A A A A A

Church: [Parables From Jesus]

Mathayo 5:14-16
[14] “Bende un e ler mar piny. Dala moger ewi got ok nyal geng’ore.[15] Onge ng’ama nyalo moko taya, to umo gi atonga. To okete mana ewi rachungi taya, mondo orieny ni ji duto manie ot.[16] Kamano un bende, ler maru nyaka rieny e nyim ji, mondo gine timbeu mabeyo, mi gimi Wuonu mae polo duong’.

Mathayo 7:1-5
[1] “Kik ung’ad ni ji bura, mondo un bbende kik ng’adnu bura,[2] nikech yo ma ung’adoe ni ji bura, e yo ma un bende nong’adnue bura, kendo rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.[3] Marang’o ineno mana pilni yath manie wang wadu, to yath maduong’ manie wang’i iwuon to otami neno?[4] Ere kaka diwach ni wadu ni, ‘We agolni pilni yath manie wang’i,’ ka into yath maduong’ ngolni e wang’i?[5] In miwuondori awuondani! Kwong igol yath maduong’ manie wang’i iwuon, eka ininen maler mondo igol pilni yath manie wang’ wadu!

Mathayo 9:16-17
[16] “Onge ng’ama nyalo bawo law moti gi rabaw manyien, nikech rabawno dijow lawno, mi med yieche moloyo.[17] Bende divai manyien mapok ochiek ok nyal ol e ndede moti, nikech ka otim kamano, to ndede diyiechi, mi kethre, kendo divai pukre. Kuom mano, divai manyien iolo mana e ndede manyien, eka divai gi ndede ok kethre.”

Mathayo 12:24-30
[24] To jo-Farisai ka ne owinjo kamano, ne giwacho ni, “Jali golo jochiende mana nikech Beelzebul ruodh jochiende ema omiye teko mar timo kamano.”[25] Yesu nong’eyo gima giparo, omiyo nowachonigi niya, “Piny moro amora ma joge opogore e kindgi giwegi ok nyal betie. Bende dala kata ot ma joge opogore ok nyal chung’.[26] Kuom mano, ka Satan ema golo Satan wadgi, to mano nyiso ni opogore kende owuon. Koro ere kaka lochne dichung’?[27] To bende, ka uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul, kara jou to yudo teko mar gologi kanye? Omiyo, ka mano e gima uwacho, to jougo ema biro ng’eng’ou![28] To ka agolo jochiende gi teko mar Roho mar Nyasaye, to kara ng’euru ni Loch Nyasaye osechopo kuomu.[29] “To bende, onge ng’ama nyalo turo od ng’at maratego, mi kaw mwandune, mak mana ka okwongo otueyo ng’at marategono, eka doyak ode.[30] “Ng’at ma ok odokna, to mon koda, kendo ng’at mo ok konya choko romba, to keyo romba akeya.

Mathayo 13:1-23
[1] Chieng’ onogo, Yesu nowuok e ot, mi odhi obet piny e dhonam, kapuonjo ji.[2] Oganda mane ochokore molwore ne duong’ ahinya, omiyo nodonjo e yie, mobetie, ka ji to ochung’ gi oko e dhowath.[3] Noloso kodgi gi ngeche kuom weche mang’eny. Nowachonigi niya, “Ng’at moro ne odhi chuoyo,[4] kendo kane oyudo ochuoyo, kodhi moko nolwar e wang’yo, mi winy obiro mochamo.[5] To kodhi moko nolwar kama otimo lwanda, ma lowo operoree, mi ne gitwi piyo, nikech lowo ne ok tut.[6] Bang’e chieng’ nowuok, mowang’o cham mapod tindogo, kendo kaka tiendgi ne ok nyal donjo matut, ne gitwo piyopiyo.[7] Kodhi moko to ne olwar e kind kudho, kendo kudhogo nodongo, mothung’ogi.[8] To kodhi moko nolwar e lowo maber, omiyo ne ginyak. Moko nonyago kodhi mia achiel, to moko piero auchiel, to moko piero adek.”[9] Eka Yesu notieko kawacho niya, “Ng’at man gi it mar winjo, to mondo owinji.”[10] Jopuonjre Yesu nodhi ire, mopenje ni, “Ere gima omiyo iwuoyo ni ji gi ngeche?”[11] Yesu nodwokogi niya, “Un osemiu ng’eyo weche mopondo mag Loch Polo; ji mamoko to ok omi,[12] nimar ng’at man-go ema nomedi, bi bed gi gik mang’eny moloyo. To ng’at maongego noma kata mana matin ma en-go.[13] Awuoyonigi gi ngeche nikech girango gik moko, to ok gine, bende giwinjo wach, to ok donjnigi, kata ng’eyo tiende bende ok ging’e.[14] Kamano gima ne Isaya okoro koro timore kuomgi. Nokoro niya, ‘Winjo to unuwinji, to wach ok nodonjnu ngang’ kendo neno to ununen, to ok unung’e tiend wach,[15] nimar chuny ogandani osedoko mapek, kendo gisedino itgi, bende giseumo wang’gi. To ka da ni ok kamano, to dikoro gineno, kendo dikoro itgi winjo wach, bende dikoro wach donjonigi, mi gilokre, giduog ira, kendo achanggi.’[16] “To un, un johawi, nikech wengeu neno, kendo itu winjo wach.[17] Adier awachonu ni jonabi mang’eny nogombo neno gik ma koro unenogi, to ne ok ginyal neno, bende ne gigombo winjo gik ma uwinjogi, to ne ok ginyal winjo.”[18] “To un, chikuru itu mondo uwinj tiend ngech jachuoyo.[19] Ng’at mawinjo wach Loch Nyasaye, to ok donjne, chalo gi kodhi mane olwar e wang’yo. Ng’ama Rach biro, kendo maye gima ochwo e chunye.[20] To kodhi mane olwar e lwanda, kama lowo operoree, e jalo ma winjo wach, to yiego piyopiyo gi mor.[21] To wachno ok moki e chunye, omiyo ok odag aming’a kendo ka chandruok kata sand moro obiro nikech wachno, to opodho piyopiyo nono.[22] Kodhi mane olwar e kind kudho, to e ng’at mawinjo wach to paro mag piny gi ber mar mwandu thung’o wachno, mi ok nyag gimoro.[23] To kodhi mane ochwo e lowo maber e ng’at ma winjo wach, kendo donjone. Onyak maber, mana ka kodhi ma moko nyak mia achiel, to moko piero auchiel, kendo moko piero adek.”

Mathayo 13:24-30
[24] Yesu nogoyonigi ngero machielo niya, “Loch Polo chalo gi ng’at mane ochwoyo kodhi mabeyo e puothe.[25] To otieno, kane ji nindo, jasike nobiro mochwoyo ogolo e kind cham.[26] Kuom mano, kane cham odongo kendo omoyo, to ogolo bende ne nie kindgi.[27] Jotich wuon puodho nodhi ire, mopenje niya, ‘Jaduong’, donge kodhi mabeyo lilo ema nichwoyo e puothi? Ka kamano, to ogologi oa kure?’[28] En to nodwokogi niya, ‘Jasigu moro ema otimo kamano!’ Eka jotichne nochako openje ni, ‘Idwaro ni mondo wadhi wapudhgi oko koso?’[29] To nodwokogi ni, ‘Ooyo, kik utim kamano, dipo ka upudho cham kaachiel gi ogolo.[30] Wegiuru aweya gidongi giduto, nyaka ndalo keyo chopi, eka ananyis jokeyo ni mondo gikwong gipudh ogolo, gitue wiye wiye mondo giwang’ e mach. Bang’e gika cham, giol e decha.’ ”

Mathayo 13:31-32
[31] Yesu nochako ogoyonigi ngero moro niya, “Loch Polo chalo gi koth karadali mane ng’ato okawo mopidho e puothe.[32] En kodhi matinie moloyo kodhi mamoko duto, to ka osedongo to odoko yath maduong’ie moloyo yien duto, kendo winy biro mi gedi e bedene.”

Mathayo 13:33-34
[33] Yesu nochako ogoyonigi ngero machielo niya, “Loch Polo chalo gi thowi mane dhako moro okawo mobagogo mogo atonge adek, mi bang’e ochiek maber.”[34] Kane Yesu puonjo ji wechego duto, to nowuoyonigi mana gi ngeche. Adier, ne ok owachnigi gimoro mak mana e yor ngero.

Mathayo 13:44
“Loch Polo chalo gi mwandu mane opandi e puodho, mi ng’ato oyudo, mi ochako oyiko kendo. Ng’atno nodoko mamor ahinya, omiyo nodhi oloko gige duto pesa, mi oduogo ong’iewo puodhono.

Mathayo 13:45-46
[45] “Bende Loch Polo chalo gi jaohala madwaro kite ma nengogi tek,[46] to ka osenwang’o moro maberie moloyo moko duto, to odhi oloko gige duto pesa, mondo ong’iewego.

Mathayo 13:47-50
[47] “To bende Loch Polo chalo gi tol mobol e nam, mamako kit rech duto.[48] Ka osepong’, to jolupo ywaye oko e dhowath, kendo gibet piny mondo gipog rech. Rech mabeyo giketo e oserni, to maricho giwito oko.[49] Mano bende e kaka notim ni ji, chieng’ giko piny. Malaika nowuogi kendo nopog joma richo kuom joma beyo,[50] mi witi e mach mager. Kanyo ywagruok gi muodo lak nobedie.”

Mathayo 15:10-20
[10] Yesu noluongo ji ire, mi owachonigi niya, “Winjuru gima awachonu mondo ung’e tiende.[11] Gik ma donjo e dho dhano ok ema mi dhano dok jaketho, to mana gik mawuok e dhoge ema miyo odoko jaketho”[12] Eka jopuonjrene nobiro ire, mopenje niya, “Bende ing’eyo ni jo-Farisai nende osin kodi, kane giwinjo gima iwacho?”[13] Yesu nodwokogi ni, “Gimoro amora mane Wuora mae polo ok opidho, ibiro pudho.[14] Omiyo wegiuru aweya! Gin jotelo mamuofni. Ka muofu otelo ni muofu wadgi, to donge giduto ginyumore e bur?”[15] To Petro nokwaye mondo onyisgi tiend ngerono.[16] Yesu nodwokogi ni, “Kara un bende weche pok odonjonu?[17] Donge uneno ka gik moko duto madonjo e dho dhano kadho e iye, kendo wuok oko?[18] To gik mawuok e dho dhano a mana e chunye, kendo mago ema miyo odoko jaketho,[19] nikech chuny dhano ema paro maricho nitie, mamiyo otimo gik maricho, kaka nek gi terruok gi wuowo gi kuo gi miriambo, kod kuoth.[20] Mago e gik mamiyo dhano doko jaketho. To ka ng’ato ochiemo ka ok ologo e yo ma chik dwaro, to mano ok mi odok jaketho.”

Mathayo 18:10-14
[10] “Neuru ni ok uchayo achiel kuom joma tindogi. Awachonu ni malaika manie polo moritogi neno wang’ Wuora e polo ndalo duto. [[11] Wuod Dhano nobiro mondo ores joma olal.][12] “Nyisauru ane gima uparo: ka ng’ato nigi rombe mia achiel, to achiel kuomgi olal, donge dowe rombe mamoko piero ochiko gochiko ka kwayo e kor got, to odhi manyo rombo molalno?[13] To awachonu adier ni, ka oyude to obedo mamor gi rombono moloyo rombe pier ochiko gochiko mane ok olal.[14] Kamano e kaka Wuonu mae polo bende ok dwar mondo achiel kuom joma tindogi olal.

Mathayo 18:23-35
[23] Mano emomiyo inyalo pimo Loch Polo gi ruoth moromane dwaro mondo onon kaka jotichne tiyo gi pesane.[24] To kane ochako kueno, nokelne jotichne moro mane nigi gope moromo siling’ tara gi tara.[25] To jatichno ne onge gi yo ma dichulgo gopeno, omiyo ruodhe nowacho ni mondo ong’iewe ka misumba, kaachiel gi chiege gi nyithinde kod gige duto, mondo ochulgo gowino.[26] To jatichno nopodho piny e tiend ruodhe kosaye niya, ‘Yie, itera mos, to abiro chuli gopi ma an-go duto.’[27] Kane ruodhe owinjo kamano, nokeche, mogonye, kendo oweyone gowino.[28] “To ng’atno nowuok, moromo gi jatich wadgi mane nigi gope moromo siling moko manok kende. Ne omako Ng’atno gi ng’ute, modeyo, kowachone ni, ‘Chula gopa ma in-go.’[29] To jatich wadgino nopodho piny e tiende, kahombe niya, ‘Yie itera mos, to abiro chuli gopi ma an-go duto.’[30] To jalo notamore weye, modhi otere e jela nyaka chop ochule gope.[31] Kane jotich wetegi oneno gima otimore, chunygi nodoko malit ahinya, omiyo ne gidhi ir ruodhgi, mi ginyise weche duto.[32] Eka ruodhgino noluongo ng’atno ire, mowachone niya, ‘In jatich marachni! Nende aweyoni gopa duto ma in-go nikech ne ikwaya.[33] To koro donge owinjore ikech jatich wadu mana kaka an bende nende akechi?’[34] Mirima nomako ruodhno ahinya, mi otero jatichneno e jela, mondo okume kuno nyaka chop ochul gowino duto.”[35] Yesu notieko, kawacho niya, “Mano e kaka Wuora mae polo bende notim ni ng’ato ka ng’ato kuomu ma ok oweyo ni wadgi gi chunye duto!”

Mathayo 20:1-16
[1] Eka Yesu nomedo wacho niya, “Loch Polo chalo gi wuon puoth mzabibu mane owuok gokinyi mang’ich kadhi dwaro jotich mondo otine e puothe.[2] Ne owinjore gi jotich moko ni obiro chulogi siling’ achiel achiel, odieching’ kodiechieng’, mi noorogi e puodho.[3] Ne ochako owuok kar sa adek, mi odhi oyudo jomoko kochung’ achung’a e chiro, ka onge gima gitim.[4] Nowachonigi niya, ‘Un bende, dhiuru e puotha, to abiro miyou pok mowinjore.’[5] Kamano ne gidhi. Eka ng’atno nochako owuok kar sa auchiel, kendo kar sa ochiko, mi odhi oyudo jomoko, kendo owinjorego bende.[6] Nochako owuok kar sa apar gachiel, mi odhi oyudo jomoko ka pod ochung’ achung’a e chiro, omiyo nopenjogi niya, ‘Ere gimomiyo ubudho abudha ka onge gima utimo odiechieng’ duto?’[7] Ne gidwoke ni, ‘Wobudho ka nikech onge ng’at mosemiyowa tich’. Eka nowachonigi niya, ‘Kara, un bende dhiuru e puotha mar mzabibu’.[8] “Kane piny ochopo odhiambo, wuon puodho nowacho ni nyapara ni, ‘Luong jotich mondo obi ichulgi pokgi, kichako gi joma nende obiro achien, kendo itieko gi joma nende obiro mokwongo’.[9] Kuom mano, joma ne ochako tich sa apar gachiel mar odhiambo nobiro, moyudo siling’ achiel achiel.[10] To bang’e kane joma nokwongo ochako tich obiro, ne gigalo ni gibiro nwang’o pok mang’eny mokadho kanyo, to kata kamano, gin bende ne omigi mana siling’ achiel achiel.[11] To kane gikawo pok gi ne ging’ur ni wuon puodho ka giwacho niya,[12] ‘Ji manende obiro achien-gi osetiyo mana kuom sa achiel kende, to ere gima omiyo isemiyogi pok mana marom kodwa? Wan donge ema wasechandore gi tich matek odiechieng’ ngima, to chieng’ makech chamowa?’[13] To ng’atno nodwoko achiel kuomgi niya, ‘Omera, onge gima rach ma asetimoni. Donge nende wawinjore kodi ni abiro chuli siling’ achiel?[14] Kara, kaw pokni mondo idhi! An ema ahero miyo joma nende ochako tich achien-gi pok marom gi mau![15] Donge an gi ratiro mar timo gima adwaro gi pesana awuon? Koso in gi nyiego nikech ineno ni an ng’at mang’won?’ ”[16] Eka Yesu notieko, kawacho niya, “Kamano joma koro odong’ chien notel, to joma koro otelo nodong’ chien!”

Mathayo 21:28-32
[28] “To koro uparo nadi kuom wachni? Ng’at moro ne nigi yawuowi ariyo. Nodhi ir wuode maduong’, mowachone niya, ‘Nyathina, kawuono dhiyo mondo iti e puoth mzabibu.’[29] Wuodeno nodwoke ni, ‘Ee, adhi.’ To kata kamano ne ok odhi.[30] Bang’ mano, ng’atno nodhi ir wuode machielo, mowachone mana kaka nowacho ni wuode maduong’. Wuowini to nodwoke ni, ‘Ok adhi.’ To achien noloko parone, modhi.[31] To koro apenjou ni, kuom yawuowi ariyogo, ere ng’ama notimo gima ne wuon mare dwaro?” Ne gidwoke ni, “Wuowi matin.” Eka Yesu nowachonigi niya, “Adier awachonu ni josol osuru gi jochode kwongonu donjo Piny Ruodh Nyasaye.[32] Awacho kamano nikech Johana nobiro iru, monyisou yo makare monego uluw, to ne utamoru yie wachne. Josol osuru gi jochode to noyie. To kata obedo ni ne uneno kamano, to ne ok ulokoru mondo uyie wachne.

Mathayo 21:33-45
[33] “Koro winjuru ngero machielo. Ne nitie ng’at moro mane oloso puoth mzabibu. Nochielo puodhono, mokunyone bur mibiyoe mzabibu, kendo ogerone kar rito. Eka ne oweye e lwet jopur, mi owuok odhi e piny moro mabor.[34] To kane ndalo pono mzabibu ochopo, nooro jotichne ir jopurgo, mondo oomne olemo monego oyudi.[35] To jopur nomako jotichnego mi ogoyo achiel, to moro ginego, kendo machielo gigoyo gi kite.[36] Wuon puodho nochako ooro jotich mamoko, mang’eny moloyo mokwongo ka, to jogo notimonigi mana kaka ne gitimo ni jotich mokwongo kande.[37] To e gikone nooro wuode irgi, koparo ni, ‘Wuoda to ang’eyo i ngibiro miyo luor’[38] To kane jopurgo oneno wuode ne giwacho e kindgi giwegi ni, ‘Jali ema biro bedo wuon lowo, omiyo biuru wanege, mondo wakaw lope.’[39] Kuom mano ne gimake mi giwite oko e tok puoth mzabibu, kendo ginege.[40] “To koro apenjou ni, ka wuon puodho obiro, to ang’o ma notim ni jopurgo?”[41] Ne gidwoke ni, “Enoneg jomarichogo gi nek marach, mi okaw puotheno omi jopur moko nono manyalo miye olemo monego oyudi e kinde ka kinde ma olemo ochiekie.”[42] Eka Yesu nopenjogi ni, “Pok usomo e Muma niya, ‘Kidi mane jogedo odagi, ema koro osedoko kidi motegno moriwo kor ot. Mano en tich Ruoth Nyasaye, kendo en gima lichnwa miwuoro’?[43] “Emomiyo awachonu ni Loch Nyasaye ibiro golo kuomu, kendo nomiye oganda moro manyalo nyago olemo makare. [[44] Ng’ato ang’ata mopodho kuom kidino, notur matindotindo, to ka kidino ema opodho kuom ng’atno, to norege ka buru!]”[45] Kane jodolo madongo gi jo-Farisai owinjo ngechenego, ne ging’eyo ni owuoyo mana kuomgi.

Mathayo 22:1-14
[1] Yesu nochako wuoyo kodgi gi ngeche, kawacho niya,[2] “Loch Polo chalo gi ruoth mane oloso nyasi mar kisech wuode.[3] Ne ooro jotichne mondo odhi onyis joma oluongi mondo obi, to joma oluonggo nodagi.[4] Omiyo nochako ooro jotich mamoko, kowachonigi ni mondo ginyis joma oluonggo niya, ‘Nyasi oseikore, kendo aseyang’o ruetha gi jamba moko machwe, kendo gik moko duto oselosi. Omiyo biuru e kisera.’[5] To joma noluonggo ne ok odewo wachno, mi ng’at achiel nodhi adhiya e puodho, to machielo odhi e ohande,[6] to joma moko nomako jotichnego, motimonigi malit, kendo onegogi.[7] Mirima nohewo ruodhno, omiyo nooro askechene, mi odhi otieko jonekgo, kendo owang’o dalagi.[8] Eka nowacho ni jotichne niya, ‘Kisera koro oseikore, to joma ne oluongi ok oromo betie e kiserani.[9] Kuom mano, dhiuru e akek yore mondo uluong ji duto munwang’o obi e kisera,’[10] Omiyo jotich nodhi e akek yore, mochoko ji duto mane ginwang’o, joma richo kod joma beyo machalre, mi welo nopong’o siwandha.[11] “To kane ruoth obiro neno welo, noyudo ng’at moro kanyo ma ok orwako law kisera,[12] mi owachone ni, ‘Omera, ere kaka idonjo ka, to ionge gi law kisera?’ To dho ng’atno nomoko.[13] Eka ruoth nowacho ni jotichne niya, ‘Tueuru luetene gi tiendene, mondo uwite oko e mudho mandiwa, kuma ywagruok kod muodo lak nitie.’ ”[14] Yesu notieko ka wacho ni, “Ji ma iluongo ng’eny, to joma iyiero nok.”

Mathayo 24:32-35
[32] “Puonjreuru rieko kuom wach yadh ng’owo. Ka bedene loth, kendo ochako golo pote, to ung’eyo ni ndalo chwiri chiegni.[33] Kamano bende ka uneno ka gik moko duto ma asewachonugo timore, to ng’euru ni Wuod Dhano osekayo machiegni, kendo en mana e dhoot.[34] Awachonu adier ni gigo duto notimre kapok tieng’ ma kawuononi orumo.[35] Polo gi piny norum. Wechena to ok norum ngang’.

Mathayo 24:45-51
[45] “Ere ng’ato kuomu ma chalo gi jatich mogen kendo mariek, ma ruodhe oketo mondo orit jotich wetene, kendo omigi chiemo e kinde mowinjore?[46] Jatich ma ka ruodhe oduogo, to yudo katiyo kamano, en jahawi.[47] Adier awachonu ni ruodhe nokete jarit mwandune duto.[48] To ka en jatich marach, to onyalo paro e chunye ni ruodhe biro deko kapok oduogo.[49] Omiyo onyalo chako goyo jotich wetene, kochiemo achima kendo ometho gi jomer.[50] To chieng’ moro nopo ka ruodhe oduogo dala e sa ma ok ong’eyo,[51] mi nong’ade sirunde sirunde. Kamano notere kama ywagruok gi muodo lak nitie, mondo okume kaachiel gi joma wuondore ni beyo!”

Mathayo 25:1-13
[1] Yesu nomedo wacho niya, “E ndalogo, Loch Polo nochal gi nyiri apar mane okawo techegi, mowuok mondo odhi orom gi wuon kisera.[2] Abich kuomgi nofuwo, to abich mamoko ne riek.[3] Nyiri abich mofuwogo nokawo techegi, to mo to ok gikawo.[4] Nyiri mariek to nokawo techegi kaachiel gi mo bende e chupe.[5] To wuon kisera noriwore, omiyo ne ginur giduto, mi nindo oterogi.[6] To odiewuor tir, koko noogore niya, ‘Wuon kisera echa biro! Wuoguru mondo udhi uromne.’[7] Eka nyigo duto noa malo, moloso techegi.[8] Nyiri mofuwo nowacho ni nyiri mariek niya, ‘Pognwaeuru moruno matin, nikech techewa dwaro tho.’[9] To nyiri mariek nodwokogi ni, ‘Ooyo, ok wanyal miyou, nikech mo ma wan-go ok nyal romowa kodu. Dhiuru e duka mondo ung’iew maru.’[10] To kane oyudo gidhi ng’iewo, wuon kisera nochopo, mi nyiri abich mane oikorego odonjo kode e siwandha mi olor dhoot.[11] Bang’e nyiri mokogo bende nobiro, moluongo niya, ‘Jaduong’! Jaduong’! Yawnwa.’[12] To nodwokogi ni, ‘Awachonu adier ni akiau.’ ”[13] Eka Yesu notieko ka wachonigi niya, “Mano emomiyo un bende beduru motang’, nikech ok ung’eyo odiechieng’ kata sa ma anabie.”

Mathayo 25:14-30
[14] “Loch Polo nobed machal gi ng’at moro mane dwaro dhi wuoth kuma mabor, mi oluongo jotichne mondo owe gige e lwetgi.[15] Nopogogi pesa, kaka tekre ng’ato ka ng’ato obet. Jatich achiel nomiyo siling’ alufu abich, to moro alufu ariyo, kendo machielo alufu achiel. Eka nowuok odhi e wuodhe.[16] “Ng’at mane omi siling’ alufu abich nochako loko ohala, moyudo ohala alufu abich mamoko.[17] Kamano bende ng’at mane omi siling’ alufu ariyo noyudo ohala alufu ariyo mamoko e wigi.[18] To ng’at mane omi siling’ alufu achiel ne odhi okunyo bur, mokanoe pesa mane ruodhe omiyego.[19] “Bang’ ndalo mang’eny, ruodh jotichgo nodwogo, mokueno kodgi.[20] Ng’at mane omi siling’ alufu abich nokelo bende siling’ alufu abich mamoko mane oseyudo ohala, kowacho niya, ‘Ruoth, ne imiya siling’ alufu abich, to koro eri aseyudo ohala alufu abich mamoko.’[21] Ruodhe nowachone niya, ‘Isetimo maber ahinya! In jatich malong’o kendo modimbore! Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang’eny e lueti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto’[22] Eka ng’at mane omi siling’ alufu ariyo bende nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, ne imiya siling’ alufu ariyo, to koro eri aseyudo ohala alufu ariyo mamoko’[23] Ruodhe nowachone niya, ‘Isetimo maber ahinya! In jatich malong’o kendo modimbore. Iserito gik manok e yo maber, omiyo koro abiro keto gik mang’eny e lueti mondo iriti. Bi wabed mamor waduto.’[24] “Bang’e ng’at mane omi siling’ alufu achiel bende nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, nangeyo ni in ng’at makoch, makeyo kama ok ochuoyoe, kendo choko cham kama ne ok oludoe.[25] Kuom mano naluor, mi adhi akunyo pesa mane imiya ei lowo. Eri! Kaw giri nogo!’[26] To ruodhe nowachone niya, ‘Yaye, in jatich marach, kendo ma jasamuoyo! Kara in ing’eyo kama ne ok achuoyoe, kendo achoko cham kama ne ok aludoe?[27] Ka kamano, to kara nonego iter pesana e bengi, mondo ka adwogo to akawe gi ohande.’[28] Eka nowacho ni jotichne ni, ‘Kawuru pesa kuom ng’atni, mondo umi jal man gi siling’ alufu apar,[29] nikech ng’ato ka ng’ato man-go ema nomedi, mi bed gi gik mang’eny moloyo. To ng’at maongego noma kata mana mano matin ma en-go![30] Jatich manonono to wituru oko e mudho mandiwa, kama ywagruok gi muodo lak nitie,’ ”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania