English
A A A A A

Angels and Demons: [Demons]

1 Johana 4:4
Nyithinda, un nyithind Nyasaye, kendo useloyo johul wach mag miriambogo, nikech Jal manie iu duong’ moloyo jal manie piny.

1 Timotheo 4:1
Roho wacho malong’o ni e ndalo giko, ji moko nowe yie marwa, ka gichiko itgi ni puonj mag jochiende ma miyo ji lal.

2 Korintho 2:11
mondo Satan kik lowa, nikech wang’eyo riekone!

2 Korintho 4:4
Gin joma ok yie, ma nyasach pinyni osedino chunygi, mondo kik gine ler ma Wach Maber manyiso ji duong’ maler mar Kristo, ma en owuon e kido mar Nyasaye.

Jakobo 2:19
Donge iyie ni Nyasaye en achiel? Mano ber! To kata mana jochiende bende nigi yie ma kamano, to yiegino miyo gikirni!

Mathayo 8:31
Jochiendego nokwayo Yesu niya, “Ka iriembowa, to terwa ir ngurue kande mondo wadonj kuomgi.”

Mathayo 12:45
Eka owuok odhi oomo jochiende mamoko abiriyo maricho moloye, kendo gidonjo mi gidag e odno. Kamano achien ngima ng’atno doko marach moloyo kaka ne en chon. Mano bende e kaka notimre ni tieng’ marachni.

Luka 8:30
Yesu nopenje niya, “Nyingi ng’a?” To nodwoko ni, “Nyinga en Oganda.” Nodwoko kamano nikech jochiende mang’eny nosedonjo kuome.

Fweny 20:10
kendo Satan mane owuondogi ne owit e ataro mar ligek mach, kama Ondiek kod Janabi mar Miriambo bende nitie. Kuno ginisandre odiechieng’ gotieno nyaka chieng’.

1 Korintho 10:20-21
[20] Ooyo, awacho ni misango ma joma ok oyie kuom Nyasachwa ema otimo, gitimo ni jochiende, to ok ni Nyasaye. Ok adwar mondo ubedi e achiel gi jochiende![21] Ok unyal madho kikombe mar Ruoth, kendo uchak umadh kikombe mar jochiende.

Efeso 6:10-12
[10] To wach mogik en ni, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduong’.[11] Manreuru gi gilweny duto mag Nyasaye, mondo uyud teko mar siro wuond mariek mag Satan,[12] nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi joloch gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni.

Tich Joote 19:13-16
[13] To jo-Yahudi moko mane wuotho koni gi koni ka golo jochiende bende notemo luongo nying Ruoth Yesu ka gigolo jochiende. Ne giwacho niya, “In jachien marach, agoli e nying Yesu ma Paulo lando.”[14] Jadolo moro maduong’ mar jo-Yahudi ma nyinge Skewa ne nigi yawuowi abiriyo mane timo kamano.[15] To jachien nodwokogi ni, “Ang’eyo Yesu, kendo Paulo bende ang’eyo. To unto un ng’a gini?”[16] Eka ng’at man gi jachienno nopor kuomgi, mohewogi giduto, mi ne giringo gia e ode duge, ka gihinyore marach.

2 Petro 2:4-10
[4] Nyasaye ne ok oweyo malaika mane oketho mak okumo, to nowitogi e mach ma ok tho, kuma otuegie e mudho gi nyororo ka girito Chieng’ Bura.[5] Bende Nyasaye ne ok oweyo piny machon mak otieko, kane okelo ataro e piny joricho, to noreso mana Nowa, mane jaland Wach Makare, kod ji mamoko abiriyo.[6] Nyasaye nokumo mier mag Sodom gi Gomora, kowang’ogi, mi gilokore buru. Kamano nolokogi ranyisi mar gima biro timore ni joma ok oluoro Nyasaye.[7] Lut to noreso nimar ne en ng’at maber, kendo chunye ne chandore ahinya nikech tim anjawo mag joma timbegi richo.[8] Ng’at makareno nodak e kind jogo, kendo pile ka pile nowinjo kendo oneno gik ma gitimo, omiyo chunye nochandore ahinya kuom timbegi mag dwanyruok.[9] Kamano waneno ni Ruoth ong’eyo reso joma oluore kuom tem mochomogi, kendo ong’eyo keto joricho e kum nyaka chop Chieng’ Bura,[10] to moloyo jogo matimo dwaro mag ringruok kuom gombo mochido, kendo chayo teko mar Nyasaye. Jopuonj mag miriambo nigi chir, kendo wang’gi tek, bende ok giluoro yanyo joma nigi duong e polo.

Fweny 9:1-7
[1] Eka malaika mar abich nogoyo tung’ne, mi aneno sulue moro mane oselwar e piny koa e polo. Sulueno ne omi rayaw mar Bur Matut Maonge Gikone.[2] Ne oyawo burno, mi iro owuoke machalo gi ich mach maduong’, mi wang’chieng gi kor polo otimo mudho nikech iro mane owuok e burno.[3] Bonyo nowuok e irono mopiyo e piny, kendo ne omigi teko machalo gi teko ma thomoni mae piny nigo.[4] To nokwergi ni kik giketh lum manie piny, kata gimoro mang’ich, kata yath moro, to giketh mana jogo maonge gi alama mar Nyasaye e lela wengegi.[5] Ne omi bonyogo thuolo mar sando jogo kuom dueye abich, to ne ok oyienigi mondo gineggi. Rem mane jogo nigo ne chalo gi rem maramo ng’at ma thomoni okayo.[6] E ndalo ma gigo notimre ji nodwar tho, to ok ginitho ngang’! Adier, ginigomb tho ahinya, to tho noringgi aringa![7] Bonyogo ne chalo gi farese moikore ni lweny. E wigi ne nitie gik machalo gi osimbo mag dhahabu. Wang’gi to ne chalo gi wang’ dhano.

Mariko 1:21-27
[21] Ne gitundo Kapernaum, kendo kane chieng’ Sabato ochopo, Yesu nodhi e od lemo, mopuonjo ji.[22] Joma ne owinje kopuonjo, ne owuoro puonjne, nimar ne ok opuonj kaka jopuonj Chik puonjo, to ne opuonjo ka ng’at man gi teko.[23] E kinde nogo, ng’at moro man gi jachien marach nobiro e od lemo kaywak niya,[24] “In Yesu ja-Nazareth, ilaro ang’o kodwa? Isebiro mondo itiekwa koso? Ang’eyi. In Ng’ama Ler moa kuom Nyasaye!”[25] To Yesu nokwero jachiendno niya, “Ling’, kendo wuog ia kuom ng’atni!”[26] Jachien marachno nogoyo nga’tano piny mi owuok kuome kaywak matek.[27] Ji duto mane ni kanyo nohum nono, mi gipenjore e kindgi giwegi ni, “Mano wach manadi! Me e puonj manyien! Ng’atni nigi teko mar kwero kata mana jochiende maricho, mi winje!”

Mathayo 7:14-20
[14] To yo madhi e ngima diny, bende rangach midonjogo tin, kendo joma nwang’e nok.[15] “Beduru motang’ ni jonabi mag miriambo, mabiro iru korwakore gi lep rombe, to chutho gin mana ondiegi mangemo![16] Unung’e joma kamago mana gi olemo ma ginyago. Bende ji nyalo pono olemb mzabibu kuom kudho? Koso digipon ng’owo kuom oriang’, ka ok mana kuom yiend olemo?[17] Yien mabeyo nyago olemo mabeyo, to yien maricho nyago olemo maricho.[18] Yath maber ok nyal nyago olemo maricho, kendo yath marach ok nyal nyago olemo mabeyo.[19] To yath ka yath ma ok nyag olemo mabeyo iting’o mi wit e mach.[20] Mano emomiyo awacho ni, unung’e joma kamago mana gi olemo ma ginyago.

Luka 4:31-41
[31] Bang’e Yesu nodhi dala mar Kapernaum e piny Galili, mi opuonjo ji kuno chieng’ Sabato.[32] Ne giwuoro kaka opuonjo, nikech wechene ne nigi teko.[33] To ne nitie ng’at moro e od lemo kanyo, mane nigi jachien marach. Ne okok matek niya,[34] “Yaye, Yesu ja-Nazareth, ilaro ang’o kodwa? Isebiro mondo itiekwa koso? Ang’eyi! In Ng’ama Ler moa kuom Nyasaye!”[35] To Yesu nokwero jachiendno niya, “Ling’ kendo wuog ia kuom ng’atni!” Jachien marachno nogoyo ng’atno piny e nyimgi, mi owuok kuome ma ok ohinye ngang’.[36] Ji duto mane ni kanyo nohum nono, mi giwacho e kindgi giwegi niya, “Magi weche manadi ma owachogi? Okwero jochiende gi teko maduong’ kendo giwuok awuoka!”[37] Kamano humb Yesu nolandore kuonde duto e gweng’no.[38] Yesu noa e od lemo mi odhi e od Simon, to min chi Simon ne nigi tuo midhusu matek, omiyo ne gikwayo Yesu mondo ochange.[39] Yesu nodhi mochung’ e bath dhakono, eka nokwero midhusu, mi midhusu oweye. Gikanyono noa malo motiyonigi.[40] Kane chieng’ podho, ji duto mane nigi joma tuo tuoche mopogore opogore nokelo ir Yesu, mi Yesu noketo lwete kuom moro ka moro, mochangogi duto.[41] Jochiende bende nowuok kuom ji mang’eny, kaywak ni, “In e Wuod Nyasaye!” To Yesu nokwerogi, motamogi ni kik gilosi, nikech gin ne ging’eyo ni en e Mesia.

Efeso 6:1-18
[1] Un nyithindo, winjuru wach jonywolu, nikech timo kamano en gima kare kuom Ruoth.[2] Chik mokwongo man gi singruok kuom Chik Apar e ma: “Luor wuoru gi meru,[3] eka mondo ine maber, kendo idag aming’a e piny.”[4] Un wuone, kik utim ni nyithindu gik ma dimi mirima makgi, to pidhgiuru kuchikogi kendo upuonjogi e yor Kristo.[5] Un wasumbini, winjuru wach ruodhiu mae pinyni, kuluor kendo kutetni, kendo timuru kamano gi chuny achiel, mana kaka uwinjo Kristo.[6] Kik utim kamano mana ni ji oneu, ka gima udwaro bedo malong’o mana ni ji, to timuru gima Nyasaye dwaro gi chunyu duto, kaka wasumbini mag Kristo.[7] Tiuru tichu gi chuny maler, ka joma tiyo ni Ruoth, to ok matiyo ni ji,[8] nikech ung’eyo ni Ruoth nomi ng’ato ka ng’ato pokne kuom tich maber mosetiyo, bed ni en misumba kata en thuolo.[9] Un ruodhi bende timuru ni wasumbini mau mana kamano. Kik ubwoggi, nikech ung’eyo ni un kaachiel kodgi, un gi Ruoth achiel kende e polo ma ok oluoro wang’ ng’ato.[10] To wach mogik en ni, beduru motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduong’.[11] Manreuru gi gilweny duto mag Nyasaye, mondo uyud teko mar siro wuond mariek mag Satan,[12] nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, to wakedo gi joloch gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, kaachiel gi lang chuny maricho ma ok mag pinyni.[13] Omiyo, manreuru gi gilweny mag Nyasaye sani, mondo usir wasigu chieng’ ma lweny gerie, kendo kusetimo duto munyalo, to nonwang’ kapod uchung’ motegno.[14] Kuom mano, nyonuru piny motegno, kutueyo adiera ka okanda e nungou, kendo kurwako tim makare ka gilweny mag akor,[15] kendo rwakuru ikruok mar lando Wach Maber mar kue ka wuocheu.[16] Ting’uru yie ka okumba kinde duto, mondo uneggo aserni makakni ka mach mag Ng’ama Rach.[17] Rwakuru warruok ka ogut lweny, kendo makuru wach Nyasaye ka ligangla ma Roho miyou.[18] Keturu chunyu pile kuom lemo, kukwayo Nyasaye mondo okonyu, kulemo kuom Roho kinde duto. Ritreuru kuom wachni odiechieng’ gotieno, kendo timuru kinda kukwayo ni jo-Nyasaye duto.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania