A A A A A

Additional: [Drugs]

Efeso 5:18
Weuru mer, nono to ubiro ketho ngimau chuth. Kar timo kamano, to Roho ema mondo opong’u.

Galatia 5:19-21
[19] Timbe mag ngima dhano nenore ratiro. Gin terruok, tim ma ok ler, anjawo,[20] lamo nyiseche manono, jwok, sigu, dhaw, nyiego, mirima, ichlit, miero, pogruok e kanyakla,[21] gombo, mer, dwanyruok, kod gik moko machal kamago. To asiemou, kaka nasiemou chon ni, joma timo gik ma kamago ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.

1 Korintho 6:19-20
[19] Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.[20] Ne oseng’iewou, mochulo nengou, omiyo miyeuru duong’ gi ringreu.

1 Petro 5:8
Beduru motang’ kurito, nikech jasiku ma Satan bayo kuonde duto ka sibuor magoyo asumbi, ka dwaro ng’ama dongam!

1 Korintho 5:11
Ooyo, nakwerou mana ni kik uriwru kod ng’at muluongo ni owadu ka en ng’at ma terore, kata jagombo, kata ng’ama lamo nyiseche manono, kata mayanyo ji, kata jamer, kata jamecho. Ng’at ma kamano, kata mana chiemo kik uchiemgo.

1 Timotheo 5:23
Ok onego imodh mana pi kende, to madh divai matin mondo okonyni iyi, nikech midekre ma in-go pile.

Fweny 21:8
To ngoche, gi joma ok oyie, kod jomriambo duto, kargi nobed mana ataro maliel gi ligek mach, ma en tho mar ariyo!”

Fweny 9:21
Bende ne ok giloko chunygi giweyo nek, kata timbe juok, kata terruok, kata kuo, mane gisebedo ka gitimo.

1 Petro 4:7
Giko mar gik moko duto chiegni. Emomiyo, beduru mariek, kuritoru mondo uikru ni lemo.

1 Petro 1:13
Emomiyo beduru motang’, ka parou bith. Keturu chunyu duto kuom gueth ma Yesu Kristo biro kelonu kuom ng’wonone ka obiro.

Fweny 18:23
Ler mar taya ok nochak orieny kuomi, kata dwond wuon kisera gi dwond miaha ok nowinji kuomi kendo ng’ang’. Joohala magi ne gin joohala madongo e piny, bende ne iwuondo ogendini duto gi timbeni mag jwok.”

Mathayo 27:34
ne gimiyo Yesu divai moruw gi yath makueyo rem mondo omadhi to kane osebile, notamore madhe.

1 Korintho 6:9-19
[9] Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.[11] To kamano e kaka moko kuomu ne chalo! To koro osepwodhu kuom richo, kendo owalu ubed jo-Nyasaye, bende osemi ubet e winjruok gi Nyasaye e nying Ruoth Yesu Kristo, kendo kuom teko mar Roho mar Nyasachwa.[12] Ng’ato nyalo wacho ni, “Anyalo timo gimoro amora ma ahero.” Ee, mano nyalo bedo adier, to kik igal ni gik moko duto mitimo gin gik mowinjore. Adier, anyalo wacho ni, “Anyalo timo gimoro amora mahero”, to ok anyal yie mondo gimoro amora oloka misumbane.[13] Ng’at machielo bende nyalo wacho ni, “Chiemo en mar ich, kendo ich en mar chiemo.” Ee, to Nyasaye notiek gik moko ariyogo duto. To ringruok ok ochue ni terruok, to en mar Ruoth, kendo Ruoth en mar ringruok.[14] Nyasaye nochiero Ruoth, kendo wan bende obiro chierowa gi tekone.[15] Donge ung’eyo ni ringreu gin fuond Kristo? Koro dakaw fuond Kristo mondo alok fuond dhako ma jachode adier? Ooyo, mano ok nyalre![16] Koso ok ung’eyo ni ng’ama oriwore gi dhako ma jachode doko ringruok achiel kode? Muma wacho niya, “Ji ariyogo doko ringruok achiel.”[17] To ng’ama oriwore gi Ruoth to doko chuny achiel kode.[18] Beduru mabor gi terruok. Richo moko duto ma ng’ato timo ok keth ringre. Ng’ama terore to ketho ringre owuon.[19] Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.

1 Thesalonika 5:6-8
[6] Omiyo kik wanindi kata ji mamoko duto nindo, to wanenuru ka waritore maber.[7] Joma nindo to nindo gotieno, kendo jomer bende mer gotieno.[8] To wan, jogo mag odiechieng’, waritreuru ka waserwako yie gi hera kaka akor mar lweny, kendo ka waserwako geno mar warruok kaka ogut lweny.

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

Johana 10:10
Jakuo biro mana ni mondo okwel, kendo oneki, kendo oketh gik moko. Anto asebiro ni mondo ji oyud ngima kendo obed ngima moromo chuth.

1 Thesalonika 5:6
Omiyo kik wanindi kata ji mamoko duto nindo, to wanenuru ka waritore maber.

1 Korintho 6:10
kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.

Tito 1:7-8
[7] Jatend kanyakla mar jo-Kristo en jarit tich Nyasaye, omiyo nyaka obed ng’at maonge ketho. Kik obed ng’ama jasunga, kata ma jamrima, kata ma jamer, kata ma ohero goruok, kata ng’ama ohero pesa.[8] To nyaka obed ng’at mohero rwako welo, kendo mohero gik malong’o. Bende nyaka obed ng’at mabidhore, kendo ma jang’ad bura kare, kendo ma timbene ler, kendo mong’eyo ritore owuon.

Tito 3:1
Par ni ji mondo ochiw luor ni joma nigi loch kod joma nigi teko, ka giwinjo wachgi kendo giikore tiyo tije mabeyo duto.

Johana 1:2
Kamano, nyaka a chakruok, Wach ne ni kod Nyasaye,

Rumi 13:13
Ngimawa mondo obed mobidhore, kaka joma wuotho e ler odiechieng’. Waweuru dwanyruok gi mer gi terruok gi anjawo gi dhaw kod nyiego.

Galatia 5:16
To gima awachonu e ma: Wuothuru kuom Roho, eka ok unutim gik ma ngima mar dhano gombo,

Rumi 13:1-2
[1] Ng’ato ka ng’ato nyaka winj wach joma nigi teko mar loch, nimar teko duto wuok mana kuom Nyasaye, kendo joma nigi tekogo, Nyasaye ema oketo.[2] Omiyo ng’ama tamore winjo wach joma nie loch to tamore winjo mana gima Nyasaye ema oketo. Ng’ato ang’ata matimo kamano nokel kum kuome owuon,

1 Korintho 6:9-10
[9] Donge ung’eyo ni joketho ok noyud gueth mar Loch Nyasaye? Kik uwuondru, to nyaka ung’e ni jochode kata joma lamo nyiseche manono, kata joma terore, kata chwo materore gi chwo wetegi,[10] kata jokuo, kata jogombo, kata jomer, kata joma ketho nying ji, kata jomecho, ok noyud gueth mar Loch Nyasaye.

1 Petro 5:10
To ka usenwang’o chandruok kuom kinde matin, to Nyasach ng’wono duto, ma oseluongou kuom Kristo e duong’ne mochwere, noduog chunyu, mi miu teko, kendo omiu chuny motegno, koketou e mise ma ok yiengni.

Filipi 1:6
Ang’eyo malong’o ni Nyasaye mane ochako tich maber e chunyu biro dhi kode nyime nyaka chope chieng’ ma Yesu Kristo obiroe.

Rumi 15:13
Nyasaye ma wuon geno opong’u gi mor duto kod kue nikech uyie kuome, mondo geno maru omedre mogundho kuom teko mar Roho Maler.

Hibrania 12:1
Emomiyo ka koro oganda mang’ongo mar joneno opie molworowa ka bor polo kama, to wan bende waweuru ting’ duto kod richo maduodowa, kendo waringuru matek, kwanano ni ng’uech moseketwae.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania