo wach moro, to onego gipenj chwogi e mier, nikech en wich kuot ka dhako wuoyo e chokruok![36] Koso uparo ni wach Nyasaye nochakore kuomu, kendo ni nobiro mana ni un kende? Ooyo, ok kamano![37] Ka ng’ato paro ni en jahul wach moa kuom Nyasaye, kata ni en gi mich moro mar Roho, to onego ong’e ni gima andikonu en chik moa kuom Ruoth.[38] To ka ok odewo wachni, to en bende kik udewe.[39] Emomiyo owetena, dwaruru matek mondo ubed gi mich mar hulo wach moa kuom Nyasaye, to kik utam ji dhum gi dhok mayoreyore,[40] to weuru gik moko duto otimre maber kendo makare.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania