A A A A A

Angels and Demons: [Beelzebub]

Mathayo 12:24
To jo-Farisai ka ne owinjo kamano, ne giwacho ni, “Jali golo jochiende mana nikech Beelzebul ruodh jochiende ema omiye teko mar timo kamano.”

Mariko 3:22
Jopuonj Chik moko mane oa Jerusalem ne wacho ni, “En gi jachien miluongo ni Beelzebul,” kendo ni, “Ruodh jochiendeno ema omiye teko mar golo jochiende.”

Mathayo 10:25
Ber mondo japuonjre obed marom gi japuonjne, kendo misumba bende obed marom gi ruodhe. Ka ji luongo wuon dala ni ruodh jochiende, jo dalane to koro digiyany marom nade!

Mathayo 12:27
To bende, ka uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul, kara jou to yudo teko mar gologi kanye? Omiyo, ka mano e gima uwacho, to jougo ema biro ng’eng’ou!

Luka 11:15-19
[15] To jomoko kuomgi nowacho ni, “Beelzebul ruodh jochiende ema omiye teko mogologo jochiende.”[16] Jomoko to ne dwaro teme, omiyo ne giwachone ni mondo otimnigi ranyisi moa e polo, manyiso ni Nyasaye ni kode.[17] To Yesu nong’eyo gima giparo, omiyo nowachonigi niya, “Piny moro amora ma joge opogore e kindgi giwegi ok nyal betie. Bende ot ma joge opogore ok nyal chung’.[18] Kuom mano, ka jo-Satan opogore e kindgi giwegi, to ere kaka lochne dichung’? Apenjou kamano nikech uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul.[19] To ka mano en adier, kara jou to yudo teko mar gologi kure? Omiyo ka mano e gima uwacho, to jougo ema biro ng’eng’ou!

Luka 11:18
Kuom mano, ka jo-Satan opogore e kindgi giwegi, to ere kaka lochne dichung’? Apenjou kamano nikech uwacho ni agolo jochiende gi teko mar Beelzebul.

Mariko 3:20-30
[20] Bang’e Yesu nodhi e ot, mi oganda maduong’ nochako ochokore, ma koro Yesu kod jopuonjrene ne ok nyal yudo thuolo kata mana mar chiemo.[21] Kane owetene owinjo wachno, ne giwuok mondo gidhi giome, nikech ji ne wacho ni neko osemake.[22] Jopuonj Chik moko mane oa Jerusalem ne wacho ni, “En gi jachien miluongo ni Beelzebul,” kendo ni, “Ruodh jochiendeno ema omiye teko mar golo jochiende.”[23] Kane Yesu owinjo kamano, noluongo ji mondo odhi ire, mi nogoyonigi ngeche moko kopenjo gi ni, “Ere kaka Satan diriembre kende owuon?[24] Ka jopiny moro opogore, to pinyno ok nyal gurore.[25] Kata ka jodhoot moro opogore, to dhoodno ok nyal gurore.[26] Kuom mano, ka jo-Satan opogore e kindgi giwegi, to lochne ok nyal betie, to nyaka okethre mi orum.[27] “To bende, onge ng’ama nyalo turo od ng’at maratego, mi kaw mwandune, mak mana ka okwongo otueyo ng’at marategono eka doyak ode.[28] “Adier awachonu ni, richo duto mag ji nowenigi, koda ka ayany ma giyanyogo Nyasaye,[29] to ng’at ma oyanyo Roho Maler, to ok nowene nyaka chieng’, nikech osetimo richo ma ok rum.”[30] Yesu nowacho kamano nikech jomoko nosewacho ni en gi jachien.

Mathayo 9:34
Jo-Farisai to nowacho niya, “Ruodh jochiende ema miye teko mogologo jochiende.”

Fweny 21:20
to mar abich ne sardonikso, to mar auchiel ne sardius, to mar abiriyo ne krusolith, to mar aboro ne berul, to mar ochiko ne topaz, to mar apar ne krusopraso, to mar apar gachiel ne huakintho, to mar apar gariyo ne amethuso.

Johana 1:1
Kar chakruok, Wach ne nitie. Wach ne ni kod Nyasaye, kendo Wach ne en Nyasaye.

Luka 11:19
To ka mano en adier, kara jou to yudo teko mar gologi kure? Omiyo ka mano e gima uwacho, to jougo ema biro ng’eng’ou!

Luka 3:1
E higa mar apar gabich mar loch Kaisar Tiberio ruodh jo-Rumi, ka Pontio Pilato ne ruodh Judea, to Herode ne ruodh Galili, kendo Filipo owadgi ne ruodh pinje mag Iturea gi Trakoniti, to Lusania ne ruodh Abilene,

Fweny 16:16
Chunygo nochoko ruodhigo kama iluongo gi dho Hibrania ni Harmagedon.

Mathayo 22:37
Yesu nodwoke ni, “Her Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.

Mariko 3:1-6
[1] Chieng’ moro, Yesu nodhi e od lemo, moyudo ng’at moro ma lwete otal.[2] Ji moko ne ni kanyo mane dwaro donjo ni Yesu kuom ketho Chik. Kuom mano ne girange ahinya mondo gine ane ka onyalo chango ng’atno chieng’ Sabato.[3] Yesu nowacho ni ng’at ma lwete otalno ni, “Bi ichung’ e diere ka.”[4] Eka nopenjo ji ni, “Ere gima Chikwa oyienwa timo chieng’ Sabato? Timo gima ber, koso timo gima marach? Reso ngima ng’ato, koso ketho ngimane?” To jogo ne ok odwoko kata wach achiel.[5] Kane Yesu oneno ka chunygi tek, chunye nodoko malit, mi orangogi gi mirima. Eka nowacho ni ng’atno niya, “Rie lweti.” Ng’atno norieyo lwete, mi lwete ochango.[6] Kane jo-Farisai oneno kamano, ne giwuok e od lemo, mi gidhi gichokore piyopiyo gi jo-Herode, kendo gichano kaka digineg Yesu.

Mariko 10:46-52
[46] Ne gichopo Jeriko, kendo kane oyudo Yesu wuok kuno gi jopuonjrene kod oganda maduong’, jakuecho moro ma muofu ma nyinge Bartimeo, tiende ni wuod Timeo, ne oyudo obet e bath yo.[47] Kane owinjo ni Yesu ja-Nazareth ema kadho, nochako kok, kowacho niya, “Yesu, wuod Daudi, kecha!”[48] Ji mang’eny nokwere ni mondo oling’, to nomedo mana kok matek ni, “Wuod Daudi, kecha!”[49] Yesu nochung’, mlowacho niya, “Luongeuru, obi ka.” Eka ne giluongo muofuno, ka giwachone ni, “Hapi ber! Chung’, oluongi.”[50] Kuom mano, nobolo lawe kucho, moa malo piyo, kodhi ir Yesu.[51] Yesu nopenje ni, “Ere gima idwaro mondo atimni?” Nodwoko ni, “Japuonj, adwaro mondo achak anen kendo.”[52] Yesu nowachone niya, “Dhiyo, yieni ema omiyo ichango.” Gikanyono wengene ne oyepo, mi oluwo bang’ Yesu.

Mathayo 10:3
gi Filipo, gi Bartholomayo, gi Thoma, kod Mathayo ma jasol osuru, gi Jakobo wuod Alfayo, gi Thadayo,

Tich Joote 2:9
Wan kaeri jo-Parthia gi jo-Media kod jo-Elam gi joma oa Mesopotamia gi Judea kod Kapadokia gi Ponto kod Asia

Tich Joote 6:5
Jopuonjre duto nodoko mamor gi wach jooteno, omiyo ne giyiero Stefano, mane ng’at man gi yie motegno, kendo opong’ gi Roho Maler. Bende ne giyiero Filipo gi Prokoro gi Nikanor gi Timon gi Parmena kod Nikalao ja-Antiokia, mane olokore luwo kit lemo mar jo-Yahudi.

Fweny 1:11
Nowacho niya, “Gik moko duto mineno, ndiki e kitabu. Bang’e ior kitabuno ni kanyakla abiriyo mag jo-Kristo man: Efeso, Smurna, Pergamo, Thuatiro, Sarde, Filadelfia, kod Laodikia.”

Mariko 3:23
Kane Yesu owinjo kamano, noluongo ji mondo odhi ire, mi nogoyonigi ngeche moko kopenjo gi ni, “Ere kaka Satan diriembre kende owuon?

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania