A A A A A

Geras Veikėjas: [Priėmimas]


1 Korintiečiams 5:11-13
[11] Bet jums rašiau, kad nebendrautumėte su tuo, kuris vadinasi brolis, o yra ištvirkėlis, gobšas, stabmeldys, keikūnas, girtuoklis ar plėšikas. Su tokiu net nevalgykite kartu.[12] Kam man teisti svetimus? Argi ir jūs ne savuosius teisiate?[13] Tuos, kurie ne mūsiškiai, Dievas teis. Todėl ‘‘pašalinkite piktadarį iš savo pačių tarpo’‘.

1 Jono 1:9
Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.

1 Petro 3:8-9
[8] Galiausiai visi būkite vienminčiai, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, draugiški.[9] Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo.

Jono 3:16
Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

Patarlių 13:20
Kas vaikšto su išmintingais, taps išmintingas, o kvailių bendrininkas pražus.

Romiečiams 2:11
Juk Dievas nėra šališkas.

Romiečiams 5:8
O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai.

Romiečiams 8:31
Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!

Romiečiams 14:1-2
[1] Silpno tikėjimo žmogų priimkite, bet venkite ginčų dėl skirtingų nuomonių.[2] Vienas įsitikinęs, kad galima viską valgyti, o silpnas valgo tik daržoves.

Hebrajams 10:24-25
[24] Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus.[25] Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną.

Jono 6:35-37
[35] Jėzus atsakė: ‘‘Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.[36] Bet Aš jums sakiau: jūs mane matėte, ir netikite.[37] Visi, kuriuos man duoda Tėvas, ateis pas mane, ir ateinančio pas mane Aš neišvarysiu lauk,

Kolosiečiams 3:12-14
[12] Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme.[13] Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Kristus atleido, taip ir jūs atleiskite.[14] O virš viso šito apsivilkite meile, kuri yra tobulumo raištis.

Mato 5:38-42
[38] ‘‘Jūs girdėjote, jog buvo pasakyta: ‘Akis už akį’ ir ‘dantis už dantį’.[39] O Aš jums sakau: nesipriešinkite piktam, bet, jei kas tave muštų per dešinį skruostą, atsuk jam ir kitą.[40] Jei kas nori su tavimi bylinėtis ir paimti tavo tuniką, atiduok jam ir apsiaustą.[41] Jei kas verstų tave nueiti mylią, nueik su juo dvi.[42] Prašančiam duok ir nuo norinčio iš tavęs pasiskolinti nenusigręžk.

Mato 25:34-40
[34] Tuomet Karalius tars stovintiems dešinėje: ‘Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę![35] Nes Aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priėmėte,[36] buvau nuogas, ir mane aprengėte, buvau ligonis, ir mane aplankėte, buvau kalinys, ir atėjote pas mane’.[37] Tada teisieji klaus: ‘Viešpatie, kada gi matėme Tave alkaną ir pavalgydinome, ištroškusį ir pagirdėme?[38] Kada gi matėme Tave keliaujantį ir priėmėme ar nuogą ir aprengėme?[39] Kada gi matėme Tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?’[40] Ir atsakys jiems Karalius: ‘Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’.

Romiečiams 15:1-7
[1] Mes, stiprieji, turime pakęsti silpnųjų silpnybes ir ne sau pataikauti.[2] Kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimui jo labui ir pažangai.[3] Nes ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet, kaip parašyta: ‘‘Tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs’‘.[4] O visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume viltį.[5] Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu,[6] kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvą.[7] Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė į Dievo šlovę.

Romiečiams 14:10-19
[10] Tai kodėl gi tu teisi savo brolį? Arba kodėl niekini savo brolį? Juk mes visi stosime prieš Kristaus teismo krasę.[11] Parašyta: ‘‘Kaip Aš gyvas,­sako Viešpats,­prieš mane suklups kiekvienas kelis, ir kiekvienos lūpos išpažins Dievą’‘.[12] Taigi kiekvienas iš mūsų duos Dievui apyskaitą už save.[13] Tad liaukimės teisti vieni kitus. Verčiau nuspręskime neduoti broliui akstino nupulti ar pasipiktinti.[14] Žinau ir esu įsitikinęs Viešpatyje Jėzuje, kad nieko nėra savaime netyro. Bet tam, kas mano esant netyrų dalykų, tam jie netyri.[15] Jei tavo brolis įsižeidžia dėl maisto, tu jau nebesielgi iš meilės. Savo maistu nežlugdyk to, už kurį mirė Kristus![16] Jūsų gėris tegul nebūna akstinas piktžodžiauti.[17] Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.[18] Kas taip Kristui tarnauja, tas priimtinas Dievui ir vertas žmonių pritarimo.[19] Tad siekime to, kas atneša ramybę ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info