A A A A A

Dieve: [Palaiminimas]


Luko ६:३८
Duokite, ir jums bus duota; saikas geras, prikimštas, sukratytas ir su kaupu bus atiduotas jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“.

Mato ५:४
Palaiminti liūdintys; jie bus paguosti.

Filipiečiams 4:19
O mano Dievas iš savo turtų gausos Kristuje Jėzuje šlovingai patenkins visas jūsų reikmes.

Psalmynas 67:7
Teduoda žemė savo derlių; telaimina mus Dievas, mūsų Dievas!

Skaičių 6:24-25
[24] VIEŠPATS telaimina ir tesaugo tave![25] VIEŠPATS tenušviečia tave savo veidu ir tebūna tau maloningas!

Filipiečiams 4:6-7
[6] Nieku per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.[7] Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Laiškas 1:17
Kiekvienas geras davinys ir tobula dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių Tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir jokių sambrėškų.

Jeremijo 17:7-8
[7] Laimingas žmogus, kuris pasitiki VIEŠPAČIU, kurio viltis — tik VIEŠPATS.[8] Toks žmogus — tarsi medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis savo šaknis srovės link, nebijantis kaitros, kai ji užeina; jo lapai nuolat žaliuoja, nepabūgsta sausros metų, nenustoja duoti vaisių.

Izaijo 41:10
Nebijok, nes aš su tavimi, nebūgštauk, nes aš tavo Dievas! Stiprinsiu tave, padėsiu tau, remsiu tave savo teisumo dešine.

Jono 1:16
Tikrai iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės.

Pradžios 22:16-17
[16] ir tarė: „Prisiekiau pačiu savimi, — tai VIEŠPATIES žodis, — kadangi tu tai padarei, neatsisakei atiduoti savo vienturčio sūnaus,[17] aš tikrai laiminsiu tave ir padarysiu tavo palikuonis tokius gausingus kaip dangaus žvaigždės ir pajūrio smiltys. Tavo palikuonys užims savo priešų vartus, ir

Pradžios 27:28-29
[28] Teduoda tau Dievas iš dangaus rasos, iš žemės derlingumo ir apsčiai grūdų bei vyno.[29] Tetarnauja tau tautos, ir tesilenkia tau gentys. Valdovu būk savo broliams, tesilenkia tau tavo motinos sūnūs. Tebūna prakeiktas, kas tave keikia, tebūna palaimintas, kas tave laimina!“

Psalmynas 1:1-3
[1] Laimingas, kas atmeta nedorėlių patarimus, kas neina nusidėjėlių keliu ir nebendrauja su pašaipūnais,[2] bet džiaugiasi VIEŠPATIES Įstatymu ir mąsto jo Įstatymą dieną naktį.[3] Jis lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi.

Psalmynas 23:1-4
[1] Dovydo psalmė. VIEŠPATS — mano Ganytojas, man nieko netrūksta.[2] Žaliose pievose jis mane guldo, prie ramių vandenų gano.[3] Jis atgaivina mano gyvastį ir veda teisumo takais, kaip dera jo vardui.[4] Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo Ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane.

2 Samuelio 22:3-4
[3] Mano Dieve, mano Uola, kur randu pastogę! Mano skyde ir mano išganymo jėga, mano pilie ir priebėga! Tu, mano išganytojau, gelbsti mane nuo smurto![4] Šaukiausi VIEŠPATIES, Šlovingojo, ir buvau išvaduotas iš visų priešų.

1 Jono 5:18
Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nedaro nuodėmių, bet Dievo Pagimdytasis saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia.

Psalmynas 138:7
Nors man tenka eiti per didelį vargą, tu palaikai mane gyvą. Tu pakeli ranką prieš mano įtūžusius priešus, mane išgelbsti tavo dešinė.

2 Korintiečiams 9:8
O Dievas gali jus apipilti visokeriopomis malonėmis, kad visuomet ir visais atžvilgiais būtumėte aprūpinti ir galėtumėte dosniai imtis bet kokio gero darbo,

Filipiečiams 4:7
Ir Dievo ramybė, pranokstanti bet kokį supratimą, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Lithuanian Bible (LBD) 2012
Lithuanian Bible © Bible Society of Lithuania, 2012