A A A A A

Church: [Pentecost]

Tich Joote 2:1-13
[1] Kane chieng’ Pentekost ochopo, noyudo joma oyie duto ochokore kanyakla.[2] Ne gipo ka giwinjo koko moa e polo ma mor ka yamo ma kudho matek, mi kokono nopong’o ot duto mane gibetie.[3] Eka ne gineno gik machalo gi ligek mach ma liel kowuoknigi, kendo opiyo kuom ng’ato ka ng’ato.[4] Giduto Roho Maler nopong’ogi, mi gichako wuoyo gi dhok mopogore opogore, mana kaka Roho nomiyogi teko mar wuoyo.[5] To ne nitie jo-Yahudi moko e Jerusalem mane oluoro Nyasaye. Ne gia e pinje duto manie piny.[6] Kane giwinjo kokono, ne gichokore giduto, kendo ng’ato ka ng’ato kuomgi nodhier nono kowinjo ka jogo wacho mana dhoge owuon.[7] Ne gihum, kendo ne giwuoro, ka giwacho niya, “Donge joma wuoyogi duto gin jo-Galili?[8] Ka kamano, to ere gima omiyo ng’ato ka ng’ato kuomwa winjogi ka giwacho mana dhoge owuon?[9] Wan kaeri jo-Parthia gi jo-Media kod jo-Elam gi joma oa Mesopotamia gi Judea kod Kapadokia gi Ponto kod Asia[10] gi Furgia gi Pamfulia gi Misri kod gwenge Libya mokiewo gi Kurene, kaachiel gi welo moa Rumi.[11] Moko kuomwa gin jo-Yahudi, to moko bende gin jo-Krete gi jo-Arabu. To ere kaka wawinjo jogi kawuoyo kuom timbe madongo mag Nyasaye gi dhowa wawegi?”[12] Ne gihum giduto, kendo ne gidhier nono, ka gipenjore niya, “Ma en wach manade?”[13] Moko kuomgi to nocharogi, kawacho ni, “Jogi omer!”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania