A A A A A

Bad Character: [Revenge / Vengeance]

1 Petro 3:9
Kik uchul richo kar richo, kata ayany kar ayany. Kar timo kamano, to guedhuru aguedha, kung’eyo ni kane Nyasaye oluongou, to noluongou ni mondo uyud gueth,

1 Thesalonika 5:15
Neuru ni onge ng’ato machulo richo kar richo, to ndalo duto temuru mondo utim maber e kindu uwegi, kendo ni ji duto.

2 Korintho 13:11
Koro oritu owetena! Temuru mondo ubed joma kare, kuwinjo wechena. Beduru gi winjruok, kendo gi kue, eka Nyasach hera kod kue nobed kodu.

2 Thesalonika 1:8
e mach maliel mondo ochul kuor ni joma ok oyie Nyasaye, kendo ni joma odagi winjo Wach Maber man kuom Ruodhwa Yesu.

Hibrania 10:30
Wang’eyo Jal mane owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!” kendo mane owacho ni ni, “Ruoth nong’ad bura ni joge.”

Mariko 11:25
To bende e kinde duto ma ichung’ kilemo, to nyaka iweni ng’ato wach moro marach ma in-go kode, mondo Wuonu mae polo oweni richoni. [

Rumi 12:18-19
[18] Temuru mondo kanyalore, to udag gi ji duto gi kue.[19] Osiepena, kik uchul kuor, to kar chulo kuor to weuru mondo mirimb Nyasaye ema otim kamano, nikech ondiki e Muma ni Ruoth Nyasaye owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!”

Rumi 13:4
nikech gin jotich Nyasaye matiyo mondo okonyi. To ka itimo marach to gin jotich Nyasaye matoyo mirimb Nyasaye kuom joketho.

Mathayo 18:21-22
[21] Bang’e Petro nobiro ir Yessu, mopenje ni, “Ruoth, owadwa dikethna nyadidi, kapod aweyone aweya? Dawene nyaka ndalo abiriyo koso?”[22] To Yesu nodwoke ni, “Ooyo, ok awachonu ni mondo iwene kuom ndalo abiriyo, to nyaka iwene kuom ndalo piero abiriyo nyadibiriyo!

Mathayo 5:38-39
[38] “Usewinjo ni ne owachi niya, ‘Wang’ kar wang’, kendo lak kar lak’.[39] An to awachonu ni kik uchul kuor ni joma otimonu marach. Ka ng’ato othalo lembi ma korachwich, to lokne komachielo bende mondo othal.

Luka 6:27-28
[27] “To un joma winjo wachna, awachonu ni, nyaka uher wasiku, kendo utim maber ni joma mon kodu.[28] Guedhuru joma kuong’ou, bende lamuru Nyasaye ni joma yanyou.

Efeso 4:31-32
[31] Kuom mano, weuru kecho, gi mirima, gi ichwang’, gi dhaw, gi ayany, kod himruok duto.[32] To beduru mang’won, ka ng’ato ka ng’ato kecho wadgi, kendo weyone richone, mana kaka Nyasaye oseweyonu kuom Kristo.

1 Petro 2:21-23
[21] Mano e gima Nyasaye noluongou mondo utim, nimar Kristo owuon bende nosandore nikech un, mi oweyonu ranyisi mondo uluw timne.,[22] Muma wacho niya, “Ne ok otimo richo, bende miriambo ne ok owuok e dhoge.”[23] Kane oyanye, to ne ok oyenyo, kendo kane oneno masira, to ne ok osiemo ng’ato, to nochiwore e lwet Jal mang’ado bura kare.

Rumi 12:17-21
[17] Ka ng’ato otimonu marach, to kik uchulne kuor, to keturu chunyu kuom timo gik ma ji duto oyiego ni beyo.[18] Temuru mondo kanyalore, to udag gi ji duto gi kue.[19] Osiepena, kik uchul kuor, to kar chulo kuor to weuru mondo mirimb Nyasaye ema otim kamano, nikech ondiki e Muma ni Ruoth Nyasaye owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!”[20] Muma wacho bende niya, “Ka jasiki odenyo, to miye chiemo, kendo ka riyo oloye to miye pi omodhi, nikech kitimo kamano, to inege gi wichkuot.”[21] Kik uwe richo lou, to timuru gik mabeyo mondo ulogo richo.

Mathayo 5:40-45
[40] Kata ka ng’ato dwaro donjoni mondo okaw sadi, to miye koda ka kotini bende.[41] Kata ka askari moro ochuni ni mondo iting’ne misike mael achiel, to ting’nego moromo mael ariyo.[42] Bende ka ng’ato okwayi gimoro, to miye; kata ka ng’ato dwaro holo gimoro kuomi, to kik itamri.[43] “Usewinjo ni ne owachi ni, nyaka uher joweteu, to ubed mamon gi wasiku.[44] An to awachonu ni nyaka uher wasiku, kendo ulam Nyasaye ni joma sandou,[45] mondo ubed nyithind Wuonu mae polo, mamiyo chieng’e wuok ni joma richo kod joma beyo. Kodhe bende omiyo chue ni joma timbegi kare, kendo ni joma timbegi richo.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania