A A A A A

Additional: [Sadness]

Mathayo 5:4
“Joma okuyo gin johawi, nikech nohogi.

Mathayo 11:28
“Biuru ira, un duto mujony kendo mugangoru mapek, mondo amiu yueyo.

1 Petro 5:7
Keturu parruok duto ma un-go kuome, nikech oparou.

1 Korintho 10:13
Onge tem ma useyudo mopogore gi tem ma ji duto yudo. Nyasaye en jaadiera, omiyo ok noyie mondo uyud tem mohingo tekreu, to nomiu yo ma uwuokgo e tem moro amora, kendo nomiu teko mar dhil gi tem go.

1 Petro 5:6-7
[6] Omiyo beduru mamuol e bwo bad Nyasaye man gi teko, mondo obi oting’u malo e ndalo mowinjore.[7] Keturu parruok duto ma un-go kuome, nikech oparou.

Rumi 12:2
Kik uluw timbe mag pinyni, to lokreuru mondo parou odok manyien, eka ubiro ng’eyo gik ma Nyasaye dwaro. Gin gik mabeyo kendo malong’o ma Nyasaye oyiego.

Fweny 21:3-4
[3] Ne awinjo dwol maduong’ moa e kom maduong’ kawacho niya, “Koro Nyasaye osebiro dak gi ji! Obiro dak kodgi kendo ginibed joge. Nyasaye owuon biro bet kodgi, mi obed Nyasachgi.[4] Enoywe pi wang’gi duto, kendo tho kata ywak kata nduru kata rem ok nochak obedie nikech gik machon noserumo.”

Rumi 12:15
Beduru mamor gi joma mor, kendo ywaguru gi joma ywak.

Fweny 7:16-17
[16] Kech ok nochak okagi, kendo riyo ok nochak ologi, bende liet mar wang’chieng’ ok nowang’gi,[17] nikech Nyarombo manie dier kom duong’ tir nobed jakwadhgi. Notelnigi e sokni mag pi ngima, kendo Nyasaye noywe pi wang’gi duto.”

Efeso 4:30
Kik umi Roho Maler mar Nyasaye chuny lit, nikech Roho e kido ma Nyasaye oketonu, kaka ranyisi ni noresu chieng’ resruok.

2 Korintho 7:10
Kuyo ma ng’ato bedogo e yo ma Nyasaye dwaro, miyo olokore, kendo kelone warruok maonge ywago ang’e. Kuyo mar piny to kelo tho.

Mathayo 27:46
kendo kar sa ochikono Yesu nokok matek niya, “Eli, Eli, lama sabakthani?” tiende ni, “Nyasacha, Nyasacha, iweya nang’o?”

1 Petro 1:6-7
[6] Beduru mamor kuom wachno, kata obedo ni usebedo kuchandoru kuom tem mopogore opogore kuom kinde matin.[7] Gik makamago timore mondo otemugo one ane ka un gi yie maradier. Kata mana dhahabu ma nyalo kethore bende itemo gi mach. Omiyo yie maru, ma nengone tek moloyo dhahabu, nyaka tem mondo ong’ego ka en yie maradier. Eka nuyud pak gi duong’ kod luor, chieng’ ma Yesu Kristo ofwenyore.

Filipi 4:7
Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Rumi 8:18
To aneno ni masira mwaneno ndalogi tin, kipimo gi duong’ mapok oel mwabiro yudo.

Hibrania 10:24-25
[24] Ng’ato ka ng’ato nyaka par kaka onyalo jiwo wadgi omed bedo gi hera kod timbe mabeyo.[25] Kik wawe mak wachokore kaachiel, kaka jomoko oseweyo timo, to nyaka wajiwreuru ng’ato gi ng’ato, to moloyo onego utim kamano kuneno ka Chieng’ Ruoth sudo machiegni.

2 Korintho 1:3-4
[3] Duong’ obed ni Nyasaye ma wuon Ruodhwa Yesu Kristo. En e wuon ng’wono kendo makonyowa e yore duto.[4] Okonyowa e masichewa duto mondo wan bende wakony joma nigi masira moro amora, ka wanyisogi kaka Nyasaye osekonyowa.

Mathayo 22:36-40
[36] “Japuonj, ere chik Musa maduong’ie moloyo chikene mamoko duto?”[37] Yesu nodwoke ni, “Her Ruoth Nyasachi gi chunyi duto, kendo gi paroni duto, kendo gi riekoni duto.[38] Mano e chik mokwongo kendo maduong’ie moloyo.[39] To chik mar ariyo ma bende chalo kode e ma: Her wadu kaka iherori iwuon.[40] Chike Musa duto, kod puonj mag jonabi otenore mana kuom chike ariyogo.”

Johana 10:10
Jakuo biro mana ni mondo okwel, kendo oneki, kendo oketh gik moko. Anto asebiro ni mondo ji oyud ngima kendo obed ngima moromo chuth.

Fweny 21:4
Enoywe pi wang’gi duto, kendo tho kata ywak kata nduru kata rem ok nochak obedie nikech gik machon noserumo.”

Hibrania 13:5
Kik ubed joma ohero pesa, to gik ma un-go ema mondo oromu, nikech Nyasaye owuon osewacho niya, “Ok anaweyi, kata jwang’i ok anajwang’i ngang’.”

Filipi 4:6-7
[6] omiyo kik upar gimoro, to nyisuru Nyasaye gik moko duto muchando, kulemo kendo ka chunyu goyone erokamano.[7] Eka kue mar Nyasaye modhiero ji ng’eyo norit chunyu gi parou, kubedo kuom Kristo.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania