A A A A A

Additional: [Work]

Kolosai 3:23
Gimoro amora mutimo, to timuru gi chunyu duto, mana ka gima utiyo ni Ruoth, to ok ni dhano,

Efeso 4:28
Ng’ama yande kwalo nyaka we kuelo, mondo ochak tich matek kendo modimbore gi lwete owuon, oyud gima dokonygo wadgi moro modhier.

Johana 6:27
Kik uti ni chiemo makethore, to tiuru mana ni chiemo mosiko, kendo makelo ngima ma nyaka chieng’. Wuod Dhano ema nomiu chiemono, nikech en ema Nyasaye Wuoro oseketo kido mare kuome, manyiso ni oyie kode.”

Galatia 6:4-5
[4] To ng’ato ka ng’ato mondo onon tije owuon, ma ok odewo gima ng’ato machielo osetimo,[5] nimar ng’ato ka ng’ato nigi ting’ne owuon.

Filipi 4:13
Anyalo chomo gik moko duto tir, kuom teko ma Kristo miya.

Kolosai 3:24
kung’eyo ni Ruoth ema nomiu pok mosesingore ni joge, nimar Kristo e Ruoth mutiyone.

Luka 1:37
nikech onge gima nyalo tamo Nyasaye.”

1 Timotheo 5:8
Ka ng’ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito joode, to en ng’at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng’at ma ok oyie.

2 Timotheo 2:6
Japur motiyo matek bende ema onego kuong yud pokne kuom cham moka.

Tito 2:7-8
[7] In iwuon nyaka ibednigi ranyisi maber, kendo kipuonjo, to nyis ni in ng’at moriere, ma ok dwar oyuma.[8] To ka iwuoyo, to wach mana weche maradier ma ji ok nyal chayo ni ofuwo, mondo okuod wi jasigu, maonge gima rach mowacho kuomwa.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania