A A A A A

Additional: [Broken Heart]

1 Korintho 13:7
Hera odhil e weche duto, kendo kata ang’o ema otimore, to pod en gi yie, gi geno, kod kinda.

1 Petro 5:7
Keturu parruok duto ma un-go kuome, nikech oparou.

2 Korintho 5:7
Yie ema telonwa, to wengewa ok telnwa.

2 Korintho 12:9
to nowachona niya, “Mich ma amiyi kuom ng’wonona oromi, nikech kama nyawo nitie ema teko tiyoe moloo.” Emomiyo amor ahinya pakora nikech nyawona, mondo teko mar Kristo odag kuoma.

Hibrania 13:5
Kik ubed joma ohero pesa, to gik ma un-go ema mondo oromu, nikech Nyasaye owuon osewacho niya, “Ok anaweyi, kata jwang’i ok anajwang’i ngang’.”

Johana 3:16
Nyasaye nohero piny ahinya kama, omiyo nochiwo Wuode ma miderma mondo ng’ama oyie kuome kik lal, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.

Johana 12:40
“Nyasaye oseimo wang’gi, kendo osemiyo wigi odoko mapek Ka dine ok otimo kamano, to dikoro gineno gi wengegi, kendo dikoro giparo gi wigi, mi gilokre mondo ochanggi.”

Johana 14:1
Bang’ mano Yesu nowachonigi niya, “Kik chunyu parre. Yieuru kuom Nyasaye, to kuoma bende yieuru.

Johana 14:27
Kue ema koro aweyonu. Adier, kue mara awuon ema amiyou. En kue ma pinyni ok nyal chiwo. Kik chunyu parre, kendo kik ubed maluor.

Johana 16:33
Asenyisou wechegi duto mondo kubedo kuoma, to uyud kue. Unune malit e piny, to beduru modhil, nimar an aseloyo piny!”

Luka 24:38
Nopenjogi niya, “Ang’o momiyo chunyu parore? Koso marang’o uriwo gi kiawa?

Mariko 11:23
to onyalo wacho ni godni ni, ‘Mukri, inyumri e nam’, kendo ka ok oriwo gi kiawa, to oyie mana ni gima owachono biro timore.

Mathayo 5:8
“Joma onge gi richo e chunygi gin johawi, nikech ginine Nyasaye.

Mathayo 11:28
“Biuru ira, un duto mujony kendo mugangoru mapek, mondo amiu yueyo.

Fweny 21:4
Enoywe pi wang’gi duto, kendo tho kata ywak kata nduru kata rem ok nochak obedie nikech gik machon noserumo.”

Rumi 8:28
Wang’eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gueth. Jogo gin joma oseluongo kaka odwaro.

Rumi 12:2
Kik uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro ng’eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong’o ma Nyasaye oyiego.

1 Korintho 6:19-20
[19] Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.[20] Ne oseng’iewou, mochulo nengou, omiyo miyeuru duong’ gi ringreu.

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Mathayo 11:28-30
[28] “Biuru ira, un duto mujony kendo mugangoru mapek, mondo amiu yueyo.[29] Rwakuru lodi ma amiyou e ng’utu, kendo puonjreuru kuoma, nikech chunya muol kendo dembore.[30] Kamano unuyud yueyo e chunyu, nnimar lodi ma amiyou yom, kendo misika yot.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania