A A A A A

Bad Character: [Hypocrite]

1 Johana 4:20
Ka ng’ato wacho ni ohero Nyasaye to omon gi owadgi, to ojamriambo, nikech ok nyal bet ni ng’ama ok ohero owadgi ma oneno, nyalo hero Nyasaye mapok oneno.

1 Petro 2:16
Beduru joma ni thuolo, to kik ulok thuolo ma un-go bed gima uumogo richou, to beduru wasumb Nyasaye.

Galatia 6:3
Ka ng’ato galo ni en gimoro, ka ok en gimoro, to owuondore owuon.

Luka 6:46
“Ere gima omiyo uluonga ni, ‘Ruoth, Ruoth’, to ok utim gima awachonu?

Luka 12:2
Onge gimoro amora mopandi ma ok nong’ere achien, kendo onge wach moro maling’ling’ ma ok nofwenyre.

Mariko 7:6
Yesu nodwokogi ni, “Un joma wuondore ni ohero Nyasaye! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu, kaka ondiki ni, ‘Jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda.

Mathayo 6:1
“Beduru motang’ mondo kik utim timbe mabeyo e nyim ji mana ni mondo gineu, nikech kutimo kamano, to onge pok ma unuyud kuom Wuonu mae polo.

Rumi 10:3
nikech pok ging’eyo yo ma Nyasaye miyogo ji bet e winjruok kode, to gise mana temo loso yorgi giwegi. Kamano ne ok giyie luwo yo ma Nyasaye miyogo ji bet e winjruok kode.

Tito 1:16
Giwacho ni ging’eyo Nyasaye, to timbegi nyiso ni gidage. Gin joma timbegi mono, kendo ma ok winj wach, kendo ma ok nyal timo gimoro maber.

Mathayo 23:27-28
[27] “Mano kaka unune malit, un jopuonj Chik gi jo-Farisai, mawuondore ni ohero Nyasaye! Uchalo gi liete mobuk matar, manenore maber gi oko, to igi opong’ gi choke joma otho, kod gik moko duto mochido.[28] Kamano e kaka un bende unenoru gi oko ni un joma kare, to chunyu opong’ gi gango wach kod timbe maricho.

Luka 20:46-47
[46] “Beduru motang’ ni jopuonj Chik, ma ohero wuotho gi lewni maboyo, kendo mohero mondo ji omosgi kamiyogi duong’ kuonde ma ji ochokoree, bende mohero kombe ma nyime e ut lemo, kendo mohero kuonde moyiedhi e sewni.[47] Gin joma yako ut mond liete, ka giriasore gi lemo moyware. Gininwang’ kum marach moloyo!”

Jakobo 1:22-23
[22] To kik uwuondru, kuwinjo wach awinja, to beduru joma timo gima uwinjo.[23] Ng’at ma winjo wach awinja to ok tim, chalo gi ng’at mang’iyore e rang’i.

Mathayo 6:16-18
[16] “Ka utueyo chiemo, to kik ujuond wang’u kaka joma wuondore ni ohero Nyasaye timo, nikech gin gijuondo wang’gi mondo ji one maonge kiawa ni gitueyo chiemo. Adier awachonu ni gin giseyudo pokgi.[17] To in, kitueyo chiemo, to los alosa wiyi kendo ilwok wang’i kaka pile,[18] mondo ji kik ng’e ni itueyo chiemo, to mak mana Wuonu ma ok ne ema mondo ong’e, eka Wuonu nogo maneno gik motim ling’ling’ nomiyi pokni.

Mathayo 7:21-23
[21] “Kik upar ni ji duto ma luonga ni,’ Ruoth, Ruoth,’ ema nodonji e Piny Ruodh Polo. Ooyo, joma timo gik ma Wuora manie polo dwaro kende ema nodonji.[22] Ka chieng’ giko ochopo, to ji mathoth nowachna niya, ‘Ruoth! Ruoth! Donge ne wakoro wach e nyingi, kendo wagolo jochiende e nyingi? Koso donge e nyingi ema ne watimoe honni?’[23] Eka anawachnigi niya, ‘Ne ok ang’eyou ngang’! Ayeuru kuoma un jorichogi!’

Mathayo 15:7-9
[7] Un joma wuondore ni ohero Nyasayegi! Isaya ne ni kare kane okoro wach kuomu ni,[8] ‘Jogi paka mana gi dhogi, to chunygi bor koda.[9] Gilama kayiem nono, nimar gipuonjo chike mag dhano, mana ka gima gin chike Nyasaye!’ ”

Mathayo 6:1-4
[1] “Beduru motang’ mondo kik utim timbe mabeyo e nyim ji mana ni mondo gineu, nikech kutimo kamano, to onge pok ma unuyud kuom Wuonu mae polo.[2] Omiyo kuchiwo gimoro, to kik ihul gima itimo, nikech mano e gima joma wuondore ni ohero Nyasaye timo e ut lemo, kendo oko e lela, ni mondo ji opakgi. Adier awachonu niya, gin giseyudo pokgi.[3] To in, ka ichiwo gimoro, to kik iwe kata mana lueti ma koracham ng’e gima lueti ma korachwich chiwo,[4] mondo tim maber mitimono kik ng’ere, to obed maling’ling’. Eka Wuonu maneno gik motim ling’ling’ nomiyi pokni.

2 Timotheo 3:1-5
[1] To ng’e malong’o ni kinde mag chandruok nobedi e ndalo mag giko.[2] Ji nobed joma oherore kendgi giwegi, kendo ma ohero pesa. Ginibed joma wuorore kendo ma jong’ayi, kendo ma yanyo ji. Bende ok giniwinj jonywolgi, bende ok ginibed joma goyo erokamano, kata joma oluoro Nyasaye.[3] Ginibed joma ok ohero jowetegi, kendo mamako sadha. Bende ginibed joma jokuoth kendo joma oowore, kendo jomahundu, kendo joma ok ohero gik mabeyo.[4] Ginibed andhoke kendo joma mwomore kendo josunga, bende ginibed joma ohero raha moloyo Nyasaye.[5] Ginitim gik mamiyo ginenore ka joma oluoro Nyasaye, to ngimagi to nonyis ni gionge gi teko ma luoro Nyasaye kelo. In to nyaka ibed mabor gi joma kamago.

Rumi 2:1-5
[1] Kuom mano, ka ing’ado ni wadu bura, to ng’e ni bura oseloyi, bed ni in ng’at manadi, nikech ka ing’ado ni jomoko bura, to ing’ado bura mana ni in iwuon, nimar in bende itimo mana gik ma jogo timo.[2] In iwacho ni, “Wang’eyo ni Nyasaye ni kare kokumo joma timo gik makamago.”[3] To in ing’ado bura ni joma timo gigo, to in iwuon bende itimogi, koro ere kaka iparo ni initony e buch Nyasaye?[4] Koso itimo kamano nikech ichayo Nyasaye nimar ong’won ahinya kendo ohore mos, mak okumi piyo? Donge ing’eyo ni Nyasaye ng’won kamano mana nikech odwaro ni mondo ilokri?[5] To in wiyi tek, kendo itamori yie, omiyo ikano kum ni in iwuon ndalo mar mirima, tiende ni chieng’ ma Nyasaye noelie bura mare makare.

Jakobo 1:21-26
[21] Emomiyo wituru gik mochido, gi timbe maricho mogundho. Bolreuru e nyim Nyasaye, kendo yieuru wach mane opidhi e chunyu, nikech en gi teko mar warou.[22] To kik uwuondru, kuwinjo wach awinja, to beduru joma timo gima uwinjo.[23] Ng’at ma winjo wach awinja to ok tim, chalo gi ng’at mang’iyore e rang’i.[24] Koseng’iyo kamano, to bang’e odhi, to piyopiyo nono wiye wil gi kite kaka chalo.[25] To ng’at mang’iyo chik makare mamiyo wabedo thuolo, kendo mosiko ka timo kamano, bende ma ok winj wach mi wiye wilgo to tiyo gi wachno, e ng’at ma oguedhi e gimoro amora motimo.[26] Ka ng’ato galo ni en jalemo maber to ok orito lewe, to mano owuondore awuonda, kendo lemo mare onge tich.

Luka 6:37-42
[37] “Kik ung’ad ni ji bura, eka ok nong’adnu bura! Kik udonj ni ji, eka un bende ok nodonjnu. Weuru ni ji richogi, eka un bende nowenu richou.[38] Chiwuru, eka un bende nomiu. Unuyud rapim mopong’ thich, moiki, kendo motiel moo oko, nimar rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.”[39] Eka nogoyonigi ngero niya, “Ere kaka muofu nyalo telo ni muofu wadgi? Donge kotimo kamano, to giduto digipodhi e bugo?[40] Jopuonjre ok nyal loyo japuonjne, to ka ng’ato osepuonjore gik moko duto, eka onyalo bedo marom gi japuonjne.[41] “Marang’o ineno mana pilni yath manie wang’ wadu, to yath maduong’ manie wang’i iwuon, to otami neno?[42] Ere kaka diwach ni wadu ni, “Owadwa, we agolni pilni yath manie wang’i, ka in iwuon ok ine yath manie wang’i? In miwuondori awuondani! Kwong igol yath maduong’ manie wang’i iwuon, eka inine maler mondo igol pilni yath manie wang’ wadu!

Mathayo 7:1-6
[1] “Kik ung’ad ni ji bura, mondo un bbende kik ng’adnu bura,[2] nikech yo ma ung’adoe ni ji bura, e yo ma un bende nong’adnue bura, kendo rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.[3] Marang’o ineno mana pilni yath manie wang wadu, to yath maduong’ manie wang’i iwuon to otami neno?[4] Ere kaka diwach ni wadu ni, ‘We agolni pilni yath manie wang’i,’ ka into yath maduong’ ngolni e wang’i?[5] In miwuondori awuondani! Kwong igol yath maduong’ manie wang’i iwuon, eka ininen maler mondo igol pilni yath manie wang’ wadu![6] “Kik umi guogi gik maler, nimar dipo ka gilokore, gikayou. Bende kik ubol kiteu ma nengogi tek ni nguruwe, nono to ginyonogi gi tiendgi.

1 Johana 2:1-6
[1] Nyithinda, andikonu wechegi mondo kik utim richo, to ka ng’ato otimo richo, to wan gi Jakony masayonwa Wuoro. En Yesu Kristo, Jal makare.[2] En e misango magolo richowa, to ok richowa kende ema ogolo, to ogolo koda ka richo mar piny duto bende.[3] Ka warito chik Nyasaye, eka wan gi ratiro ni wang’eye.[4] To ka ng’ato wacho ni ong’eyo Nyasaye, to ok orito chikene, to en jamriambo, kendo adiera onge e chunye.[5] To ng’ama orito wach Nyasaye ema hera moherogo Nyasaye oselosi mobedo malong’o chuth. Mano e kaka wanyalo bedo gi ratiro ni wan jo-Nyasaye.[6] Ka ng’ato wacho ni en ng’at Nyasaye, to nyaka ngimane bed machal gi ngima Yesu.

Luka 16:10-15
[10] Ng’at ma jaadiera kuom gima tin, doko jaadiera kuom gima duong’ bende. Kamano bende, ng’at ma ok jaadiera kuom gima tin ok nyal bedo jaadiera kuom gima duong’.[11] Emomiyo ka ok usebedo joadiera kuom mwandu ma ok ni kare mag pinyni, koro ng’ano ma digenu kuom mwandu madier?[12] Koso ka ok usebedo joadiera kuom mwandu ng’at machielo, koro ere ng’ama dimiu mwanduu uwegi?[13] “Onge misumba manyalo tiyo ni ruodhi ariyo, nimar dosin gi moro, to ohero machielo, kata domi achiel luor, to ochayo machielo. Omiyo ok unyal tiyo ni Nyasaye, mi kendo uchak uti ni mwandu.”[14] Jo-Farisai, ma gin joma ohero pesa ahinya, nowinjo wechego duto, mi onyiere anyiera.[15] To Yesu nowachonigi niya, “Un e joma wuorore e nyim ji ni joma kare, to Nyasaye ong’eyo chunyu. Ng’euru ni Nyasaye ochayo gik moko ma dhano kwano ka gik madongo.

Jakobo 2:14-26
[14] Owetena, ere ohala ka ng’ato owacho ni, “An gi yie,” to ok otim gik manyiso ni en gi yie? Bende yieneno direse?[15] Ka owadwa kata nyaminwa moro onge lewni, kendo onge kata mana chiemb odiechieng’ achiel,[16] to eka achiel kuomu wachone ni, “Dhi gi kue, kendo rwakri gi lewni, bende bed gi chiemo moromi”, to ok omiye gimoro ma ochando, koro ere ohala ma wachone kamano?[17] Yie bende chalo mana kamano. Ka en kende, ma onge tim, to en mana gima otho.[18] To ng’ato nyalo wacho niya, “Ng’at moro nigi yie, to ng’ama chielo nigi tim.” Ng’at ma kamano to adwoko ni, “Nyisae kaka ng’ato nyalo bedo gi yie, to onge gi tim. An to gik ma atimo ema nyiso ni angi yie.”[19] Donge iyie ni Nyasaye en achiel? Mano ber! To kata mana jochiende bende nigi yie ma kamano, to yiegino miyo gikirni![20] In ng’at mofuwo, idwaro ni mondo onyisi ni yie maonge tim en mana gima nono koso?[21] Par ane Ibrahim kwarwa. Ere kaka ne obet e winjruok gi Nyasaye? Donge timne ema ne omiyo obedo e winjruok kode, kane ochiwo Isaka wuode e kendo-mar-misango?[22] Donge inyalo neno ni yie mare gi timne notiyo kaachiel, omiyo yiene nodoko malong’o nikech gima ne otimo?.[23] Kamano wach manie Muma nochopo kare, mawacho niya, “Ibrahim noyie kuom Nyasaye, mi yieneno ema nomiyo Nyasaye okwane ka ng’ama kare.” Mano nomiyo Nyasaye oluonge ni osiepne.[24] Kamano uneno ni gik ma ng’ato timo ema miyo obet e winjruok gi Nyasaye, to ok yie kende.[25] Paruru bende Rahab, dhako ma jachode. Donge Nyasaye nomiyo obet e winjruok kode nikech gik mane otimo kane orwako joote, mi bang’e nomiyo gitony e yo machielo?[26] Kaka ringruok maonge muya otho, e kaka yie bende maonge tim otho.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania