A A A A A

Church: [Attending Church]

Hibrania 10:24-25
[24] Ng’ato ka ng’ato nyaka par kaka onyalo jiwo wadgi omed bedo gi hera kod timbe mabeyo.[25] Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to nyaka wajiwreuru ng’ato gi ng’ato, to moloyo onego utim kamano kuneno ka Chieng’ Ruoth sudo machiegni.

Mathayo 18:20
nimar kama ji adek kata ji ariyo ochokoree e nyinga, to kanyo an bende antie kodgi.

Kolosai 3:16
Wach Kristo, gi gueth duto mokelo, mondo odag e chunyu. Puonjreuru kendo jiwreuru gi rieko duto. Weruru mamit e chunyu ni Nyasaye, kugoyone erokamano gi wende Zaburi gi wende pak kod wende mag chuny.

Efeso 4:11-13
[11] En ema nopogo mich ni ji, koyiero ji moko mondo obed joote, to moko johul wach moa kuom Nyasaye, kendo moko joland Wach Maber, to moko jotend jo-Kristo, to moko jopuonj.[12] Ne otimo kamano mondo omi jo-Nyasaye duto obed joma ong’eyo tich konyo ji, kendo tich gero ringre Kristo,[13] nyaka chop wan duto wabed e achiel ma wayudo nikech wayie kuom Wuod Nyasaye, kendo wang’eye. Eka wanabed joma otegno chutho, kendo wanachop e rang’iny mogik mar Kristo.

Tich Joote 2:42
Jogo noketo chunygi kuom puonj joote, kendo kuom timo gik moko duto kaachiel, kendo kuom chamo Sap Ruoth, kendo kuom lemo.

Rumi 10:17
Kuom mano yie a kuom winjo. To gima iwinjo en Wach Maber mawuoyo kuom Kristo.

Mathayo 16:18
To bende awachoni niya, In Petro, tiende ni lwanda. Ewi lwandani ema anagerie kanisana ma en kanyakla mar joma oyie kuoma, kendo kata mana tho ok noloye.

Tich Joote 9:31-32
[31] Kamano kanyakla mar jo-Kristo manie piny Judea duto gi Galili kod Samaria noyudo kue. Roho Maler nokonyogi, mi gidoko motegno, kendo gimedore, ka giluoro Nyasaye.[32] Petro to ne wuotho kuonde duto kolando Wach Maber, kendo chieng’ moro nodhi limo jo-Nyasaye mane odak Luda.

Mathayo 6:33
To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

Jakobo 1:22
To kik uwuondru, kuwinjo wach awinja, to beduru joma timo gima uwinjo.

2 Timotheo 4:2
land Wach Nyasaye, kendo ket chunyi kuom tijno kinde duto, kata ka piny ber kata rach. Kwer weche duto ma ok ni kare. Kendo rie weche maricho, kijiwo ji kendo ipuonjo gi kinda duto.

Mathayo 28:19-20
[19] omiyo dhiuru ulok ogendini duto jopuonjrena, kubatisogi e nying Wuoro gi Wuowi gi Roho Maler,[20] kendo kupuonjogi rito weche duto masenyisou. To winjuru! An kodu ndalo duto nyaka giko piny.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania