A A A A A

Additional: [Helping the Poor]

Galatia 2:10
To ne gidwaro mana ni mondo wapar jochan, ma en gima an bende ne aseketo chunya ahinya mondo atim.

Mathayo 19:21
Yesu nowachone niya, “Ka idwaro doko malong’o chutho, to dhiyo mondo ilok mwanduni pesa, mondo ipog ni joma odhier, eka inibed gi mwandu e polo, to kisetimo kamano, to bi iluwa.”

Luka 12:33-34
[33] Lokuru giu duto pesa mondo upog ni joma odhier, eka ubed gi mwandu mak rum e polo, kuma jakuo ok dhiye, kendo kuma olwenda ok kethie gik moko,[34] nikech kama mwanduni nitie, e kama chunyi bende nitie.

Luka 14:12-14
[12] Eka Yesu nowacho bende ni ng’at mane oluongeno ni, “Ka iluongo ji e chiemb odiechieng’, kata chiemb otieno, to kik iluong mana osiepeni kata oweteni kata wedeni kata jogweng’u momew, nimar dipo ka gin bende chieng’ moro giluongi, mi gichuli kar luong mane iluongogigono.[13] To kiloso nyasi, to luong mana joma odhier gi rang’onde gi pudhe kod muofni,[14] eka inibed ng’ama oguedhi, nikech gin gionge gima digichulgo. To Nyasaye nochuli chieng’ ma joma kare ochiere.”

Luka 6:20-21
[20] Yesu norango jopuonjrene, mowachonigi niya, “Mano kaka un johawi, un joma odhier, nikech gueth mar Loch Nyasaye en maru![21] “Un johawi, un joma kech kayo ndalogi, nikech unuyieng’! “Un joma ywak ndalogi, un johawi, nikech ununyier!

2 Korintho 8:9
Ung’eyo ng’wono mar Ruodhwa Yesu Kristo, ni kata ne en gi mwandu mogundho kamano, to nodoko jachan nikech un, mondo un ubed jomwandu kuom chan mare.

Jakobo 2:5
Owetena mahero, winjuru gima awacho. Donge Nyasaye noyiero joma piny kwano ka jochan mondo obed jomwandu korka yie, kendo obed joma yudo gueth mar Loch Nyasaye, mane osingore ni nomi joma ohero?

Mariko 14:7
Joma odhier ni kodu ndalo duto, omiyo unyalo konyogi kinde duto mudwaro. Anto ok an kodu ndalo duto.

Luka 6:38
Chiwuru, eka un bende nomiu. Unuyud rapim mopong’ thich, moiki, kendo motiel moo oko, nimar rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.”

Mathayo 5:42
Bende ka ng’ato okwayi gimoro, to miye; kata ka ng’ato dwaro holo gimoro kuomi, to kik itamri.

Jakobo 1:27
Lemo mar adier kendo maler e nyim Nyasaye wuoro, en limo nyithi kiye gi mond liete e chandruokgi, kendo bende gi ritruok kuom richo mag piny.

1 Johana 3:17
Ka ng’ato man gi mwandu oneno wadgi moro ka onge gi gima dokonyrego, to otamore konye, koro ere kaka hera mar Nyasaye nyalo siko e chunye?

Mathayo 25:31-46
[31] Bang’ mano Yesu nowacho niya, “Ka Wuod Dhano obiro e duong’ne maler, kaachiel gi malaika duto, to nobedi e kom lochne man gi duong’,[32] kendo ogendini duto nochokre e nyime. Nopog ji e migepe ariyo, mana kaka jakwath pogo rombe kod diek,[33] koketo rombe e bade korachwich, to diek e bade koracham.[34] Eka nowachi ni joma ni e bade korachwich niya, ‘Biuru, un joma Wuora oseguedho, mondo ukaw piny moseiknu chakre chwech piny,[35] nikech ka ne kech kaya, to ne umiya chiemo, kendo kane riyo oloya, to ne umiya pi amodho, bende kane an wendo, to ne urwaka,[36] kendo ka ne an duk, to ne umiya lewni. Kamano bende kane atuo to ne ulima, kendo kane anie jela to ne ubiro unena.’[37] Eka joma karego nodwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, mi wamiyi chiemo, kata ka riyo oloyi, mwamiyi pi imodho?[38] Koso, karang’o mane wanenie ka in wendo, mi warwaki, kata ka in duk, mwamiyi lewni?[39] Bende karang’o mane wanenie kituo kata ka inie jela, mwabiro waneni?’[40] Eka Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni gimoro amora mane utimo ni ng’at achiel matinie moloyo kuom owetenagi, to an ema nutimona.’[41] “Bang’ mano enowach ni joma nie bade koracham ni, ‘Un joma okuong’! Ayeuru kuoma, udhi e mach mak tho, moseiki ni Satan kod malaikane,[42] nikech kech ne kaya, to ne ok umiya chiemo, kendo riyo ne oloya, to ne ok umiya pi amodho,[43] bende ne an wendo, to ne ok urwaka, kendo ne an duk, to ne ok umiya lewni. Ne atuo kendo ne anie jela, to ne ok ubiro unena.’[44] To gin bende ginidwoke niya, ‘Ruoth, karang’o mane wanenie ka kech kayi, kata ka riyo oloyi, kata ka in wendo, kata ka in duk, kata kituo, kata ka inie jela, to ok wakonyi?’[45] Eka enodwokgi niya, ‘Awachonu adier ni, kane ok utimo kamano ni achiel matinie moloyo kuom joma tindogi, to an ema ne ok utimona.’[46] Eka Yesu notieko, ka wacho niya, “Jogi noter e kum mochwere, to joma kare nodhi e ngima mosiko.”

Tich Joote 20:35
Ne atimo kamano mondo anyisugo ni mano e kaka nyaka wati matek mondo wakonygo joma oyomno, kwaparo wach mane Ruoth Yesu owuon owacho ni, ‘Chiwo kelo gueth moloyo kawo.’ ”

Luka 3:11
Nodwokogi niya, “Ng’at man gi sede ariyo nyaka chiw achiel ni ng’at ma ongego, kendo ng’at man gi chiemo bende nyaka pog ni joma ongego.”

Efeso 4:28
Ng’ama yande kwalo nyaka we kuelo, mondo ochak tich matek kendo modimbore gi lwete owuon, oyud gima dokonygo wadgi moro modhier.

1 Johana 3:17-18
[17] Ka ng’ato man gi mwandu oneno wadgi moro ka onge gi gima dokonyrego, to otamore konye, koro ere kaka hera mar Nyasaye nyalo siko e chunye?[18] Nyithinda, kik waher ji mana gi dhok kende, to nyaka waher ji gi tim, kendo gi adiera.

Mathayo 25:40
Eka Ruoth nodwokgi ni, ‘Awachonu adier ni gimoro amora mane utimo ni ng’at achiel matinie moloyo kuom owetenagi, to an ema nutimona.’

Galatia 6:2
Kawuru ting’ mag jowadu, nikech kutimo kamano to uchopo chik mar Kristo.

Hibrania 13:16
Kik uwe mak utimo timbe ng’wono, kendo poguru giu ni joma chandore, nikech mago e misengni ma Nyasaye morgo.

Rumi 12:13
Poguru giu ni jo-Nyasaye modhier, kendo beduru joma ohero rwako welo.

Luka 3:10-11
[10] Eka ji nopenje ni, “To kara ere gima onego watim?”[11] Nodwokogi niya, “Ng’at man gi sede ariyo nyaka chiw achiel ni ng’at ma ongego, kendo ng’at man gi chiemo bende nyaka pog ni joma ongego.”

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania