A A A A A

Bad Character: [Lazy]

Kolosai 3:17-23
[17] Gimoro amora ma uwacho kata utimo onego obedi e nying Ruoth Yesu, kugoyoni Nyasaye Wuoro erokamano e nyinge.[18] Un mon, winjuru chwou, nimar mano e gima joma obedo kuom Ruoth onego tim.[19] Un chwo, heruru mondu, kendo kik ubed mager kodgi.[20] Un nyithindo, winjuru jonywolu e weche duto, nikech mano ema long’o ni Nyasaye, kendo en gima joma obedo kuom Kristo onego tim.[21] Un jonywol, kik ulwer nyithindu, nikech dipo ka chunygi ojok.[22] Un wasumbini bende, winjuru chutho ruodhiu mae pinyni, kendo ka utiyo, to kik uti mana ni mondo ji oneu, ka gima udwaro bedo malong’o ni ji, to keturu chunyu e tichu, nikech uluoro Ruoth[23] Gimoro amora mutimo, to timuru gi chunyu duto, mana ka gima utiyo ni Ruoth, to ok ni dhano,

1 Timotheo 5:8
Ka ng’ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito joode, to en ng’at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng’at ma ok oyie.

Luka 16:10
Ng’at ma jaadiera kuom gima tin, doko jaadiera kuom gima duong’ bende. Kamano bende, ng’at ma ok jaadiera kuom gima tin ok nyal bedo jaadiera kuom gima duong’.

Efeso 5:15-17
[15] Emomiyo tang’uru ahinya kaka onego ubedi. Kik ubed ka joma ofuwo, to beduru ka joma riek.[16] Kik uketh kinde ma un-go, nikech ndalogi gin ndalo mag richo.[17] Kuom mano, kik ubed joma ofuwo, to temuru ng’eyo gima Ruoth dwaro.

2 Thesalonika 3:6-10
[6] To owetewa, wachikou e nying Ruodhwa Yesu Kristo ni, pogreuru kuom owete mabudho abudha kayiem nono, kendo ok luw chik mane uyudo kuomwa.[7] Un uwegi ung’eyo kaka onego uluw timwa, nimar kane wan kodu ne ok wabudh abudha.[8] Ne ok wayudo chiemo nono kuom ng’ato ma ok wachulo, to ne watiyo matek gi luchwa odiechieng’ gotieno, mondo kik wami ng’ato kuomu ting’ mapek.[9] Ok ne watimo kamano nikech ne waonge gi ratiro mar yudo konyruok kuomu, to ne watimo kamano mana ni mondo wabed ranyisi munyalo luwo.[10] Adier, kane wan kodu to ne wamiyou chik ni ka ng’ato ok dwar mondo oti, to kik ochiem.

Mathayo 25:24-29
[24] “Bang’e ng’at mane omi siling’ alufu achiel bende nobiro, mowacho niya, ‘Ruoth, nangeyo ni in ng’at makoch, makeyo kama ok ochuoyoe, kendo choko cham kama ne ok oludoe.[25] Kuom mano naluor, mi adhi akunyo pesa mane imiya ei lowo. Eri! Kaw giri nogo!’[26] To ruodhe nowachone niya, ‘Yaye, in jatich marach, kendo ma jasamuoyo! Kara in ing’eyo kama ne ok achuoyoe, kendo achoko cham kama ne ok aludoe?[27] Ka kamano, to kara nonego iter pesana e bengi, mondo ka adwogo to akawe gi ohande.’[28] Eka nowacho ni jotichne ni, ‘Kawuru pesa kuom ng’atni, mondo umi jal man gi siling’ alufu apar,[29] nikech ng’ato ka ng’ato man-go ema nomedi, mi bed gi gik mang’eny moloyo. To ng’at maongego noma kata mana mano matin ma en-go!

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania