A A A A A

Bad Character: [Conflict]

Hibrania 10:32
Parieuru gik mane otimorenu e ndalo mokadho, kane ler mar Nyasaye orieny e chunyu. Kata obedo ni ne un e lweny mager kendo matek, to ne utimo kinda ka udhil.

Mathayo 18:15
“Ka wadu moro otimoni marach, to dhi ire mondo inyise wachno ka un kode ji ariyo. Ka owinjo wachni to iloso kindi gi wadu.

1 Timotheo 3:15
to kapo ni adeko, to baruani biro nyisi kaka jood Nyasaye onego owuothi. Jood Nyasaye en kanyakla mar joma oyie kuom Nyasaye Mangima, kendo e siro kod mise ma adiera oyiengoree.

Johana 8:32
Bende ubiro ng’eyo adiera, kendo adiera nomi ubed thuolo.”

Mathayo 5:23-24
[23] Omiyo ka idhi chiwo ni Nyasaye mich e kendo-mar-misango, to iparo gi kuno ni wadu moro ni kodi gi wach,[24] to nyaka iwe michno e nyim kendo-mar-misango kanyo, mi idhi ir waduno piyopiyo mondo ikwong ilos kindi kode. Eka idwogi, ichiw michno.

Johana 6:54
Ng’at ma ochamo ringra, kendo omadho remba, nigi ngima ma nyaka chieng’, kendo anachiere chieng’ giko piny.

Mariko 6:3
Donge enie japa bao ma wuod Maria cha? Koso ok en e owadgi Jakobo gi Josef gi Juda kod Simeon kagi?” Kamano ne gisin kode.

Efeso 5:25
Un chwo, heruru mondu mana kaka Kristo nohero kanyakla mar joma oyie kuome, mochiwo ngimane nikech en.

Hibrania 12:14
Temuru mondo ubed gi kue kod ji duto, kendo beduru gi ngima maler, nikech ka ng’ato ok ler, to ok none Ruoth.

Mathayo 18:15-17
[15] “Ka wadu moro otimoni marach, to dhi ire mondo inyise wachno ka un kode ji ariyo. Ka owinjo wachni to iloso kindi gi wadu.[16] To ka otamore winji, to dog ire gi ji ariyo kata ng’at achiel, ‘mondo weche duto ong’ere malongo’ e nyim joneno adek kata ariyo’, kaka muma wacho.[17] To ka otamore winjo jogo, to koro ter wachno ni kanyakla mar jolemo bende. Ka otamore winjo kata mana kanyakla mar jolemo bende, to koro kawe ka ng’at makia Nyasaye, kata ka jasol osuru mamedo gi malang’.

Jakobo 5:16
Emomiyo, ng’ato ka ng’ato mondo ohul richone ni wadgi, kendo ng’ato ka ng’ato olem ni wadgi mondo obed mangima. Lemo mar ng’at makare nigi teko kendo timo gik madongo.

Galatia 1:19
to ne ok aneno joote mamoko, mak mana ong’Jakobo ma owadgi Ruoth.

Filipi 1:30
Lweny mukedoni en mana lweny achiel mane uneno ka akedo chon, kendo mapod uwinjo ni akedo.

Kolosai 2:1
Adwaro ni mondo ung’e kaka akedonu matek, kendo ni jo-Laodikia, kaachiel gi ji duto mapok anena wang’ gi wang’.

Rumi 12:18
Temuru mondo kanyalore, to udag gi ji duto gi kue.

Johana 14:6
Yesu nodwoke niya, “An e yo, kendo an e adiera. Onge ng’ama dhi ka Wuora mak okadho kuoma.

Efeso 4:26
Ka mirima omako ng’ato kuomu, to kik owe mirima tere e richo, kendo kik owe chieng’ podhi ka pod en gi mirima.

Jakobo 1:19
Owetena mahero, mago duto ung’eyo. To ng’ato ka ng’ato nyaka bed ng’at mawinjo wach piyo, kendo materore mos kuom wuoyo, kendo ma mirima ok mak piyo.

Mathayo 5:9
“Jothek gin johawi, nikech noluonggi ni nyithind Nyasaye.

Johana 3:3-5
[3] To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier, awachoni ni ka ok onywol ng’ato nywol manyien, to ok onyal neno Loch Nyasaye.”[4] Nikodemo nopenje ni, “Ere kaka dichak nywol ng’ato kosedoko ng’ama duong’? Dodog ei min, kendo chak nywole?”[5] To Yesu nodwoke niya, “Adier, adier awachoni ni, ka ng’ato ok onywol gi pi kendo gi Roho, to ok onyal donjo e Piny Ruoth Nyasaye.

Jakobo 1:19-20
[19] Owetena mahero, mago duto ung’eyo. To ng’ato ka ng’ato nyaka bed ng’at mawinjo wach piyo, kendo materore mos kuom wuoyo, kendo ma mirima ok mak piyo.[20] Nikech mirimb dhano ok kel tim makare ma Nyasaye dwaro.

Galatia 4:19
Nyithinda, awinjo rem mana ka dhako ma muoch kayo, mondo anyuolu kendo, nyaka chop chue Kristo e iu.

Mathayo 16:18
To bende awachoni niya, In Petro, tiende ni lwanda. Ewi lwandani ema anagerie kanisana ma en kanyakla mar joma oyie kuoma, kendo kata mana tho ok noloye.

Mathayo 18:15-18
[15] “Ka wadu moro otimoni marach, to dhi ire mondo inyise wachno ka un kode ji ariyo. Ka owinjo wachni to iloso kindi gi wadu.[16] To ka otamore winji, to dog ire gi ji ariyo kata ng’at achiel, ‘mondo weche duto ong’ere malongo’ e nyim joneno adek kata ariyo’, kaka muma wacho.[17] To ka otamore winjo jogo, to koro ter wachno ni kanyakla mar jolemo bende. Ka otamore winjo kata mana kanyakla mar jolemo bende, to koro kawe ka ng’at makia Nyasaye, kata ka jasol osuru mamedo gi malang’.[18] “Adier awachonu ni, gima ukwero e piny ka, nokwer e polo bende. To gima uyiego e piny ka ema noyiego e polo bende.

Efeso 1:22-23
[22] Nyasaye noketo gik moko duto e teko Kristo, kendo nomiyo Kristo obedo wi kanisa, ma en kanyakla mar ji duto moyie kuom Kristo.[23] Kanyakla mar joma oyie kuom Kristo en ringre Kristo, kendo ka ringruok oriwore gi wich, to Jal mamiyo gik moko duto chopo kare, bende chopo kare en owuon!

Efeso 5:23-24
[23] nikech dichwo e wi dhako, mana kaka Kristo e wi kanyakla mar joma oyie kuome, ma en ringre, kendo en jawar mare.[24] Kuom mano, mon nyaka winj chwogi e weche duto, mana kaka kanyakla mar jo-Kristo winjo Kristo.

Tich Joote 4:32
Joma oyie duto ne nigi paro achiel kod chuny achiel. Onge ng’ato kuomgi mane nyalo wacho ni gima en-go en mare owuon, to ne giriwo gik moko duto mane gin-go kaachiel.

1 Korintho 1:10
Owetena, asayou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni beduru gi winjruok uduto kuom gima uwacho, mondo kik ubed gi pogruok e kindu, to uriwru chutho kuom paro achiel kod dwaro achiel.

Johana 12:48
To ng’at modaga, kendo ma ok oyie wechena, nigi jang’adne bura. Wach ma asewacho ema nong’adne bura chieng’ giko piny,

Mathayo 7:12
“Pile timuru ni jowadu mana kaka duher mondo gin bende gitimnu. Mano e tiend Chik Musa gi tiend puonj Jonabi.

Johana 14:28
Usewinjo ka awachonu ni adhi, to kata kamano abiro duogo iru. Ka da bed ni uhera, to da ubedo mamor ni adhi ir Wuoro, nikech Wuoro nigi duong’ moloya.

1 Thesalonika 2:2
Ung’eyo kaka nosandwa kendo oyanywa malit e dala mar Filipi, kane pok wabiro iru Thesalonika. To kata kamano Nyasaye nomiyowa chir mondo walandnu Injili, kata obedo ni ji mathoth ne mon kodwa kamano.

1 Korintho 13:4
Hera timo kinda, kendo ong’won. Ok otim nyiego, kendo ok osungre, bende ok opakre.

Rumi 1:20
Chakre chwech piny, dhano osebedo kong’eyo ni Nyasaye nigi teko mochwere, kendo ni en Nyasaye adier. Kata obedo ni gik manyiso ni en Nyasaye ok nyal nenore, to ing’eyogi kuom gik ma osechueyo. Kamano dhano ok nyal wuondore ni kiagi

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania