English
A A A A A

Additional: [Abundance]

1 Timotheo 5:8
Ka ng’ato ok nyal rito wedene, to moloyo ka ok onyal rito joode, to en ng’at mosekwedo yie marwa, kendo orach moloyo ng’at ma ok oyie.

2 Korintho 9:8
Nyasaye nyalo miyou gik moko duto mudwaro, kendo mokadho kanyo, mondo kinde duto ubed gi gik moromou, kod mago munyalo konyogo tije mabeyo duto,

Efeso 3:20
Duong’ obed ni Nyasaye, manyalo timonwa gik moko duto moloyo kaka wakwayo kata kaka waparo, kuom tekone matiyo kuomwa.

Jakobo 1:17
Mich mabeyo duto, kod chiwo malong’o duto, a e polo malo. Gia kuom Nyasaye Wuoro mane ochueyo ler mag polo. En ok olokre, bende ok owichre owewa e mudho.

Johana 10:10
Jakuo biro mana ni mondo okwel, kendo oneki, kendo oketh gik moko. Anto asebiro ni mondo ji oyud ngima kendo obed ngima moromo chuth.

Luka 6:38
Chiwuru, eka un bende nomiu. Unuyud rapim mopong’ thich, moiki, kendo motiel moo oko, nimar rapim ma upimoe ema un bende nopimnue.”

Luka 6:45
Kamano ng’at maber golo gik mabeyo kuom mwandu mabeyo manie chunye, kendo ng’at marach golo gik maricho kuom mwandune maricho, nikech gik mopong’o chuny ng’ato ema dhoge wacho.

Mathayo 6:33
To mokwongo dwaruru mondo Loch Nyasaye obedie, kendo utim gik ma Nyasaye dwaro, eka gigo duto nomednu.

Filipi 4:19
Nyasacha nomiu gik moko duto muchando, kogolo kuom mwandune man gi duong’, kuom Kristo Yesu.

Rumi 15:13
Nyasaye ma wuon geno opong’u gi mor duto kod kue nikech uyie kuome, mondo geno maru omedre mogundho kuom teko mar Roho Maler.

Luo Bible 2015
Bible Society of Tanzania