A A A A A

Additional: [Police Officers]

2 Timotheo 1:7
Nyasaye ne ok omiyowa chuny mar bedo ngoche, to nomiyowa chuny mar bedo gi teko, gi hera, kod ritruok.

Johana 15:13
Onge hera maduong’ ma ng’ato nyalo herogo osiepne, moloyo chiwonigi ngimane.

Luka 1:79
mondo orieny kuom joma odak e mudho, kendo e tipo mar tho, kendo mondo otawa e yo mokue.”

Luka 10:19
To ng’euru ni asemiyou teko duto mag Jasigu, kendo onge gima nohinyu ngang’!

Luka 5:9
Nowacho kamano nimar en kaachiel gi joma ne gin go dhogi nomoko nikech rech mang’eny mane gimako.

Tito 3:1-2
[1] Par ni ji mondo ochiw luor ni joma nigi loch kod joma nigi teko, ka giwinjo wachgi kendo giikore tiyo tije mabeyo duto.[2] Nyisgi ni kik giwuo marach kuom ng’ato, kata kik gibed joma ohero dhaw, to gibed joma dwaro kelo winjruok, ka ginyiso ji duto muolo ma gin go.

1 Petro 2:13-17
[13] Winjuru chike duto ma joloch oketo, nikech uhero Ruoth Yesu. Adier, rituru chike mag ruodh piny, ma en ng’ama duong’ moloyo,[14] kendo rituru bende chike mag jotelo ma gin joma en ema oketo mondo okum joma ketho, to opak joma timo maber.[15] Nyasaye dwaro mondo timbeu mabeyo omak dho joma ofuwo makia.[16] Beduru joma ni thuolo, to kik ulok thuolo ma un-go bed gima uumogo richou, to beduru wasumb Nyasaye.[17] Miuru ji duto duong’, kendo heruru oweteu kuom Ruoth. Luoruru Nyasaye, to ruodh piny bende miuru duong’.

Rumi 13:1-14
[1] Ng’ato ka ng’ato nyaka winj wach joma nigi teko mar loch, nimar teko duto wuok mana kuom Nyasaye, kendo joma nigi tekogo, Nyasaye ema oketo.[2] Omiyo ng’ama tamore winjo wach joma nie loch to tamore winjo mana gima Nyasaye ema oketo. Ng’ato ang’ata matimo kamano nokel kum kuome owuon,[3] nikech joma nie loch ok nyal bwogo joma timo maber, to mak mana joma timo marach ema gibwogo. Donge idwaro ni mondo joma nigi loch kik bwogi? Kara tim atima gik mabeyo, eka joma nigi loch nopaki,[4] nikech gin jotich Nyasaye matiyo mondo okonyi. To ka itimo marach to gin jotich Nyasaye matoyo mirimb Nyasaye kuom joketho.[5] Mano emomiyo nyaka iluor joma nigi loch, ok nikech mirimb Nyasaye kende, to nikech kata e chunyi iwuon ing’eyo ni mano en gima kare.[6] Mano bende ema omiyo onego ugol osuru, nikech ka joma nigi loch tiyo tichgi to gitiyo ni Nyasaye.[7] Miuru ng’ato ka ng’ato gima onego umiye, bed ni en osuru, kata luor, kata duong.’[8] Kik ubed gi gop ng’ato, to gowi kende ma unyalo bedogo en mana hera ma onego uhergo jowadu. Ng’at mosehero wadgi to osechopo Chik Musa duto.[9] Chikego e magi: Kik iterri, kik ineki, kik ikwal, kendo kik igombi. Chikego kaachiel gi chike mamoko duto, oriw e wach achiel niya, “Her wadu kaka iherori iwuon.”[10] Ka ihero wadu, to ok inyal timone marach. Mano emomiyo hera chopo chik duto.[11] To timuru kamano nikech ung’eyo ni kinde koro osechopo ma uchiewie ua e nindo, nikech chieng’ mibiro resowae koro chiegni moloyo ndalo mane wachakoe yie kuom Yesu.[12] Otieno chiegni rumo, kendo dwaro ru. Emomiyo waweuru timbe mag mudho, to wamanreuru gi gilweny mag ler.[13] Ngimawa mondo obed mobidhore, kaka joma wuotho e ler odiechieng’. Waweuru dwanyruok gi mer gi terruok gi anjawo gi dhaw kod nyiego.[14] To rwakreuru gi Yesu Kristo kaka okumbau, kendo weuru keto chunyu kuom paro gik ma ringruok gombo.

Luka 11:21
“Ka ng’at maratego omanore gi gilweny karito dalane, to gige duto onge gima nyalo ketho.

Mathayo 5:9
“Jothek gin johawi, nikech noluonggi ni nyithind Nyasaye.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania