A A A A A

Sins: [Gluttony]


1 Corinthefue 6:12
“Nazali na ndingisa mpo na kosala makambo nyonso”, kasi makambo nyonso ezali na litomba te. Nazali na ndingisa mpo na kosala makambo nyonso, kasi nakotika te ete, nazala mowumbu ata ya eloko moko.

1 Corinthefue 10:7
Bozala basambeli ya banzambe ya bikeko te ndenge bamisusu kati na bango bazalaki, kolanda ndenge ekomama: “Bato bavandaki mpo na kolia mpe komela, mpe na sima, batelemaki mpo na kosakana.”

1 Corinthefue 15:32
Soki nabundaki na banyama ya zamba na Efeso kaka mpo na makambo ya bomoto, litomba nini nakozwa? Soki bakufi bakosekwa te: “Tika ete tolia mpe tomela, pamba te lobi tokokufa!”

Philippesfue 3:19
Suka na bango ezali libebi; nzambe na bango ezali libumu na bango; bamikumisaka na makambo oyo eyokisaka bango soni mpe batiaka makanisi na bango na biloko ya mokili.

Romefue 13:14
Kasi bolata Nkolo Yesu Klisto, mpe bokokisa te baposa ya nzoto oyo ezali kotungisa biso.

Tite 1:12
Moto moko na kati ya baprofeta ya bato ya Krete alobaki: Bato ya Krete bazalaka tango nyonso bato ya lokuta; bazali banyama ya mabe penza, bato ya lokoso mpe bagoigoi.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;[20] pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

Romefue 14:13-17
[13] Yango wana, totika kosambisana biso na biso. Nzoka nde, bosalela mayele na bino te mpo na kobetisa ndeko moko libaku to kokweisa ye.[14] Lokola moto oyo azali kati na Nkolo Yesu, nayebi mpe nandimi ete eloko ya mbindo ezalaka te. Kasi, soki moto amoni yango lokola eloko ya mbindo, ekokoma mpe mbindo mpo na ye.[15] Soki, likolo ya bilei ozali koyokisa ndeko na yo motema pasi, ozali kotambola na bolingo te. Likolo ya bilei, kobungisa te ndeko na yo, oyo Klisto akufelaki.[16] Tika ete makambo oyo yo ozali komona malamu, ekoma te epai ya bato mosusu, nzela ya kotiola.[17] Pamba te, Bokonzi ya Nzambe ezali te likambo ya kolia to komela, kasi ezali likambo ya bosembo, ya kimia mpe ya esengo kati na Molimo Mosantu,

2 Timothée 3:1-9
[1] Kasi yeba makambo oyo: mikolo ya suka ekozala mikolo ya pasi.[2] Pamba te, bato bakokoma moyimi, lokoso ya mbongo, lolendo, lofundu, bakotiola Nzambe, bakotosa baboti na bango te, bakoyeba kozongisa matondi te, bakotosa makambo ya Nzambe te,[3] bakotonda na nko, bakoyokela bato mawa te, bakokosela baninga makambo, bakokoka komibatela te, bakonyokola baninga, bakoboya makambo ya malamu;[4] bakoteka baninga, bakobanda kosilika noki, bakotonda na lofundu, bakolinga bisengo mingi koleka Nzambe.[5] Bakobanda komilakisa lokola bato oyo batosaka makambo ya Nzambe, kasibakowangana nguya na yango. Kima bato ya denge wana![6] Pamba te, basusu na kati na bango bakotaka na badako ya bato mpe bakangaka na bowumbu basi oyo batonda na mikumba ya masumu, basi oyo bamemamaka na baposa ya nzoto ya denge na ndenge,[7] baoyo bayekolaka tango nyonso, kasi bakokaka ata moke te koyebamakambo ya solo.[8] Ndenge moko mpe lokola Zanes mpe Zambres batelemelaki Moyize, ndenge moko mpe bato wana bazali kotelemela makambo ya solo. Bazali bato oyo makanisi na bango esiʼebeba, mpe kondima na bango esiʼekufa.[9] Kasi bakokende mosika te, pamba te bozoba na bango ekomonana polele na miso ya bato nyonso, ndenge oyo ya Zanes mpe Zambres emonanaki.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®