A A A A A

Angels and Demons: [Archangels]

Juda 1:9
To eka kata mana Mikael, malaika maduong’, kane laro gi Satan ringre Musa, to ne ok ohedhore yanye gi weche maricho, to nowachone mana niya, “Ruoth mondo okweri.”

1 Thesalonika 4:16
Chieng’no dwol moro nogol chik, kendo dwond malaika maduong’ nowinji, kendo tung’ mar Nyasaye noywagi, kendo Ruoth owuon nolor koa e polo. Eka joma notho koyie kuom Kristo nochier mokwongo.

Fweny 12:7-9
[7] Eka lweny nowuok e polo. Mikael gi malaikane nokedo gi thuol malichno. Thuol gi malaikane bende nokedo kodgi,[8] to ne ologi, mi kargi ne ok ochako obetie e polo kata matin.[9] Thuol maduong’no ne owit mwalo e piny kaachiel gi malaikane duto. En e thuol mang’ongo machon miluongo ni Jachien kata Satan, mane owuondo piny ngima.

Luka 1:26
Kane Elizabeth nigi ich mar dueche auchiel, Nyasaye nooro malaika Gabriel mondo odhi e piny Galili, e dala moro miluongo ni Nazareth.

Hibrania 1:14
Kamano waneno ni malaika gin mana roho matiyo ni Nyasaye. Nyasaye orogi mondo gikony joma biro yudo warruok.

Mathayo 18:10
“Neuru ni ok uchayo achiel kuom joma tindogi. Awachonu ni malaika manie polo moritogi neno wang’ Wuora e polo ndalo duto. [

Fweny 1:4
An Johana andiko ni kanyakla abiriyo mag jo-Kristo man e piny Asia, kawacho kama: Beduru gi ng’wono kod kue moa kuom Nyasaye mantie, kendo mane nitie, bende mapod biro biro, kendo moa kuom Roho abiriyo manie nyim kom duong’ne,

Mathayo 22:30
Bang’ chier, ji ok nokendre, to ginichal gi malaika manie polo.

Luka 20:36
Adier ok ginyal tho kendo, nikech gichal gi malaika, kendo gin nyithind Nyasaye, nimar gin joma osechier.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania