A A A A A

Gyvenimas: [Įvaikinti Vaiką]


1 Samuelio 1:27
Aš prašiau šito sūnaus. Viešpats išklausė mano prašymą ir suteikė, ko prašiau.

2 Korintiečiams 6:18
ir būsiu jums Tėvas, o jūs būsite mano sūnūs ir dukterys,­sako visagalis Viešpats’‘.

Pakartoto Įstatymo 10:18
Jis teisingai elgiasi su našlaičiais ir našlėmis, myli ateivį, duodamas jam maisto ir drabužių.

Ozėjo 14:3
Asirija neišgelbės mūsų, nebejosime ant žirgų ir nebesakysime savo rankų darbams: ‘Tu mūsų dievas’. Tik Tu, Viešpatie, pasigaili našlaičių’.

Izaijo 40:31
Bet tie, kurie laukia Viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails.

Laiškas 1:27
Tyras ir nesuteptas pamaldumas prieš Dievą ir Tėvą yra: lankyti našlaičius ir našles jų sielvarte ir saugoti save nesuterštą šiuo pasauliu.

Jeremijo 29:11
Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų,­sako Viešpats.­ Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi.

Mato 25:40
Ir atsakys jiems Karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’.

Patarlių 13:12
Ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį; patenkintas troškimas­ gyvybės medis.

Psalmynas 82:3
Ginkite vargšus ir našlaičius, beturčių ir paniekintųjų saugokite teises.

Psalmynas 146:9
Svetimšalį Viešpats saugo, našlaitį ir našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią.

Psalmynas 68:5-6
[5] Našlaičių tėvas ir našlių globėjas savo šventoje buveinėje yra Dievas.[6] Dievas parūpina benamiams namus, išveda belaisvius į laisvę. Tik maištininkai lieka gyventi išdžiūvusioje žemėje.

Patarlių 31:8-9
[8] Atverk už nebylį savo burną byloje tų, kurie pasmerkti pražūčiai.[9] Teisk teisingai ir apgink beturčių ir vargšų teises.

Jono 1:12-13
[12] Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais­ tiems, kurie tiki Jo vardą,[13] kurie ne iš kraujo, ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo gimę.

Galatams 4:4-5
[4] Bet, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui,[5] kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę.

Romiečiams 8:14-17
[14] Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai.[15] Jūs gi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės Dvasią, kuria šaukiame: ‘‘Aba, Tėve!’‘[16] Pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai.[17] O jei esame vaikai, tai ir paveldėtojai. Dievo paveldėtojai ir Kristaus bendrapaveldėtojai, jeigu tik su Juo kenčiame, kad su Juo būtume pašlovinti.

Psalmynas 10:14-18
[14] Tu matai tai, nes žiūri į vargą ir skausmą, kad atlygintum savo ranka. Vargšas atsiduoda Tau, Tu esi našlaičių globėjas.[15] Sulaužyk ranką bedieviui ir nedorėliui atlygink už jo nedorumą, kol neliks iš jo nieko.[16] Viešpats yra Karalius per amžių amžius, iš Jo žemės pagonys išnyks.[17] Nuolankiųjų troškimą Tu girdi, sustiprini jų širdis, atkreipi savo ausį,[18] kad gintum našlaičio ir prispaustojo teises, kad žemės žmogus daugiau nebesiautėtų.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info