A A A A A

Sins: [Envy]


1 Corinthefue 13:4
Bolingo ekangaka motema, bolingo esalisaka bato, bolingo elulaka te, bolingo emikumisaka te, bolingo emitondisaka na lolendo te.

Galatiefue 5:26
Tozala bato ya lofundu te, totika kotumolana biso na biso, mpe toyokelana zuwa te.

Jacques 3:14-16
[14] Kasi soki mitema na bino etondi na zuwa ya bololo, mpe sokibozali na molimo ya koswana, wana bomikumisaka te, mpe bobebisa makambo ya solo te na lokuta na bino.[15] Bwania ya ndenge wana ewutaka epai ya Nzambe te, kasi ezali ya mokili, ya bomoto mpe ya Zabolo.[16] Pamba te, esika zuwa mpe molimo ya koswana ezali, esika wana mpe etondi mobulu ya lolenge nyonso mpe misala ya mabe.

Romefue 1:29
Bongo, batondaki na misala ya sembo te ya ndenge na ndenge, misala ya mabe, ya lokoso ya mbongo mpe ya mayele mabe. Batondaki na zuwa, koboma, koswana, koteka baninga mpe na makambo ezanga tina. Bakomaki bato ya songi-songi,

1 Pierre 2:1
Yango wana, bobwaka makambo nyonso ya mabe mpe lokuta nyonso, kokosana, zuwa, mpe kotonga nyonso.

Galatiefue 5:19-21
[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.

Tite 3:3
Pamba te, liboso, biso mpe tozalaki bato bazanga mayele, bato bazanga botosi, bato babunga nzela, bawumbu ya baposa ya ndenge na ndenge mpe bawumbu ya bisengo, bomoi na biso ezalaki kati na mabe mpe totondaki na bilulela, bato bazalaki koyina biso, mpe tozalakikoyinana biso na biso.

1 Timothée 6:4
azali moto oyo atonda na lofundu, ayebi eloko moko te, azali na maladi ya kotuna-tuna mituna mpe ya kotiaka tembe mpo na maloba; yango ebotaka zuwa, koswana, maloba ya kofinga, kokanisela baningamakambo ya mabe,

Jacques 3:14-16
[14] Kasi soki mitema na bino etondi na zuwa ya bololo, mpe sokibozali na molimo ya koswana, wana bomikumisaka te, mpe bobebisa makambo ya solo te na lokuta na bino.[15] Bwania ya ndenge wana ewutaka epai ya Nzambe te, kasi ezali ya mokili, ya bomoto mpe ya Zabolo.[16] Pamba te, esika zuwa mpe molimo ya koswana ezali, esika wana mpe etondi mobulu ya lolenge nyonso mpe misala ya mabe.

1 Pierre 2:1-2
[1] Yango wana, bobwaka makambo nyonso ya mabe mpe lokuta nyonso, kokosana, zuwa, mpe kotonga nyonso.[2] Lokola bana oyo babotami sika, boyokaka posa mingi ya miliki ya peto oyo ya molimo, mpo ete na nzela na yango, bokoka kokola kati na lobiko na bino,

Philippesfue 1:15
Ezali ya solo ete, bato mosusu bazali koteya Kristo na zuwampe na molimo ya kowelana, kasi bato mosusu bateyaka yango na makanisi ya malamu.

1 Timothée 6:4-5
[4] azali moto oyo atonda na lofundu, ayebi eloko moko te, azali na maladi ya kotuna-tuna mituna mpe ya kotiaka tembe mpo na maloba; yango ebotaka zuwa, koswana, maloba ya kofinga, kokanisela baningamakambo ya mabe,[5] mpe kotiana tembe ya pamba-pamba ya bato oyo babeba kati na makanisi na bango mpe bazangi makambo ya solo, baoyo bakanisaka etekotosa makambo ya Nzambe ezali nzela oyo epesaka litomba ya mosolo.

Romefue 1:28-32
[28] Lokola bamonaki ete koyeba Nzambe ezalaki na tina te, Nzambe asundolaki bango na makanisi na bango ya mabe, mpo ete basala makambo oyo ekoki te.[29] Bongo, batondaki na misala ya sembo te ya ndenge na ndenge, misala ya mabe, ya lokoso ya mbongo mpe ya mayele mabe. Batondaki na zuwa, koboma, koswana, koteka baninga mpe na makambo ezanga tina. Bakomaki bato ya songi-songi,[30] bato ya kotiola, banguna ya Nzambe, bato ya lolendo, bato ya lofundu, bato ya biloba-loba, bato oyo balukaka kaka kosala mabe, batiolaka baboti na bango;[31] bazangi mayele mpe bosembo, bakomaki mitema mabanga mpe mitema ezanga mawa.[32] Bayebi penza malamu ekateli ya Nzambe ete baoyo basalaka makambo wana basengeli kokufa. Kasi ata bongo, ezali kaka te mpo bazali kosala makambo wana, kasi mpo ete bazali mpe kondima bato oyo basalaka yango.

Galatiefue 5:19-26
[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.[22] Kasi mbuma ya Molimo ezali: bolingo, esengo, kimia, kokanga motema, kosalisana, kosala bolamu, bosolo,[23] boboto, mpe komibatela. Mpo na makambo ya ndenge oyo, Mibeko ezali te.[24] Baoyo bazali bato ya Klisto, basila kobaka nzoto elongo na baposa na yango mpe bilukla nyonso.[25] Lokola tozali na bomoi na nzela ya Molimo, totambola mpe na lisungi ya Molimo.[26] Tozala bato ya lofundu te, totika kotumolana biso na biso, mpe toyokelana zuwa te.

Jacques 3:14-15
[14] Kasi soki mitema na bino etondi na zuwa ya bololo, mpe sokibozali na molimo ya koswana, wana bomikumisaka te, mpe bobebisa makambo ya solo te na lokuta na bino.[15] Bwania ya ndenge wana ewutaka epai ya Nzambe te, kasi ezali ya mokili, ya bomoto mpe ya Zabolo.

1 Corinthefue 3:3
pamba te, bozali nanu kotambolisama kolanda baposa ya nzoto. Lokola likunya mpe koswana ezali kati na bino, boni, bozali kotambolisama kolanda baposa ya nzoto te? Boni, bozali kaka kosala lokola ya moto nyonso te?

Romefue 13:13
Totambola na bizaleli ya moyi: na lokoso te, na kolangwa masanga te, na kindumba mpe na ekobo te, na koswana mpe na zuwa te.

Matthieu 27:18
Pamba te, ayebaki ete batekaki Yesu epai na ye kaka mpo nalikunia.

Sa nga bé yôli'n 13:45
Kasi tango Bayuda bamonaki bato ebele, batondaki na zuwa. Boye, bakomaki koloba mabe mpo na makambo oyo Polo azalaki koloba mpe bakomaki kofinga ye.

Sa nga bé yôli'n 7:9
Lokola bakoko na biso bayokelaki Jozefi likunya, batekaki ye mpo ete azala mowumbu na Ejipito. Kasi Nzambe azalaki na ye elongo,

Marc 15:10
Pamba te Pilate ayebaki ete bakonzi ya banganga-Nzambe batekaki Yesu apayi na ye, kaka mpo na likunia.

Sa nga bé yôli'n 17:5
Kasi Bayuda misusu batombokaki. Bakendaki kokamata bato ya mobulu oyo batambolaka pamba-pamba na balabala. Basangisaki bango mpe babimisaki mobulu kati na engumba. Bakendaki mbangu na ndako ya Jazoni mpo na koluka Polo mpe Silasi mpo ete bamema bango liboso ya ngulupa ya bato.

Jacques 4:5
To bokanisi ete Makomi ezali koloba Pamba? —Nzambe alingaka na zuwa mingi penza molimo oyo atia kati na biso.

Jean 8:32
Bokoyeba solo mpe solo ekokangola bino.

1 Timothée 3:15
mpo ete soki naye noki te, okoka koyeba soki ezaleli ya ndengenini esengeli kozala na yango kati na ndako ya Nzambe, oyo ezali Lingomba ya Nzambe ya bomoi likunzi, mpe fondasio ya makambo ya solo.

Galatiefue 5:1
Klisto asiʼakangola biso mpo tozala na bonsomi ya solo. Yango wana, botelema ngwi mpe bozonga lisusu na bowumbu te.

Jude 1:24
Na ye oyo azali na makoki ya kobatela bino mpo bokweya te mpe kolakisa bino liboso ya nkembo na ye, na kozanga mabe mpe na esengo monene,

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®