A A A A A

Angels and Demons: [Guardian Angels]

1 Korintho 4:9
To nenore ni Nyasaye oseketowa wan joote, ka joma odong’ chien mogik ni ji duto, kendo ka joma ong’adnigi buch tho, nikech oseketwa ka gima piny duto rango. To ok mana ji kende ema rangowa, to koda ka malaika bende!

1 Johana 4:1
Osiepena, kik uyie ni ji duto mawacho ni nigi Roho, nigi Roho adier, to temgiuru mondo une ane ka Roho ma gin-go oa kuom Nyasaye, nikech johul wach mang’eny mag miriambo osebiro e piny

Tich Joote 8:26
Malaika mar Ruoth nowuoyo gi Filipo, mowachone ni, “A malo, mondo idhi yo milambo e yo moa Jerusalem kadhi Gaza.” (Yorno ng’ado e thim.)

Tich Joote 12:15
To ne gidwoke ni, “Neko omaki!” En to noramo ni en adier. Eka ne giwachone ni, “Kara mano mana malaikane.”

Kolosai 2:18
Nitie joma keto chunygi kuom sando ringregi kod lamo malaika, kendo moramo kuom gik ma gineno e fweny, kendo ting’ore malo kayiem nono kuom parogi mag dhano. Kik uwe joma kamago mau poku.

Hibrania 1:14
Kamano waneno ni malaika gin mana roho matiyo ni Nyasaye. Nyasaye orogi mondo gikony joma biro yudo warruok.

Hibrania 13:2
Kik uwe mak urwako welo e miechu, nikech rwako welo nomiyo jomoko opo mana korwako malaika!

Juda 1:6-9
[6] Malaika mane okalo tong’ mar teko momigi, mi oweyo kuma onego gibedie, bende Ruoth oseketo e mudho, kotue mochwere gi nyororo, nyaka chop ng’ad buchgi, Chieng’ Maduong’.[7] Bende paruru Sodom gi Gomora kod mier mokiewo kodgi. Gin bende ne gidonjo e tim terruok kod dwanyruok madhoch, mi giyudo kum mar mach mak tho, mondo obed ranyisi ni ji duto.[8] Mano e kaka jogi bende chalo. Lek ma gileko miyo gidwanyo ringregi, kendo gidagi teko ma Ruoth nigo, kendo giyanyo joma nigi duong e polo.[9] To eka kata mana Mikael, malaika maduong’, kane laro gi Satan ringre Musa, to ne ok ohedhore yanye gi weche maricho, to nowachone mana niya, “Ruoth mondo okweri.”

Luka 16:22
To mos achien, ng’at modhierno notho, mi malaika noting’e, motere e bath Ibrahim. Bang’e jamokono bende notho, mi oyiki.

Mathayo 18:10
“Neuru ni ok uchayo achiel kuom joma tindogi. Awachonu ni malaika manie polo moritogi neno wang’ Wuora e polo ndalo duto. [

Fweny 5:11
Eka ne achako ang’icho, mi awinjo dwond malaika mang’eny molworo kom duong’ kaachiel gi gik mangima kod jodongogo. Kwan-gi ne gana gi gana, kendo tara gi tara.

Fweny 19:10
Ne apodho piny e tiende mondo olame, to nokwera ni, “Ngang’! Kik itim kamano! An mana jatich wadu matiyo kodi kaachiel gi oweteni mamoko. Wan duto wahulo wach man kuom Yesu. Nyasaye kende ema mondo ilam. Adiera ma Yesu kelo ema miyo jonabi koro wach.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania