A A A A A

Additional: [Tattoos]

1 Korintho 6:18-20
[18] Beduru mabor gi terruok. Richo moko duto ma ng’ato timo ok keth ringre. Ng’ama terore to ketho ringre owuon.[19] Koso ok ung’eyo ni ringreu en Hekalu mar Roho Maler modak e iu, mane Nyasaye omiyou? Un ok un mau uwegi, to un mag Nyasaye.[20] Ne oseng’iewou, mochulo nengou, omiyo miyeuru duong’ gi ringreu.

Fweny 19:16
En gi nying moro mondiki e lawe kendo eme ni, “Ruodh ruodhi, kendo Jaduong’ jodongo.”

1 Korintho 10:23-31
[23] Uwacho niya, “Ng’ato nigi thuolo mar timo gimoro amora.” Ee, mano adier, to kata kamano gik moko duto ok konywa. Ee, wan thuolo mar timo gimoro amora, to gik moko duto ok kelnwa dongruok.[24] Kik ng’ato dwar mana gik makonye en owuon to ng’ato ka ng’ato mondo odwar gik makonyo jomoko.[25] Chamuru ring’o duto ma ung’iewo e chiro, ma ok uchich gi weche moko e chunyu,[26] nikech Muma wacho niya, “Ruoth e wuon piny ngima, kaachiel gi gik moko duto manie iye.”[27] Ka ng’ato ma ok oyie kuom Kristo oluongi e chiemo, kendo ihero dhi, to cham gimoro amora momiyi, mak chunyi ochich gi wach moro.[28] To ka ng’ato owachoni ni, chiemono otimgo misango ni nyasaye manono, to kik icham chiemono, nikech dipo ka ichwanyo chuny ng’at monyisino.[29] To winji, awacho mana chuny ng’at monyisino, to ok chunyi iwuon. To kamoro ibiro penja ni, “Ere gima omiyo paro manie chuny ng’ato machielo ema mona timo gima aneno ni an gi thuolo mar timo?[30] Ka agoyo erokamano kuom chiemo ma achamo, to marang’o ng’ato neno ni atimo marach kuom chamo chiemono?”[31] To adwoko penjono ni, ka uchiemo kata umetho kata utimo gimoro amora, to timuru kamano mana ni mondo omi Nyasaye duong’.

Efeso 5:10
Temuru mondo ung’e gik malong’o ni Ruoth.

1 Korintho 3:16-17
[16] Donge ung’eyo ni un e Hekalu mar Nyasaye, kendo ni Roho mar Nyasaye odak e iu?[17] To ka ng’ato oketho Hekalu mar Nyasaye, to Nyasaye nokethe, nimar Hekalu mar Nyasaye ler; to un e Hekalu nogo!

1 Korintho 9:27
Adier, asando ringra kendo amiyo owinjo wachna, mondo kik bed ni an ma asepuonjo jomoko, yud ka an awuon arem.

Rumi 12:1
Emomiyo owetena, asayou kuom ng’wono mar Nyasaye mondo uchiw ringreu obed misango mangima kendo maler ma Nyasaye nyalo yiego, nikech mano e yo maradier mar lemo monego uluw.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania