A A A A A

Papildomas: [Alkoholis]


1 Petro 4:3
Gana, kad praėjusį laiką buvome pasidavę pagonių valiai ir gyvenome gašliai, geidulingai, girtuokliavome, ūžavome, puotavome ir pasiduodavome bjaurioms stabmeldystėms.

1 Timotiejui 5:23
Negerk vien gryno vandens, bet vartok truputį vyno dėl savo skrandžio ir dažnų negalavimų.

Koheleto 9:7
Valgyk linksmas savo duoną, gerai nusiteikęs, gerk vyną, nes Dievas dabar priima tavo darbus.

Efeziečiams 5:18
Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni Dvasios,

Patarlių 20:1
Vynas­pasityčiotojas, o stiprus gėrimas­pašėlęs; kas jais apsigauna, nėra išmintingas.

Patarlių 23:31
Nežiūrėk į vyną, kad jis raudonas, spindi stikle ir švelniai nuryjamas!

Romiečiams 13:13
Kaip dieną, elkimės dorai: nepasiduokime apsirijimui ir girtavimui, gašlavimui ir paleistuvavimui, vaidams ir pavydui,

Patarlių 31:4-5
[4] Lemueli, ne karaliams gerti vyną, ne kunigaikščiams stiprius gėrimus,[5] kad prisigėrę jie nepamirštų įstatymo ir neiškraipytų teisingumo prispaustiesiems.

Psalmynas 104:14-15
[14] Tu išaugini žolę galvijams ir augalus, kad tarnautų žmogui, kad iš žemės jis maistą sau gautų[15] ir vyną, kuris linksmina žmogaus širdį. Veidai spindi nuo aliejaus, o duona stiprina žmonių širdis.

1 Korintiečiams 10:23-24
[23] Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet ne viskas ugdo![24] Niekas teneieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam.

Izaijo 62:8-9
[8] Viešpats prisiekė savo tvirta ranka: ‘‘Aš nebeduosiu tavo grūdų tavo priešams maistui ir svetimi nebegers tavo vyno, kurį pagaminai.[9] Kas surenka, valgys ir girs Viešpatį; kas užaugina, gers vyną mano šventuose kiemuose’‘.

Galatams 5:19-21
[19] Kūno darbai aiškūs­tai paleistuvavimas, ištvirkavimas, netyrumas, gašlavimas,[20] stabmeldystė, burtininkavimas, priešiškumai, nesantaikos, pavyduliavimai, piktumai, vaidai, nesutarimai, susiskaldymai,[21] pavydai, žmogžudystės, girtavimai, orgijos ir panašūs dalykai. Įspėju jus, kaip jau esu įspėjęs, jog tie, kurie taip daro, nepaveldės Dievo karalystės.

1 Korintiečiams 9:19-23
[19] Būdamas nuo nieko nepriklausomas, pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau.[20] Žydams buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Tiems, kurie laikosi įstatymo, tapau besilaikančiu įstatymo, kad laimėčiau besilaikančius įstatymo, nors pats nesu jam pavaldus.[21] Tiems, kurie neturi įstatymo, buvau kaip neturintis įstatymo,­ pats būdamas ne be Dievo įstatymo, bet surištas Kristaus įstatymu,­kad laimėčiau tuos, kurie neturi įstatymo.[22] Silpniesiems pasidariau kaip silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip kai kuriuos išgelbėčiau.[23] Visa tai darau dėl Evangelijos, kad būčiau jos dalininkas.

Romiečiams 14:15-21
[15] Jei tavo brolis įsižeidžia dėl maisto, tu jau nebesielgi iš meilės. Savo maistu nežlugdyk to, už kurį mirė Kristus![16] Jūsų gėris tegul nebūna akstinas piktžodžiauti.[17] Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.[18] Kas taip Kristui tarnauja, tas priimtinas Dievui ir vertas žmonių pritarimo.[19] Tad siekime to, kas atneša ramybę ir pasitarnauja tarpusavio ugdymui.[20] Negriauk Dievo darbo dėl maisto! Nors viskas tyra, bet yra bloga žmogui, kuris valgo kitų papiktinimui.[21] Gera yra nevalgyti mėsos, negerti vyno ir vengti visko, kas tavo brolį piktina, žeidžia ar silpnina.

Jono 2:3-11
[3] Pritrūkus vyno, Jėzaus motina Jam sako: ‘‘Jie nebeturi vyno’‘.[4] Jėzus jai atsakė: ‘‘O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda’‘.[5] Jo motina tarė tarnams: ‘‘Darykite, ką tik Jis jums lieps’‘.[6] Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos.[7] Jėzus jiems liepė: ‘‘Pripilkite indus vandens’‘. Jie pripylė sklidinus.[8] Tada Jis sakė: ‘‘Dabar semkite ir neškite stalo prižiūrėtojui’‘. Tie nunešė.[9] Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas, iš kur tai (bet tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prižiūrėtojas pasišaukė jaunikį[10] ir tarė jam: ‘‘Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. O tu laikei gerąjį vyną iki šiol’‘.[11] Tokią stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip Jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo Jį.

Lithuanian Bible
Public Domain: No info