English
A A A A A

Additional: [Cannibalism]

2 Korintho 5:8
Awacho ni wan gi chir, kendo daber kwaweyo dak e ringruok, mi wadhi wadak gi Ruoth.

Luka 16:19-26
[19] Yesu nogoyo nigi ngero niya, “Ne nitie jamoko moro mane rwako lewni mabeyo ma nengogi tek, kendo ne odak e ngima mamalo, kochamo chiemo mabeyo pilepile.[20] To bende ne nitie ng’at moro modhier, ma nyinge Lazaro, ma adhonde opong’o dende. Ne ikete e dhoranga jamokono pilepile,[21] kendo nogombo chamo ng’injo molwar e bwo mesa jamokono. Kata mana gwogi bende ne biro mi nang’ adhondene.[22] To mos achien, ng’at modhierno notho, mi malaika noting’e, motere e bath Ibrahim. Bang’e jamokono bende notho, mi oyiki.[23] Kane en e Piny Joma Otho kisande malit, noting’o wang’e moneno Ibrahim gi kuma bor, kod Lazaro kobet e bathe.[24] Eka nokok kowacho niya, ‘Wuonwa Ibrahim, kecha mondo ior Lazaro olut lith lwete e pi, okuego lewa, nikech an gi rem malit e ligegani!’[25] To Ibrahim nodwoke ni, ‘Wuoda, par ni kane pod ingima ne iyudo gik moko mabeyo, to Lazaro ne yudo gik maricho. To koro sani oneno maber kaeri, ka into inie rem malit.[26] To bende e kindwa kodi nitie hoho mang’ongo mopogowa, mondo otam joma dwaro kalo kaa koni biro iru, kendo kik ji ng’ad koa koru kabiro koni.’

Fweny 20:11-15
[11] Eka ne aneno kom duong’ mang’ongo marachar kod jal mobetie. Piny gi polo noringo oa e nyime mi olal nono.[12] Bende ne aneno joma otho, madongo gi matindo, kochung’ e nyim kom duong’, kendo noel kitepe. Eka kitabu machielo, ma en kitap ngima bende noel. Joma otho nong’adnigi bura kuom gik mane gitimo, kaluwore gi weche mane ondik e kitepego.[13] Nam nogolo joma otho manie iye, kendo Tho gi Piny Joma Otho, bende nochiwo joma otho manie igi, kendo ng’ato ka ng’ato nong’adne bura kuom gik mane osetimo.[14] Eka Tho gi Piny Joma Otho ne owit e ataro mar mach. Ataro mar machno en tho mar ariyo.[15] Ng’ato ang’ata mane nyinge ok onwang’ kondik e kitap ngima, ne owit e ataro mar mach.

1 Korintho 14:34-35
[34] Mon to mondo oling’ e chokruok mana kaka obet e chokruok duto mag jo-Kristo. Ok oyienigi wuoyo, mana kaka Chik Musa bende wacho.[35] To ka gidwaro penjo wach moro, to onego gipenj chwogi e mier, nikech en wich kuot ka dhako wuoyo e chokruok!

Luka 1:37
nikech onge gima nyalo tamo Nyasaye.”

Johana 1:1
Kar chakruok, Wach ne nitie. Wach ne ni kod Nyasaye, kendo Wach ne en Nyasaye.

1 Timotheo 2:11-15
[11] Mon mondo opuonjre koling’, kendo koyie winjo wach.[12] Ok ayie mondo dhako opuonj ji kata mondo otel ni chwo, to ber mondo oling’,[13] nikech Adam ema nochue mokwongo, eka ochue Hawa.[14] Bende ok Adam ema ne owuondi, to Hawa ema nowuondi modoko jaketho.[15] To kata kamano, dhako noyud resruok e yor nywolo nyithindo, ka osiko e yie gi hera gi puodhruok kod ritruok.

1 Timotheo 5:3-16
[3] Nyaka ipar mond liete modong’ kendgi chuth.[4] To ka chi liel moro nigi nyithinde kata nyikwaye, to ber mondo ginyis ni giluoro Nyasaye kuom gik ma gitimo e miegi, ka gikonyo jonywolgi gi jonywol jonywolgi, nikech mano ema long’o ni Nyasaye.[5] Chi liel hiehie en chi liel modong’ kende, maonge watne moro, en ogeno mana Nyasaye, kendo osiko kolemo, kendo osayo Nyasaye odiechieng’ gotieno.[6] To chi liel mohero raha to osetho, kata obedo ni ongima.[7] Puonj ji chikno, mondo mond liete obed ma onge bura.[8] Ka ng’ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito joode, to en ng’at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng’at ma ok oyie.[9] Kik iyie mondo ondik nying chi liel ma hike pok oromo piero auchiel e kwan mond liete. To bende nyaka obed dhako modimbore kuom chwore achiel,[10] kendo ma ji oyiego ni timbene beyo, bende moserito nyithinde maber. Bende nyaka obed dhako mohero rwako welo kendo moyie konyo jo-Nyasaye kadwokore piny e tich moro amora kaka lwoko tiend jo-Nyasaye, kendo nyaka oket chunye kuom tiyo tije mabeyo duto.[11] To kik iyie mondo ondik nying mond liete mapod tindo, nikech ka gombogi osegologi kuom Kristo, to gidwaro mondo okendgi.[12] Kamano bura loyogi, nikech giketho singruok mane gitimo mokwongo gi Kristo.[13] Bende ka giwuotho e mier ka gitiyo, to gipuonjore doko josamuoyo, to ok mana josamuoyo kende, to bende giting’o weche koni gi koni, kendo gidonjo e weche ma ok mekgi, ka giwacho gik ma ok owinjore giwachi.[14] Omiyo daher mondo okend mond liete matindo, mi ginywol nyithindo, kendo girit utgi, eka digitam jasikwa yudo thuolo mar wacho weche maricho kuomwa.[15] Mond liete moko osebayo yo, kendo giluwo Satan.[16] Ng’at moseyie, bed ni en dichwo kata dhako, man gi wedene moko ma mond liete, nyaka okonygi, ma ok oweyo ni jo-Kristo ting’ mar konyogi, eka jo-Kristo obed gi thuolo mar konyo mond liete modong’ kendgi chuth.

1 Korintho 11:2-16
[2] Apuoyou nikech upara pile, kendo nikech umako puonj mane amiyou matek.[3] To adwaro ni mondo ung’e ni wi dichwo ka dichwo en Kristo, kendo wi dhako en dichwo, to wi Kristo en Nyasaye.[4] Kuom mano dichwo malemo kata mahulo wach moa kuom Nyasaye, koumo wiye, ochayo Kristo, ma en wiye.[5] To bende dhako malemo kata mahulo wach moa kuom Nyasaye ka ok oumo wiye, to ochayo chwore, ma en wiye nimar ochalre gi dhako moliel wiye.[6] Ka dhako ok oumo wiye, to ber mondo ong’ad yie wiye. To ka ng’ado yie wich kata lielo wich kuodo wi dhako, to ber mondo oum wiye.[7] Dichwo to ok owinjore um wiye, nimar ne ochweye e kido mar Nyasaye, kendo en e ranyisi mar duong’ mar Nyasaye. Dhako to en ranyisi mar duong’ mar dichwo.[8] Dichwo ne ok oa kuom dhako, to dhako noa kuom dichwo.[9] Bende dichwo ne ok ochue ni dhako, to dhako ema nochue ni dichwo.[10] Mano emomiyo dhako onego um wiye kaka ranyisi ni en e bwo loch chwore, nikech malaika.[11] To kata kamano, kuom Ruoth, dhako ok gimoro ka dichwo onge, mana kaka dichwo bende ok en gimoro ka dhako onge,[12] nimar kaka dhako noa kuom dichwo, e kaka dichwo bende koro dhako onywolo, to gik moko duto a kuom Nyasaye.[13] Paruru ane un uwegi. Bende en gima owinjore ka dhako lamo Nyasaye e nyim ji ka ok oumo wiye?[14] Donge en gima ong’ere e piny ngima ni ka dichwo nigi yie wich maboyo, to mano kelone wichkuot?[15] Dhako to ka nigi yie wich maboyo to mano kelone duong’. Osemiye yie wich maboyo mondo odok raum wiye.[16] To ka ng’ato dwaro goyo mbaka kuom wachni, to gima dawachi en mana ni, wan waonge gi tim moro machielo mar lemo, to kata mana kanyakla mag joma oyie kuom Nyasaye bende ongego.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania