English
A A A A A

Angels and Demons: [Angels]

Kolosai 1:16
nikech kuome ema ne Nyasaye ochueyoe gik moko duto manie polo kendo manie piny, ok mana gik mineno kende, to koda ka gik ma ok ne bende, kaka loch, gi duong’, gi ruodhi, kod teko. Mago duto Nyasaye nochueyo kuom Kristo, kendo ni Kristo.

Luka 20:35-36
[35] to chwo gi mon moyier mondo ochopi e piny mabiro, kendo ochier kuom joma otho, ok kendre.[36] Adier ok ginyal tho kendo, nikech gichal gi malaika, kendo gin nyithind Nyasaye, nimar gin joma osechier.

Fweny 4:8
Gik mangima ang’wen-go ne nigi bwombe auchiel moro ka moro, kendo ne gin gi wenge mang’eny e dendgi duto kendo e igi. Ne giwer odiechieng’ gotieno mak giling’ niya, “Mano kaka Ruoth Nyasaye Manyalo Gik Moko Duto ler! Oler adier! Yaye! Mano kaka oler! En e Jal mane nitie, kendo mantie, kendo mapod biro betie!”

Mathayo 22:30
Bang’ chier, ji ok nokendre, to ginichal gi malaika manie polo.

Luka 15:10
Akonu ni, kamano bende e kaka malaika mag Nyasaye bedo mamor kuom jaricho achiel molokore.”

Fweny 14:6
Eka ne aneno malaika moro ka huyo e kor polo. Ne en gi Wach Maber mochwere mondo oland ni joma odak e piny. Nolando wachno ni pinje duto, kod ogendini duto.

Juda 1:6
Malaika mane okalo tong’ mar teko momigi, mi oweyo kuma onego gibedie, bende Ruoth oseketo e mudho, kotue mochwere gi nyororo, nyaka chop ng’ad buchgi, Chieng’ Maduong’.

1 Petro 3:21-22
[21] Pigno en ranyisi mar batiso, ma koro resou sani. Batiso ok en golo chilo kuom ringruok, to en singruok motim ni Nyasaye gi chuny maler. Oresou nikech chier mar Yesu Kristo,[22] ma osedhi e polo, mi obet e bat korachwich mar Nyasaye, gi ruodhi mag polo duto, kendo kuom teko duto.

1 Petro 1:12
Ne onyisgi ni tich koro mane gitiyo ne ok giti ni gin giwegi, to ne gitiyo mana ni un, kendo koro joland wach mane okelonu Injili kuom teko mar Roho Maler mane oor koa e polo, osehulonu wechego ratiro. Gin e weche ma kata mana malaika bende gombo ng’eyo ahinya.

Hibrania 12:22
Ooyo, un uchung’ e nyim got Sayun, dala mar Nyasaye mangima, ma en Jerusalem manie polo, kendo uchung’ e nyim malaika gana gi gana. Unie nyim chokruok ma galamoro mar nyithind Nyasaye.

Fweny 5:11-12
[11] Eka ne achako ang’icho, mi awinjo dwond malaika mang’eny molworo kom duong’ kaachiel gi gik mangima kod jodongogo. Kwan-gi ne gana gi gana, kendo tara gi tara.[12] Ne giwer matek niya, “Nyarombo mane onegi owinjore yud teko gi mwandu gi rieko gi loch kod luor gi duong’ kod pak!”

Mathayo 4:6-11
[6] Nowachone niya, “Ka in Wuod Nyasaye adier, to chikri piny, nikech Muma wacho ni, ‘Nyasaye noket malaikane mondo oriti Ginitayi gi lwetgi, mondo kik ichwany tiendi e kidi.’ ”[7] Yesu nodwoke niya, “To Muma wacho bende ni, ‘Kik item Ruoth Nyasachi.’ ”[8] Eka Satan ne ochako okawe, motere ewi got marabora, monyise pinje duto manie piny, kowuorore kaka gidongo.[9] Nowachone niya, “Magi duto abiro miyi, ka igoyo chongi piny, milama.”[10] To Yesu nodwoke ni, “Dhi kucha, Satan! Muma wacho ni, ‘Ng’ato nyaka lam mana Nyasache, kendo en kende ema nyaka otine.’ ”[11] Bang’ mano, Satan noweyo Yesu mi malaika nobiro motiyone.

Mathayo 16:27
Wuod Dhano nobin gi malaikane e duong’ maler mar Wuon mare, eka nomi ng’ato ka ng’ato pok moromo gi timne.

Mathayo 18:10
“Neuru ni ok uchayo achiel kuom joma tindogi. Awachonu ni malaika manie polo moritogi neno wang’ Wuora e polo ndalo duto. [

Mathayo 24:31-35
[31] Enoor malaikane e tung’ piny gi tung’ piny, ka tung’ ywak matek, mondo ochok joge ma oseyiero, chakre e tung’ piny konchiel nyaka komachielo.[32] “Puonjreuru rieko kuom wach yadh ng’owo. Ka bedene loth, kendo ochako golo pote, to ung’eyo ni ndalo chwiri chiegni.[33] Kamano bende ka uneno ka gik moko duto ma asewachonugo timore, to ng’euru ni Wuod Dhano osekayo machiegni, kendo en mana e dhoot.[34] Awachonu adier ni gigo duto notimre kapok tieng’ ma kawuononi orumo.[35] Polo gi piny norum. Wechena to ok norum ngang’.

Luka 4:10
nikech Muma wacho ni, ‘Nyasaye biro keto malaikane mondo oriti.’

Johana 20:11-12
[11] Maria to noyudo ochung, e dho liel kaywak. Kane oywak kamano, ne olung’ore mong’iyo i liel,[12] mi oneno malaika ariyo morwako lewni marachere, ka achiel obet yo ka wi kama noketie ringre Yesu, to machielo obet yoka tiende.

Kolosai 2:18
Nitie joma keto chunygi kuom sando ringregi kod lamo malaika, kendo moramo kuom gik ma gineno e fweny, kendo ting’ore malo kayiem nono kuom parogi mag dhano. Kik uwe joma kamago mau poku.

Hibrania 1:14
Kamano waneno ni malaika gin mana roho matiyo ni Nyasaye. Nyasaye orogi mondo gikony joma biro yudo warruok.

Hibrania 2:6-13
[6] Nitie kamoro e Muma mawacho niya, “Dhano en ang’o ma dipare? Koso Wuod dhano en ang’o ma didewe?[7] Ne imiyo obedo matin moloyo malaika kuom kinde manok. Bang’e ne isidhone osimbo mar duong’ kod pak,[8] bende ne iketo gik moko duto e bwo tiende.” Ka Muma wacho ni Nyasaye noketo gik moko duto e bwo tiend dhano, to mano nyiso ni onge gima odong’ ma ok oketoe tekone. To koro pod ok wane ka gik moko duto oket e teko dhano.[9] To gima waneno, en mana Yesu, mane Nyasaye omiyo obedo matin moloyo malaika kuom kinde manok mondo otho ni ji duto kuom ng’wonone mar Nyasaye. En ema Nyasaye nosesidhone osimbo mar duong’ kod pak, nikech rem mar tho mane oneno.[10] Nyasaye mane ochweyo gik moko duto mondo otine ne dwaro mondo okel nyithinde mang’eny e duong’ne maler. Omiyo noneno ni ber mondo omi jal matelonigi e warruok bed ng’ama kare chuth bang’ neno sandruok.[11] Jal mapwodho ji, kaachiel gi jogo mipwodho, giduto gin nyithind ng’at achiel. Mano emomiyo oluongogi ni owetene, ma ok wiye okuot,[12] kowacho niya, “Anahul nyingi ni owetena. Anapaki gi wer e dier chokruok.”[13] Owacho bende niya, “Anaket genona kuom Nyasaye.” Kendo owacho ni, “Eri, an ka, kaachiel gi nyithindo ma Nyasaye osemiya.”

Hibrania 13:2
Kik uwe mak urwako welo e miechu, nikech rwako welo nomiyo jomoko opo mana korwako malaika!

2 Petro 2:4
Nyasaye ne ok oweyo malaika mane oketho mak okumo, to nowitogi e mach ma ok tho, kuma otuegie e mudho gi nyororo ka girito Chieng’ Bura.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania