A A A A A

Angels and Demons: [Lucifer]


1 Petro 5:8
Beduru motang’ kurito, nikech jasiku ma Satan bayo kuonde duto ka sibuor magoyo asumbi, ka dwaro ng’ama dongam!

2 Korintho 4:4
Gin joma ok yie, ma nyasach pinyni osedino chunygi, mondo kik gine ler ma Wach Maber manyiso ji duong’ maler mar Kristo, ma en owuon e kido mar Nyasaye.

2 Korintho 11:14
To mano ok en gima bwogo ng’ato, nikech kata mana Satan bende riasore ni en malaika mar ler.

2 Petro 1:19
Omiyo wamedo yie matek moloyo kuom wach mane jonabi okoro. Ber mondo urt wachno chuth, nikech en kaka taya maliel kama otimo mudho, nyaka piny yawre, mi sulue mar okinyi wuog karieny e chunyu.

Efeso 6:11-12
[11] Manreuru gi gilweny duto mag Nyasaye, mondo uyud teko mar siro wuond mariek mag Satan,[12] nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi joloch gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni.

Jakobo 4:7
Emomiyo, winjuru Nyasaye. Tamuru Satan to noringu.

Johana 8:44
Un nyithind wuonu ma en Satan, kendo uhero timo gik ma en ema odwaro. Nyaka a chakruok en osebedo mana janek, kendo ok odwar adiera nikech adiera onge e iye. Ka owacho miriambo, to oluwo mana kite owuon, nikech en jamriambo, kendo en e wuon miriambo duto.

Juda 1:6-9
[6] Malaika mane okalo tong’ mar teko momigi, mi oweyo kuma onego gibedie, bende Ruoth oseketo e mudho, kotue mochwere gi nyororo, nyaka chop ng’ad buchgi, Chieng’ Maduong’.[7] Bende paruru Sodom gi Gomora kod mier mokiewo kodgi. Gin bende ne gidonjo e tim terruok kod dwanyruok madhoch, mi giyudo kum mar mach mak tho, mondo obed ranyisi ni ji duto.[8] Mano e kaka jogi bende chalo. Lek ma gileko miyo gidwanyo ringregi, kendo gidagi teko ma Ruoth nigo, kendo giyanyo joma nigi duong e polo.[9] To eka kata mana Mikael, malaika maduong’, kane laro gi Satan ringre Musa, to ne ok ohedhore yanye gi weche maricho, to nowachone mana niya, “Ruoth mondo okweri.”

Mathayo 4:3
Eka Satan nobiro ire, mowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier, to nyis kitegi mondo olokre kuon.”

Mathayo 12:24
To jo-Farisai ka ne owinjo kamano, ne giwacho ni, “Jali golo jochiende mana nikech Beelzebul ruodh jochiende ema omiye teko mar timo kamano.”

Fweny 3:9
To winji, nitie jomoko mag oganda jolemo mar Satan, maluongore ni jo-Yahudi, to ok gin jo-Yahudi, to giriambo ariamba. Abiro miyo gibiro, mi gipodhi e tiendi, kendo ging’e ni aheri.

Fweny 20:10
kendo Satan mane owuondogi ne owit e ataro mar ligek mach, kama Ondiek kod Janabi mar Miriambo bende nitie. Kuno ginisandre odiechieng’ gotieno nyaka chieng’.

Rumi 16:20
Piyopiyo nono Nyasach kue biro miyo unyon Satan gi tiendu. Ng’wono mar Ruodhwa Yesu obed kodu.

Fweny 12:7-9
[7] Eka lweny nowuok e polo. Mikael gi malaikane nokedo gi thuol malichno. Thuol gi malaikane bende nokedo kodgi,[8] to ne ologi, mi kargi ne ok ochako obetie e polo kata matin.[9] Thuol maduong’no ne owit mwalo e piny kaachiel gi malaikane duto. En e thuol mang’ongo machon miluongo ni Jachien kata Satan, mane owuondo piny ngima.

Luka 10:18-20
[18] Yesu nowachonigi ni, “Ne aneno ka Satan lwar a e polo, mana ka mil polo![19] To ng’euru ni asemiyou teko duto mag Jasigu, kendo onge gima nohinyu ngang’![20] To kik ubed mamor ni jochiende winjou, to beduru mamor mana nikech nyingu ondiki e polo.”

Fweny 13:1-18
[1] Eka ne aneno Ondiek moro kawuok e nam. Ne en ni tunge apar kod wiye abiriyo. To nosidho osimbo apar e tungego, kendo wich ka wich nondikie nying mayanyo Nyasaye.[2] To ondiek mane anenono ne chalo gi kwach, to tiendene ne chalo gi tiende dubu, kendo dhoge ne chalo gi dho sibuor. To thuol malichno nomiye tekone owuon gi kome mar duong’, mi obedo gi loch.[3] Wiye achiel ne nenore ka gima ogo lero mar tho, to wiye mane ogo lerono nosechango. Ji duto manie piny ngima ne luwo bang’ ondiegno, kawuoro lichne.[4] To bende ne gilamo thuondno nikech nosemiyo ondiek tekone owuon. Ondiek bende ne gilamo, ka giwacho niya, “Ere ng’ama romo gi ondiek, koso ere ng’ama diked kode?”[5] Ne omi Ondiegno dhok mawacho weche mag warruok kod ayany, kendo ne oyiene kedo gi loch kuom dueye piero ang’wen gariyo.[6] Eka nochako yanyo Nyasaye, ka oyanyo nyinge kod kama odakie, kaachiel gi joma odak e polo.[7] Bende noyiene mondo oked gi jo-Nyasaye kendo ologi, kendo ne omiye teko kuom dhoudi duto.[8] Ji duto modak e piny lame, mak mana jogo ma nyinggi ondiki e kitap ngima mar Nyarombo mane onegi, chakre chuech piny.[9] Ng’at man gi it mondo owinji![10] Ng’at ma onego tue nyaka tue, kendo ng’at monego negi e lweny, to nyaka negi e lweny, ma e kinde ma jo-Nyasaye nyaka timie kinda kendo nyaka bedie motegno.[11] Eka ne achako aneno ondiek machielo kawuok ei piny. Ne en gi tunge ariyo machalo gi mag nyarombo, to nowuoyo kaka thuol wuoyo.[12] To notiyo gi teko duto mar Ondiek mokwongono ka en e nyim Ondiegno. Nochuno piny kaachiel gi ji duto modakie mondo olam Ondiek mokwongo mane ogo lero mar tho, to nosechango cha.[13] Ondiek mar aeiyono notimo honni madongo ma kata mana mach omiyo lor e polo, biro e piny mana ka ji duto neno.[14] To honni mane oyiene ni mondo otim e nyim Ondiek mokwongo ema nowuondogo joma odak e piny. Ne ogolo chik mondo joma odak e piny olos gima ket gi ondiek mane ogo lero mar tho gi ligangla, to ne ok otho.[15] Ne oyiene mondo omi gima ket gi Ondiek mokwongo cha muya, mondo owuo kendo oneg ji duto ma otamore lamo gima ket gi ondiek mar ariyono.[16] Ondiegno nochuno ji duto, madongo gi matindo, jomwandu gi jochan, wasumbini gi joma ni thuolo, mondo giduto oket alama e luetgi ma korachwich kata e lela wengegi.[17] Ng’ato ne ok nyal ng’iewo gimoro kata loko gimoro mak mana ka en gi alama, tiende ni nying Ondiegno kata namba mochung’ kar nying’no.[18] To fwenyo tiend wachno dwaro rieko. Ng’at man gi rieko mondo okwan namba mar Ondiek, nikech nambano ochung’ kar nying dhano. Nambane en mia auchiel gi piero auchiel gauchiel.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania