A A A A A

Additional: [Self Defence]

Luka 11:21
“Ka ng’at maratego omanore gi gilweny karito dalane, to gige duto onge gima nyalo ketho.

Tich Joote 12:4
Kane osemak Petro kamano, ne otere e jela, mi okete e lwet askeche apar gauchiel, ka askeche ang’wen rite arita. Herode nosechano mondo oyale e nyim ji bang’ Pasaka.

Luka 22:52
Bang’ mano Yesu nowacho ni jodolo madongo gi jotend jorit Hekalu, kod jodongo mane obiro mondo omake niya, “Ere gimomiyo ubirona gi ligengni kod arunge, mana ka gima an jamecho?

Luka 10:29-37
[29] To kaka ng’atno ne dwaro nyiso ni penjone riek, nomedo penjo Yesu ni, “Wadwa to en ng’a?”[30] Yesu nodwoke niya, “Ng’at moro ne lor koa Jerusalem, dhi Jeriko, mi nopo ka jomecho ogore kuome. Ne gimaye lepe, kendo gigoye, mi giweye kodwaro tho.[31] To jadolo moro bende noyudo oluwo yorno, to kane oneno ng’atno, nobaro moluwo bath yo komachielo.[32] Kamano ja-Lawi moro bende mane oyudo oluwo yorno, nonene, to okadho akadha.[33] To kane ja-Samaria moro ma bende noyudo nie wuoth ochopo kanyo, moneno ng’atno, nokeche.[34] Nosudo bute, moolo mo kod divai kuonde mohinyore, kendo otueyo. Eka noketo ng’atno e kanje owuon, mi otere e ot moro ma ji bworoe, kendo orite maber.[35] Kinyne nogolo pesa moko, mi omiyo wuon odno, kowacho ni, ‘Rit jali maber, to pesa duto ma imedo ritego, an awuon abiro chuli ka aduogo.’ ”[36] Bang’e Yesu nopenjo japuonj Chik cha niya, “Kuom ji adekgo, ere jal miparo ni notimo ka wadgi ng’at mane jomecho ogoyono?”[37] Nodwoko ni, “Jal mane otimone maberno.” Eka Yesu nowachone ni, “In bende dhi itim kamano.”

Luka 22:36
Eka nowachonigi niya, “To koro akonu ni ng’at man gi ofuko mar pesa, kata sandug wuoth, mondo okaw, bende ng’at ma onge gi ligangla mondo olok lawe, ong’iewgo ligangla,

Mathayo 5:39
An to awachonu ni kik uchul kuor ni joma otimonu marach. Ka ng’ato othalo lembi ma korachwich, to lokne komachielo bende mondo othal.

Rumi 12:19
Osiepena, kik uchul kuor, to kar chulo kuor to weuru mondo mirimb Nyasaye ema otim kamano, nikech ondiki e Muma ni Ruoth Nyasaye owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!”

Mathayo 5:38-39
[38] “Usewinjo ni ne owachi niya, ‘Wang’ kar wang’, kendo lak kar lak’.[39] An to awachonu ni kik uchul kuor ni joma otimonu marach. Ka ng’ato othalo lembi ma korachwich, to lokne komachielo bende mondo othal.

Rumi 13:4
nikech gin jotich Nyasaye matiyo mondo okonyi. To ka itimo marach to gin jotich Nyasaye matoyo mirimb Nyasaye kuom joketho.

Luka 22:36-38
[36] Eka nowachonigi niya, “To koro akonu ni ng’at man gi ofuko mar pesa, kata sandug wuoth, mondo okaw, bende ng’at ma onge gi ligangla mondo olok lawe, ong’iewgo ligangla,[37] nimar awachonu ni gima Muma wacho ni, ‘Ne okwane kod joketho’, nyaka timre kuoma, nikech gik ma ondik kuoma koro chiegni timore.”[38] Jopuonjrene nowachone ni, “Ruoth, ligengni ariyo eki ni ka.” En to nokwerogi ni, “Weuru wuoyo kamano!”

1 Timotheo 5:8
Ka ng’ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito joode, to en ng’at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng’at ma ok oyie.

Rumi 12:18
Temuru mondo kanyalore, to udag gi ji duto gi kue.

Mathayo 26:51
To ng’at achiel kuom joma ne nigi Yesu norieyo bado, mowuodho liganglane, mochadhogo it jatich jadolo maduong’ oko.

Johana 18:10
To Simon Petro nowuodho ligangla mane en-go, mong’ado it jatich jadolo maduong’ ma korachwich oko. (Nying ng’atno ne Malko)

Mathayo 5:9
“Jothek gin johawi, nikech noluonggi ni nyithind Nyasaye.

Mathayo 26:52-54
[52] To Yesu nowachone niya, “Dwok liganglani e olalo, nikech ji duto makawo ligangla notho mana tho ligangla.[53] Uparo ni ok anyal kwayo Wuora, mi oorna piyopiyo malaika mang’eny moloyo ogend lweny apar gariyo?[54] To ka kamano, to wach Muma mawacho ni gigi nyaka timre, dichop nadi?”

Mathayo 24:43
Ng’euru ni ka wuon ot ong’eyo sa ma jakuo biroe, to dobed korito ode, motam jakuo turo.

Johana 18:10-11
[10] To Simon Petro nowuodho ligangla mane en-go, mong’ado it jatich jadolo maduong’ ma korachwich oko. (Nying ng’atno ne Malko)[11] To Yesu nokwero Petro niya, “Dwok liganglani e olalo! Iparo ni ok onego amadh kikombe mar masira ma Wuora osemiya koso?”

Rumi 12:17
Ka ng’ato otimonu marach, to kik uchulne kuor, to keturu chunyu kuom timo gik ma ji duto oyiego ni beyo.

Mathayo 26:51-54
[51] To ng’at achiel kuom joma ne nigi Yesu norieyo bado, mowuodho liganglane, mochadhogo it jatich jadolo maduong’ oko.[52] To Yesu nowachone niya, “Dwok liganglani e olalo, nikech ji duto makawo ligangla notho mana tho ligangla.[53] Uparo ni ok anyal kwayo Wuora, mi oorna piyopiyo malaika mang’eny moloyo ogend lweny apar gariyo?[54] To ka kamano, to wach Muma mawacho ni gigi nyaka timre, dichop nadi?”

Mathayo 5:38-44
[38] “Usewinjo ni ne owachi niya, ‘Wang’ kar wang’, kendo lak kar lak’.[39] An to awachonu ni kik uchul kuor ni joma otimonu marach. Ka ng’ato othalo lembi ma korachwich, to lokne komachielo bende mondo othal.[40] Kata ka ng’ato dwaro donjoni mondo okaw sadi, to miye koda ka kotini bende.[41] Kata ka askari moro ochuni ni mondo iting’ne misike mael achiel, to ting’nego moromo mael ariyo.[42] Bende ka ng’ato okwayi gimoro, to miye; kata ka ng’ato dwaro holo gimoro kuomi, to kik itamri.[43] “Usewinjo ni ne owachi ni, nyaka uher joweteu, to ubed mamon gi wasiku.[44] An to awachonu ni nyaka uher wasiku, kendo ulam Nyasaye ni joma sandou,

Rumi 12:18-21
[18] Temuru mondo kanyalore, to udag gi ji duto gi kue.[19] Osiepena, kik uchul kuor, to kar chulo kuor to weuru mondo mirimb Nyasaye ema otim kamano, nikech ondiki e Muma ni Ruoth Nyasaye owacho niya, “An ema nachul kuor. Adier, anachul maonge kiawa!”[20] Muma wacho bende niya, “Ka jasiki odenyo, to miye chiemo, kendo ka riyo oloye to miye pi omodhi, nikech kitimo kamano, to inege gi wichkuot.”[21] Kik uwe richo lou, to timuru gik mabeyo mondo ulogo richo.

Luka 22:50
Eka ng’at achiel kuomgi nong’ado it jatich jadolo maduong’ ma korachwich oko.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania