A A A A A

Bad Character: [Foolish]

Mathayo 5:22
An to awachonu ni ng’at ma okecho gi wadgi noter e bura, kendo ng’at monyanyo wadgi, to noyal e Bura Maduong’, to ng’ato mowacho ni wadgi ni ofuwo, nong’adne buch mach mak tho!

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania