A A A A A

Additional: [Slavery]

1 Korintho 7:21
Ne in misumba kane Nyasaye oluongi koso? Mano kik chandi, to kinyalo yudo kinde mar bedo thuolo, to ber mondo itim kamano.

1 Petro 2:16-18
[16] Beduru joma ni thuolo, to kik ulok thuolo ma un-go bed gima uumogo richou, to beduru wasumb Nyasaye.[17] Miuru ji duto duong’, kendo heruru oweteu kuom Ruoth. Luoruru Nyasaye, to ruodh piny bende miuru duong’.[18] Un wasumbni, nyaka uwinj ruodhiu kumiyogi luor duto, bed ni gin jomamuol kendo mabeyo, kata gin joma kwiny.

1 Timotheo 1:10
Okete bende ni joma terore, kendo ni chwo materore gi chwo wetegi, kendo ni joma kwalo ji, gi jomriambo, gi joma kuong’ore gi miriasia. Chutho Chik oketi ni ng’ato ang’ata matimo gimoro amora makedo gi puonj maradier.

1 Timotheo 6:1
Owete manie tich misumba nyaka kwan ruodhigi ka joma onego mi luor duto, mondo kik ji cha nying Nyasaye, kod wach mwapuonjo.

Kolosai 3:22
Un wasumbini bende, winjuru chutho ruodhiu mae pinyni, kendo ka utiyo, to kik uti mana ni mondo ji oneu, ka gima udwaro bedo malong’o ni ji, to keturu chunyu e tichu, nikech uluoro Ruoth

Kolosai 4:1
Un ruodhi, timuru ni wasumbu maber kendo mowinjore, kung’eyo ni un gi Ruoth e polo.

Efeso 6:5-9
[5] Un wasumbini, winjuru wach ruodhiu mae pinyni, kuluor kendo kutetni, kendo timuru kamano gi chuny achiel, mana kaka uwinjo Kristo.[6] Kik utim kamano mana ni ji oneu, ka gima udwaro bedo malong’o mana ni ji, to timuru gima Nyasaye dwaro gi chunyu duto, kaka wasumbini mag Kristo.[7] Tiuru tichu gi chuny maler, ka joma tiyo ni Ruoth, to ok matiyo ni ji,[8] nikech ung’eyo ni Ruoth nomi ng’ato ka ng’ato pokne kuom tich maber mosetiyo, bed ni en misumba kata en thuolo.[9] Un ruodhi bende timuru ni wasumbini mau mana kamano. Kik ubwoggi, nikech ung’eyo ni un kaachiel kodgi, un gi Ruoth achiel kende e polo ma ok oluoro wang’ ng’ato.

Galatia 3:28
Kuom mano onge pogruok e kind jo-Yahudi, kata e kind wasumbini gi joma ni thuolo, kata e kind chwo gi mon, nikech uduto un achiel kuom Kristo.

Galatia 5:1
Kristo nogonyowa mondo wabed joma ni thuolo. Omiyo chung’uru motegno, mondo kik uyie chak rwak ng’utu e jok mar bedo misumba kendo.

Luka 4:18
“Roho mar Ruoth Nyasaye ni kuoma, nikech oseyiera mi owira, mondo aland Wach Maber ni joma odhier. Oseora mondo ahul ni joma otue ni koro ogonygi, kendo ni muofni ni oyaw wengegi, bende ni, mondo ahul ni joma isando ni giyudo thuolo

Filemon 1:16
To koro ok oduog mana kaka misumba kende, to oduogo ka ng’ama oloyo misumba, nikech osedoko owadu ma ihero kuom Kristo. An owuon ahere, to in ema ibiro here moloyo, nikech ibiro here kaka dhano, kendo ibiro here kaka owadu kuom Ruoth!

Tito 2:9-10
[9] Nyis wasumbini mondo owinj ruodhigi e gik moko duto, kendo gitinigi maber ma ok gidwok wach.[10] Kik gikwel, to ginyis malong’o ni gin joma inyalo geno adier e weche duto, mondo gimi ji one kaka puonj mar Nyasaye Jawarwa ber e gik moko duto ma gitimo.

Luka 12:47-48
[47] “Jatich mong’eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, to ok tem timo kamano nochwad malit,[48] to jatich ma ok ong’eyo gima ruodhe dwaro ni mondo otim, mi oboth motimo gima owinjore gi kum, to nochwad mana matin. Ng’at momi gik mang’eny, nodwar kuome gik mang’eny. Adier ng’at mogen gi gik mang’eny nodwar kuome gik mang’eny moloyo!

1 Timotheo 6:1-2
[1] Owete manie tich misumba nyaka kwan ruodhigi ka joma onego mi luor duto, mondo kik ji cha nying Nyasaye, kod wach mwapuonjo.[2] To wasumbini man gi ruodhi moyie kuom Kristo kik cha ruodhigigo mana nikech gin owete, to nyaka gitinigi maber moloyo, nikech joma gitiyonigigo gin owete ma gihero. Ka ipuonjo to wechego ema nyaka ijiw malong’o.

Efeso 6:5-9
[5] Un wasumbini, winjuru wach ruodhiu mae pinyni, kuluor kendo kutetni, kendo timuru kamano gi chuny achiel, mana kaka uwinjo Kristo.[6] Kik utim kamano mana ni ji oneu, ka gima udwaro bedo malong’o mana ni ji, to timuru gima Nyasaye dwaro gi chunyu duto, kaka wasumbini mag Kristo.[7] Tiuru tichu gi chuny maler, ka joma tiyo ni Ruoth, to ok matiyo ni ji,[8] nikech ung’eyo ni Ruoth nomi ng’ato ka ng’ato pokne kuom tich maber mosetiyo, bed ni en misumba kata en thuolo.[9] Un ruodhi bende timuru ni wasumbini mau mana kamano. Kik ubwoggi, nikech ung’eyo ni un kaachiel kodgi, un gi Ruoth achiel kende e polo ma ok oluoro wang’ ng’ato.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania