A A A A A

Sins: [Divorce]


Matthieu 19:9
Nalobi na bino ete, oyo akokabwana na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ye kindumba, mpe abali mwasi mosusu, asali ekobo.

Matthieu 5:32
Kasi ngai nalobi na bino: mobali oyo akabwani na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ya ekobo, ezali ye moto afungoleli mwasi yango nzela ya kosala kindumba. Oyo mpe abali mwasi balongola na libala, asali ekobo.

Luc 16:18
—Moto oyo alongoli mwasi na ye mpe abali mosusu, asali ekobo; mpe moto oyo abali mwasi oyo balongoli na libala, asali ekobo.

1 Corinthefue 7:10-11
[10] Mpo na baoyo babala, napesi bango mobeko oyo (mobeko yango ewuti epai na ngai te, kasi epai na Nkolo): Mwasi asengeli te kokabwana na mobali na ye.[11] Kasi soki akabwani na mobali na ye, abala lisusu te, to ayokana na mobali na ye. Mobali mpe asengeli kokabwana te na mwasi na ye.

Matthieu 5:31-32
[31] —Balobaki lisusu ete: “Soki moto akabwani na mwasi na ye, esengeli apesa ye mokanda ya koboma libala.”[32] Kasi ngai nalobi na bino: mobali oyo akabwani na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ya ekobo, ezali ye moto afungoleli mwasi yango nzela ya kosala kindumba. Oyo mpe abali mwasi balongola na libala, asali ekobo.

Matthieu 19:3-9
[3] Bafarizeo bayaki epai ya Yesu mpo na komeka ye, mpe batunaki ye: —Boni, nzela epesami na mobali mpo alongola mwasi na ye na libala mpo na likambo moko boye?[4] Yesu azongisaki: —Botangi naino te ete, na ebandeli Mokeli asalaki bango mobali mpe mwasi,[5] mpe alobaki: yango wana mobali akotika tata na mama na ye, mpe akosangana na mwasi na ye, bongo bango mibale bakokoma moto se moko.[6] Yango wana, bazali lisusu bato mibale te, kasi moto moko. Bongo, oyo Nzambe asangisi, moto akabola yango te![7] Bafarizeo balobaki na ye: —Bongo mpo na nini Moyize atindaki ete mobali akoma mokandaya koboma libala na mwasi na ye, mpe abengana ye na libala?[8] Yesu azongiselaki bango: —Moyize apesaki bino nzela ya koboma mabala na basi na bino, mpo mitema na bino ezalaki mabanga. Kasi na ebandeli ezalaki bongo te.[9] Nalobi na bino ete, oyo akokabwana na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ye kindumba, mpe abali mwasi mosusu, asali ekobo.

Marc 10:2-12
[2] Bafarizeo bayaki, mpe mpo na komeka ye, batunaki: —Boni, nzela epesami na mobali mpo na kolongola mwasi na ye na libala?[3] Yesu azongiselaki bango: —Moyize apesaki bino mobeko nini?[4] Bango balobaki: —Moyize apesaki nzela na mobali ete akoma mokanda ya koboma libala, mpe alongola ye na libala.[5] Bongo Yesu azongisaki: —Moyize akomelaki bino mobeko wana mpo mitema na bino ezali makasi.[6] Kasi na ebandeli ya mokili, Nzambe asalaki bango mobali mpe mwasi.[7] Yango wana mobali akotika tata mpe mama na ye mpe akosangana na mwasi na ye,[8] Mpe bango mibale bakokoma mosuni moko. Bongo bakozala lisusu mibale te, kasi mosuni moko.[9] Yango wana moto moko te akabola oyo Nzambe asangisi![10] Tango bazalaki lisusu na kati ya ndako, bayekoli batunaki Yesu mpo na likambo yango.[11] Ye azongisaki: —Moto oyo alongoli mwasi na ye na libala mpe abali mwasi mosusu, asali ekobo epai ya mwasi na ye ya liboso.[12] Mpe soki mwasi akabwani na mobali na ye mpe abalani na mobali mosusu, asali ekobo!

1 Corinthefue 7:10-16
[10] Mpo na baoyo babala, napesi bango mobeko oyo (mobeko yango ewuti epai na ngai te, kasi epai na Nkolo): Mwasi asengeli te kokabwana na mobali na ye.[11] Kasi soki akabwani na mobali na ye, abala lisusu te, to ayokana na mobali na ye. Mobali mpe asengeli kokabwana te na mwasi na ye.[12] Mpo na bato mosusu, ngai nde nazali koloba kasi Nkolo te: soki ndeko mobali moko azali na mwasi oyo azali mondimi te, bongo mwasi yango asepeli kowumela na ye na libala, akabwana te na mwasi wana.[13] Ndenge moko mpe, soki mwasi moko azali na mobali oyo azali mondimi te, mpe mobali yango asepeli kowumela na ye na libala, akabwana te na mobali wana.[14] Pamba te, mobali oyo azali mondimi te akomi mosantu na nzela ya mwasi na ye, mpe mwasi oyo azali mondimi te akomi mosantu na nzela ya mobali na ye. Soki ezalaki bongo te, bana na bino balingaki kozala mbindo, nzoka nde bazali basantu.[15] Kasi soki ye oyo azali mondimi te alingi koboma libala, aboma na ye. Na likambo ya boye, mobali mondimi to mwasi mondimi azali ya kokangama te: Nzambe abenga biso mpo ete tozala na bomoi ya kimia.[16] Pamba te, yo mwasi, oyebi soki okobikisa mobali na yo? To mpe yo mobali, oyebi soki okobikisa mwasi na yo?

Matthieu 19:3-12
[3] Bafarizeo bayaki epai ya Yesu mpo na komeka ye, mpe batunaki ye: —Boni, nzela epesami na mobali mpo alongola mwasi na ye na libala mpo na likambo moko boye?[4] Yesu azongisaki: —Botangi naino te ete, na ebandeli Mokeli asalaki bango mobali mpe mwasi,[5] mpe alobaki: yango wana mobali akotika tata na mama na ye, mpe akosangana na mwasi na ye, bongo bango mibale bakokoma moto se moko.[6] Yango wana, bazali lisusu bato mibale te, kasi moto moko. Bongo, oyo Nzambe asangisi, moto akabola yango te![7] Bafarizeo balobaki na ye: —Bongo mpo na nini Moyize atindaki ete mobali akoma mokandaya koboma libala na mwasi na ye, mpe abengana ye na libala?[8] Yesu azongiselaki bango: —Moyize apesaki bino nzela ya koboma mabala na basi na bino, mpo mitema na bino ezalaki mabanga. Kasi na ebandeli ezalaki bongo te.[9] Nalobi na bino ete, oyo akokabwana na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ye kindumba, mpe abali mwasi mosusu, asali ekobo.[10] Bayekoli balobaki na ye: —Soki mobali asengeli kozala bongo liboso ya mwasi na ye, malamu kutu kobala te.[11] Yesu azongisaki: —Bato nyonso te bakoki kondima mateya oyo, kasi kaka baoyo bazwi likabo yango.[12] Pamba te, basusu babalaka te mpo bakufa mokongo banda babotama, basusu mpo bato balongola bango mapumbu, mpe basusu mpo na kosalela Bokonzi ya Likolo. Oyo akoki kondima makambo oyo, tika andimayango.

Marc 10:12
Mpe soki mwasi akabwani na mobali na ye mpe abalani na mobali mosusu, asali ekobo!

1 Corinthefue 7:39
Mwasi ya libala azalaka ya kokangama na mobali na ye wana mobali azali nanu na bomoi; soki mobali akufi, mwasi yango akomi na bonsomi ya kobalana na mobali nyonso oyo ye alingi, kasi kaka kati na Nkolo.

Romefue 7:2-5
[2] Ndakisa: Mobeko esengaka ete mwasi ya libala akangama na mobali na ye, kaka soki mobali yango azali na bomoi. Kasi soki mobali akufi, akozala na bonsomi liboso ya mobeko ya libala.[3] Boye, soki abali mobali mosusu wana mobali na ye azali nanu na bomoi, bakoloba ete asali ekobo. Kasi soki mobali na ye akufi, akozala na bonsomi liboso ya mobeko wana. Boye, bakoloba te ete asali ekobo ata soki abali mobali mosusu.[4] Ndenge wana mpe bandeko na ngai, bino mpe bosila kokufa na Mobeko na nzela ya nzoto ya Klisto, mpo ete bokoma bato ya moto mosusu, Ye oyo asekwaki kati na bakufi mpo ete tobota mbuma mpo na Nzambe.[5] Pamba te, wana tozalaki nanu kotambola kolanda baposa ya nzoto, Mobeko ezalaki kotindika biso na baposa ya mabe, oyo ezalaki kosala mosala na yango kati na biteni ya nzoto na biso mpo ete tobota mbuma oyo ememaka na kufa.

Hébreu 13:4
Tika ete moto nyonso atosa libala; mpe mbeto ya libala esengeli ezala peto, pamba te Nzambe akosambisa baoyo basalaka ekobo mpe baoyo basalaka pite.

Matthieu 19:4-6
[4] Yesu azongisaki: —Botangi naino te ete, na ebandeli Mokeli asalaki bango mobali mpe mwasi,[5] mpe alobaki: yango wana mobali akotika tata na mama na ye, mpe akosangana na mwasi na ye, bongo bango mibale bakokoma moto se moko.[6] Yango wana, bazali lisusu bato mibale te, kasi moto moko. Bongo, oyo Nzambe asangisi, moto akabola yango te!

Matthieu 18:15-17
[15] Soki ndeko na yo asali yo mabe, kende mpe lakisa ye mabe na yempe bozala kaka bino mibale. Soki ayokeli yo, wana ozongisi ndeko na yo na nzela ya malamu.[16] Kasi soki ayokeli yo te, mema moto mosusu to bato mibale, mpo ete makambo nyonso oyo bokoloba endimama na nzela ya litatoli yabatemwe mibale to misato.[17] Soki aboyi koyoka bango, yebisa likambo yango na Lingomba; soki aboyi koyokela Lingomba, zwa ye lokola mopakano mpe lokola mofutisi mpako.

ÉphÈsefue 5:22-23
[22] Basi, botosa mibali na bino ndenge botosaka Nkolo.[23] Pamba te, mobali azali mokonzi ya mwasi, ndenge Kristo azali mokonzi ya Lingomba: nzoto na ye, oyo ye azali Mobikisi na yango.

1 Timothée 5:8
Soki moto ayebi kosunga bato na ye te, mpe koleka kutu baoyo ya libota na ye moko, moto ya ndenge wana asiʼabwaka kondima mpe azali moto mabe koleka kutu moto oyo azangi kondima.

1 Corinthefue ๗:๑๗-๒๔
[๑๗] Nzoka nde, tika ete moto na moto andima kobika kolanda likabo oyo Nkolo apesa ye, ndenge azalaki tango Nzambe abengaki ye. Oyo nde mobeko napesaka na mangomba nyonso.[๑๘] Boni, ezalaki na moto moko oyo tango Nzambe abengaki ye azalaki akatama nzoto ya mibali? Aluka te kozala lokola moto oyo akatama nzoto ya mibali te. Ezalaki na moto mosusu oyo azalaki akatama nzoto ya mibali te tango Nzambe abengaki ye? Aluka te kozala lokola moto oyo akatama nzoto ya mibali.[๑๙] Kokatama nzoto ya mibali ezali na tina te, mpe kokatama nzoto ya mibali te ezali mpe na tina te; kasi kobatela mibeko ya Nzambe nde eleki na tina.[๒๐] Tika ete moto na moto atikala ndenge azalaki tango Nzambe abengaki ye.[๒๑] Boni, ozalaki mowumbu tango Nzambe abengaki yo? Komitungisa te; kasi soki ozwi libaku ya kokoma moto ya somi, salela yango.[๒๒] Pamba te, mowumbu oyo abengama mpo na kosalela Nkolo, azali moto ya somi ya Nkolo. Ndenge moko mpe, moto ya somi oyo abengama mpo na kosalela Nkolo, azali mowumbu ya Klisto.[๒๓] Basombaki bino na talo mingi penza; yango wana, bokoma bawumbu ya bato te.[๒๔] Bandeko, tika ete moto na moto atikala liboso ya Nzambe, ndenge azalaki tango Nzambe abengaki ye.

Matthieu 23:23
Mawa na bino balakisi ya Mibeko mpe bafarizeo! Bato ya kokosana! Bopesaka makabo ya eteni moko ya zomi ata ya biloko ya mike-mike oyo bolonaka na bilanga na bino, kasi botiolaka makambo oyo eleki tina oyo ya Mibeko; lokola: bosembo, mawa, mpe bosolo. Esengeli bokokisakamakambo oyo, kasi bobosanaka mpe te oyo wana.

Romefue 7:1-3
[1] Bandeko, (nazali koloba na bato oyo bayebi Mobeko) boyebi te ete Mobeko ezalaka na nguya likolo ya moto kaka soki azali na bomoi?[2] Ndakisa: Mobeko esengaka ete mwasi ya libala akangama na mobali na ye, kaka soki mobali yango azali na bomoi. Kasi soki mobali akufi, akozala na bonsomi liboso ya mobeko ya libala.[3] Boye, soki abali mobali mosusu wana mobali na ye azali nanu na bomoi, bakoloba ete asali ekobo. Kasi soki mobali na ye akufi, akozala na bonsomi liboso ya mobeko wana. Boye, bakoloba te ete asali ekobo ata soki abali mobali mosusu.

Luc 6:30
Pesa na moto nyonso oyo asengi yo; mpe soki moto akamati eloko na yo na makasi, kosenga ye azongisela yo yango te.

Matthieu 19:6-12
[6] Yango wana, bazali lisusu bato mibale te, kasi moto moko. Bongo, oyo Nzambe asangisi, moto akabola yango te![7] Bafarizeo balobaki na ye: —Bongo mpo na nini Moyize atindaki ete mobali akoma mokandaya koboma libala na mwasi na ye, mpe abengana ye na libala?[8] Yesu azongiselaki bango: —Moyize apesaki bino nzela ya koboma mabala na basi na bino, mpo mitema na bino ezalaki mabanga. Kasi na ebandeli ezalaki bongo te.[9] Nalobi na bino ete, oyo akokabwana na mwasi na ye, longola kaka mpo na likambo ye kindumba, mpe abali mwasi mosusu, asali ekobo.[10] Bayekoli balobaki na ye: —Soki mobali asengeli kozala bongo liboso ya mwasi na ye, malamu kutu kobala te.[11] Yesu azongisaki: —Bato nyonso te bakoki kondima mateya oyo, kasi kaka baoyo bazwi likabo yango.[12] Pamba te, basusu babalaka te mpo bakufa mokongo banda babotama, basusu mpo bato balongola bango mapumbu, mpe basusu mpo na kosalela Bokonzi ya Likolo. Oyo akoki kondima makambo oyo, tika andimayango.

ÉphÈsefue 5:31
“Yango wana mobali akotika tata na ye mpe mama na ye mpe akosangana na mwasi na ye, bongo bango mibale bakokoma nzoto moko.”

Sa nga bé yôli'n 2:38
Piere azongiselaki bango: —Bobongola mitema mpe moko na moko kati na bino azwa libatisi na Kombo ya Yesu Klisto mpo ete masumu na bino elimbisama. Bongo, bokozwa likabo ya Molimo Mosantu.

Romefue 4:15
mpo ete Mobeko ebendaka kanda ya Nzambe. Nzoka nde, esika Mobeko ezali te, kobuka Mobeko mpe ezalaka te.

1 Corinthefue 7:14-15
[14] Pamba te, mobali oyo azali mondimi te akomi mosantu na nzela ya mwasi na ye, mpe mwasi oyo azali mondimi te akomi mosantu na nzela ya mobali na ye. Soki ezalaki bongo te, bana na bino balingaki kozala mbindo, nzoka nde bazali basantu.[15] Kasi soki ye oyo azali mondimi te alingi koboma libala, aboma na ye. Na likambo ya boye, mobali mondimi to mwasi mondimi azali ya kokangama te: Nzambe abenga biso mpo ete tozala na bomoi ya kimia.

Matthieu 19:1
Tango Yesu asilisaki koloba, atikaki Galileya mpe akendaki na mokili ya Yudea, na ngambo mosusu ya Yordani.

1 Corinthefue 7:8-9
[8] Nalobi na baoyo babala te mpe na basi oyo bakufisa mibali: eleki malamu ete bazala lokola ngai, babala te.[9] Kasi, soki bakokoka komikanga te, eleki malamu ete babala na esika ya kozika na posa ya nzoto.

Romefue 7:2
Ndakisa: Mobeko esengaka ete mwasi ya libala akangama na mobali na ye, kaka soki mobali yango azali na bomoi. Kasi soki mobali akufi, akozala na bonsomi liboso ya mobeko ya libala.

Matthieu 9:13
Kasi bokende koyekola tina ya maloba oyo: Nalingi bozala bato ya mitema mawa, kasi naboyi mbeka. Pamba te; nayaki mpo na kobengabato na sembo te, kasi bato ya masumu.

Romefue 7:3
Boye, soki abali mobali mosusu wana mobali na ye azali nanu na bomoi, bakoloba ete asali ekobo. Kasi soki mobali na ye akufi, akozala na bonsomi liboso ya mobeko wana. Boye, bakoloba te ete asali ekobo ata soki abali mobali mosusu.

1 Corinthefue 7:27-28
[27] Ozali na mwasi? koluka kokabwana na ye te. Ozali mpe na mwasi te? Koluka mpe kobala mwasi te.[28] Kasi soki mpe obali, osali lisumu te; soki elenge mwasi abali, asali lisumu te. Kasi bato oyo babala bakokutana na bapasi mingi na bomoi na bango ya mokolo na mokolo, boye nalingi kokebisa bino ete bapasi yango ekomela bino te.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®