A A A A A

Additional: [Revival]

Jakobo 4:8
Nyasaye to kusudo ire to nosud iru. Un joricho, lwokuru luetu, kendo un johubagabaga, puodhuru chunyu.

Tich Joote 2:17-18
[17] ‘Nyasaye wacho niya, “E ndalo giko, anaol Roho mara kuom ji duto. Yawuotu gi nyiu nokor wach, bende jou matindo none fweny, kendo jou madongo nolek lek.[18] E ndalonogo ema naorie roho mara kata mana kuom jotichna machwo kata mamon, mi ginikor wach.

2 Timotheo 4:3-4
[3] Ndalo biro ma ji ok noyie puonj maradier, to giniluw mana gombogi giwegi, kendo ginidwar bedo gi jopuonj mathoth mondo opuonjgi mana weche malombogi.[4] Ginidagi winjo adiera, to ginichik itgi mana ni sigendini manono.

Efeso 5:14
nikech gima kite onenore malong’o e lela, lokore ler. Mano emomiyo iwero niya, “In ma inindo, chiew! Chier, ia kuom joma otho, mondo Kristo orieny kuomi.”

Mathayo 6:33
To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

Tich Joote 2:38
To Petro nowachonigi niya, “Lokreuru, kendo ng’ato ka ng’ato kuomu nyaka batisi e nying Yesu kristo, mondo richou owenu, eka Nyasaye nomiu Roho Maler.

Tich Joote 3:19-21
[19] Mano omiyo, lokreuru uduog ir Nyasaye mondo richou oruchi,[20] eka mondo Ruoth Nyasaye omiu kinde mar kue mi oornu Mesia moseyieronu, ma en Yesu.[21] Yesu biro bet e polo nyaka ndalo chopi miketoe gik moko duto kare, kaka ne Nyasaye omiyo jonabine maler okoro chon.

Luka 15:7
“Koro akonu ni, kamano bende e kaka mor nobedi e polo kuom jaricho achiel molokore, moloyo mor ma nobed kuom ji piero ochiko gochiko mabeyo, maparo ni ok onego lokre.

Mariko 1:15
kowacho niya, “Kinde osechopo! Loch Nyasaye chiegni. Lokreuru uwe richou, uyie kuom Wach Maber.”

Mathayo 3:6
Ne gihulo richogi, kendo nobatisogi e aora Jordan.

Mathayo 11:20-24
[20] Yesu nochako wuoyo kuom mier mane otimoe honni mang’eny, korogo ni joma odakie nikech ne gitamore loko chunygi.[21] Nowachonigi niya, “Yaye, un jo-Korazin! Mano kaka unune malit! Yaye, un jo-Bethsaida! Mano kaka un bende unune malit! Dine bed ni honni mane otimnu ne otim mana ne jo-Turo gi jo-Sidon, to dikoro ne giseloko chunygi, mi girwako piende gugru, kendo gibukore gi buru![22] Awachonu ni, Chieng’ Bura to Nyasaye nokumu malit moloyo kaka nokum Turo gi Sidon.[23] “To in dala, mar Kapernaum, iparo ni initing’ri malo nyaka e polo koso? Ooyo, ibiro boli piny, mana e Piny Joma Otho! Dine bed ni honni mane otim kuomi ne otim Sodom, to dikoro Sodom pod nitie nyaka chil kawuono![24] Awacho ni, Chieng’ Bura to Nyasaye nokumi malit moloyo kaka nokum Sodom!”

1 Petro 4:17
Ndalo mar ng’ado bura osechopo, kendo jo-Nyasaye ema ikwongo ng’ad nigi bura! To ka wan ema bura ochakore kuomwa kamano, to jogo ma otamore winjo Wach Maber mar Nyasaye to nobed nadi,

1 Petro 5:10
To ka usenwang’o chandruok kuom kinde matin, to Nyasach ng’wono duto, ma oseluongou kuom Kristo e duong’ne mochwere, noduog chunyu, mi miu teko, kendo omiu chuny motegno, koketou e mise ma ok yiengni.

Efeso 1:18
Akwayo ni chunyu oyawre mondo ung’e gima ugeno moseluongoue kendo ung’e kaka guethne mosesingore ni nomi joge ogundho,

Rumi 6:4
Mano onyiso ni kane obatiswa mi wariwore gi Yesu e thone, to ne oyikwa kode bende, mondo kaka ne Kristo ochier oa kuom joma otho kuom teko maduong’ mar Wuoro, e kaka wan bende wabed gi ngima manyien.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania