A A A A A

Bad Character: [Bullying]

1 Johana 2:9
Ng’at mawacho ni nie ler to mon gi wadgi, pod nie mudho.

1 Johana 3:15
Ng’at mamon gi wadgi en janek, to ung’eyo ni janek onge gi ngima ma nyaka chieng’ kuome.

2 Timotheo 1:7
Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gi hera, kod ritruok.

Efeso 4:29
Ka uwuoyo to wach moro marach kik wuog e dhou, to wachuru mana weche mabeyo kendo makonyo ji, kendo mowinjore, mondo joma winjo wecheu oyud konyruok.

Efeso 6:12
nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi joloch gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni.

Mathayo 5:11
“Un johawi ka ji yanyou kendo sandou, kawacho weche maricho duto mag miriambo kuomu, nikech an.

Rumi 2:1
Kuom mano, ka ing’ado ni wadu bura, to ng’e ni bura oseloyi, bed ni in ng’at manadi, nikech ka ing’ado ni jomoko bura, to ing’ado bura mana ni in iwuon, nimar in bende itimo mana gik ma jogo timo.

Rumi 12:18-19
[18] Temuru mondo kanyalore, to udag gi ji duto gi kue.[19] Osiepena, kik uchul kuor, to kar chulo kuor to weuru mondo mirimb Nyasaye ema otim kamano, nikech ondiki e Muma ni Ruoth Nyasaye owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!”

Rumi 12:20-21
[20] Muma wacho bende niya, “Ka jasiki odenyo, to miye chiemo, kendo ka riyo oloye to miye pi omodhi, nikech kitimo kamano, to inege gi wichkuot.”[21] Kik uwe richo lou, to timuru gik mabeyo mondo ulogo richo.

Luka 6:27-28
[27] “To un joma winjo wachna, awachonu ni, nyaka uher wasiku, kendo utim maber ni joma mon kodu.[28] Guedhuru joma kuong’ou, bende lamuru Nyasaye ni joma yanyou.

Mathayo 5:44-45
[44] An to awachonu ni nyaka uher wasiku, kendo ulam Nyasaye ni joma sandou,[45] mondo ubed nyithind Wuonu mae polo, mamiyo chieng’e wuok ni joma richo kod joma beyo. Kodhe bende omiyo chue ni joma timbegi kare, kendo ni joma timbegi richo.

Mathayo 5:38-41
[38] “Usewinjo ni ne owachi niya, ‘Wang’ kar wang’, kendo lak kar lak’.[39] An to awachonu ni kik uchul kuor ni joma otimonu marach. Ka ng’ato othalo lembi ma korachwich, to lokne komachielo bende mondo othal.[40] Kata ka ng’ato dwaro donjoni mondo okaw sadi, to miye koda ka kotini bende.[41] Kata ka askari moro ochuni ni mondo iting’ne misike mael achiel, to ting’nego moromo mael ariyo.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania