A A A A A

Bad Character: [Jealousy]

1 Korintho 3:3
nimar pod uchalo joma onge gi Roho, nikech kapod nitie nyiego e chunyu, kendo udhaw e kindu uwegi, to adier mano nyiso ni pod uchalo gi joma onge gi Roho, kendo utimo mana timbe mag dhano.

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

1 Korintho 13:4
Hera timo kinda, kendo ong’won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre.

Jakobo 4:11
Owetena, ng’ato ka ng’ato kik wuo marach kuom wadgi. Ng’at mawuoyo marach kuom wadgi, kata mang’adone bura, to wuoyo marach mana kuom Chik, kendo ng’ado ni Chik bura. Ka ing’ado ni Chik bura, to itimori ng’at ma ng’ado bura, kar bedo ng’at ma rito Chik.

Rumi 12:21
Kik uwe richo lou, to timuru gik mabeyo mondo ulogo richo.

Jakobo 4:2-3
[2] Ugombo, to ok uyudi, omiyo uneko! Nyiego makou nikech gima ok unyal nwang’o? Omiyo upiem kendo ukedo. To gimomiyo ok unyal yuda gima udwaro en nikech ok ukwa Nyasaye.[3] To kata ka ukwayo, to ok dwoku, nikech ukwayo gi paro marach, kudwaro timo mana gima un uwegi ema udwaro.

Galatia 5:22-23
[22] To gik ma Roho nyago gin: hera, mor, kue, horuok, ng’wono, ber, bedo jaadiera,[23] muolo, kod ritruok. Onge chik makwedo gik ma kamago.

1 Petro 2:9
To un e dhoot moyier, kendo kanyakla mar jodolo mag Ruoth, kod oganda maler ma Nyasaye okawo ka joge, mondo oland timbe madongo mag Jal mane oluongou ua e mudho, mi okelou e lerne miwuoro!

1 Korintho 1:27-29
[27] To Nyasaye noyiero gik ma piny kwano ka gik mofuwo mana kong’eyo, mondo okuodgo wi joma riek, kendo noyiero gik ma piny neno ni nyap mondo okuodgo wi joma rateke.[28] Bende noyiero gik ma piny obwono kendo ochayo kendo ma ok kwan ka gimoro mondo okethgo gik ma piny kwano ka gik madongo.[29] Notimo kamano mondo ng’ato kik sungre e nyime.

Filipi 2:3
Kik ubed gi piem kata sunga, to beduru mobolore, ka ukwanoru ka joma tindoe moloyo jomoko,

Jakobo 3:14-16
[14] To ka chunyu opong’ gi nyiego marach kod piem to kik upakru, kendo kik uriambi ka uumo adiera.[15] Rieko ma kamano ok oa e polo malo, to en rieko mar piny gi mar dhano kod mar jochiende,[16] nikech kama nyiego gi piem nitie e kama koko gi timbe maricho duto nitie.

Jakobo 4:7-8
[7] Emomiyo, winjuru Nyasaye. Tamuru Satan to noringu.[8] Nyasaye to kusudo ire to nosud iru. Un joricho, lwokuru luetu, kendo un johubagabaga, puodhuru chunyu.

Galatia 5:14-15
[14] nikech chik duto ichopo e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[15] To ka ukaru kendo ukidhoru kendu mana ka ondiegi, to nyaka utang’, nono to utiekoru pep!

Kolosai 1:11
Walemo ni mondo otegu gi teko mar duong’ne mang’ongo, komiyo udhil, kendo uketo chunyu mos, kata ka ang’o ema timore.

1 Timotheo 3:10
To kapok gichako tich to nyaka temgi, mondo one ane ka gionge ketho moro.

Hibrania 10:36
To timuru kinda mondo utim gima Nyasaye dwaro, mi uyud gima osesingore ni nomiu,

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania