English
A A A A A

Sins: [Apostasy]

2 Thessaloniquefue 2:3
Bondima te moto ata moko akosa bino ata na lolenge nini, pamba te liboso ete Mokolo wana ekoma, bato basengeli liboso koboya mateya ya Kristo mpe moto ya masumu asengeli komonana liboso, moto oyo asengeli kobeba,

1 Timothée 4:1
Nzokande, Molimo alobi polele ete na mikolo ya suka, bato mosusu bakobwaka kondima, bakolanda milimo ya lokuta mpe mateya ya milimo mabe.

Hébreu 3:12
Bokeba bandeko, ete moto moko te kati na bino azala na motema mabe mpe oyo ezangi kondima, ete atika Nzambe ya bomoi.

Luc 8:13
Baoyo bazali likolo ya libanga, ezali bato oyo bayokaka Liloba mpe bayambaka yango na esengo, kasi bazalaka na misisa te. Bandimaka kaka mpo na mwa tango, kasi na tango komekama eyaka, bamibendaka.

Hébreu 6:4-6
[4] Pamba te, yango ekoki kosalama te mpo na baoyo basiʼbamona mwindaya Nzambe, baoyo basiʼbameka likabo ya likolo, baoyo basiʼbasangana na Molimo Mosantu,[5] baoyo basiʼbameka bolamu ya Liloba ya Nzambe mpe banguya ya mokili oyoezali koya;[6] soki bakweyi, bakoka kobenda bango lisusu mpo babongola motema, pamba te bazali lisusu kobaka Mwana ya Nzambe na ekulusu mpo na bango moko mpe bazali koyokisa ye soni na miso ya bato.

2 Pierre 2:20-22
[20] Soki bato balongwe na kati ya makambo ya bosoto ya mokili, na nzela ya koyeba Nkolo na biso mpe Mobikisi na biso Yesu Kristo, mpe bamitiki lisusu ete makambo yango ya bosoto ekanga bango mpe elonga bango, boyeba ete lolenge na bango ya suka ekozala mabe mingi koleka oyo ya liboso.[21] Elingaki kozala malamu mingi mpo na bango ete bayeba nzela ya bosembo te, na esika ete bayeba yango mpe batika yango, mpe basundola Mibeko ya bosantu oyo bapesaki bango.[22] Masese ezali koloba solo mpo na bango: ete mbwa ezongelaka biloko oyo esanzaka mpe “ngulu, ata bawuti kosukola yango ezongaka lisusu kopipota na poto-poto”.

Hébreu 10:26-29
[26] Pamba te, sima ya koyeba makambo ya solo, soki tosali masumu na nko, mbeka mosusu etikali te mpo na masumu,[27] kasi esengeli kaka tozela na nsomo penza kosambisama mpe motoya makasi oyo ekozikisa banguna ya Nzambe.[28] Moto oyo aboyaka kotosa Mibeko ya Moise, babomaka ye mpe bayokelaka ye mawa te, soki batemwe mibale to misato batatoli mpo na ye.[29] Bongo bokanisi etumbu ya makasi ya ndenge nini moto oyo akozwa, ye oyo atioli Mwana ya Nzambe, amoni pamba makila ya boyokani oyo ekomisaki ye moto ya peto mpe afingi Molimo ya ngolu?

2 Timothée 4:3-4
[3] Pamba te tango ezali koya, oyo bato bakolinga te koyoka mateya ya solo, kasi bakolanda baposa na bango ya nzoto, mpe bakomilukelabango moko bateyi, oyo bakoteya bango makambo oyo matoyi na bango ekozala na mokusa mpo na koyoka.[4] Bakoboya koyoka mateya ya solo mpe bakomipesa mingi mpo nakoyoka masapo.

Jean 15:6
Soki moto akangami na ngai te, azali lokola etape ya nzete oyo babwaki libanda mpe ekawuki; bitape ya ndenge wana balokotaka yango, babwakaka yango na moto, mpe ezikaka.

1 Timothée 4:1-2
[1] Nzokande, Molimo alobi polele ete na mikolo ya suka, bato mosusu bakobwaka kondima, bakolanda milimo ya lokuta mpe mateya ya milimo mabe.[2] Mateya ya ndenge wana ewutaka na lokuta ya bato ya lokuta, baoyo makanisi na bango esiʼebeba, lokola nde ezika na libende ya moto.

2 Pierre 2:1
Kala, bateyi ya lokuta bazalaki na kati ya bato ya Isayele; ndenge moko mpe mpo na bino, bateyi ya lokuta bakozala na kati na bino. Bakokotisa na kobombama mateya oyo ememaka na libebi, bakowangana ata Mokonzi oyo asombaki bango; mpe na ndenge wana, bakomibendela bango moko libebi ya mbalakata.

Matthieu 24:10-12
[10] Na tango wana, bato mingi bakotika kondima, bakotekana mpe bakoyinana.[11] Baprofeta mingi ya lokuta bakobima mpe bakokosa bato ebele.[12] Lokola mabe ekobakisama, bolingo ya bato mingi ekokita.

2 Pierre 3:17
Yango wana balingami, lokola bosiʼboyebi yango, bokeba mpo ete bolanda te libunga ya bato oyo babeba, mpe bokweyisa molende na bino te.

Jean 6:66
Banda tango wana, bayekoli na ye mingi batikaki ye mpe bazalaki kolanda ye lisusu te.

2 Pierre 2:17
Bato yango bazali lokola maziba oyo ebimisaka mayi te mpe lokola mapata oyo mopepe ya makasi ezali kotindika. Nzambe abombela bango esika kati na molili ya makasi penza.

1 Timothée 4:1-3
[1] Nzokande, Molimo alobi polele ete na mikolo ya suka, bato mosusu bakobwaka kondima, bakolanda milimo ya lokuta mpe mateya ya milimo mabe.[2] Mateya ya ndenge wana ewutaka na lokuta ya bato ya lokuta, baoyo makanisi na bango esiʼebeba, lokola nde ezika na libende ya moto.[3] Bapekisaka bato babala te mpe batindaka bango balia te biloko mosusu; oyo Nzambe asala mpo ete bandimi mpe baoyo bayebi makambo ya solo balia yango sima ya kozongisa matondi.

1 Corinthefue 10:12
Yango wana, tika ete moto oyo azali kokanisa ete azali ya kotelema, asala keba ete akweya te.

Matthieu 24:9-10
[9] Bongo, bakokaba bino mpo na konyokola bino mpe bakoboma bino. Bikolo nyonso ekoyina bino mpo na kombo na ngai.[10] Na tango wana, bato mingi bakotika kondima, bakotekana mpe bakoyinana.

Matthieu 26:14-16
[14] Bongo moko na kati ya bapostolo zomi na mibale, oyo bazalaki kobenga Yuda Iskariote, akendaki epai ya bakonzi ya banganga-Nzambe,[15] mpe atunaki: —Bokopesa ngai nini, soki natekeli bino Yesu? Bongo batangelaki ye bibende ntuku misato ya mbongo.[16] Banda tango wana, Yuda azalaki koluka mwaye ya malamu mpo na koteka Yesu.

1 Timothée 1:19-20
[19] obatela kondima, mpe makanisi ya malamu. Bato mosusu basiʼbabwaka yango mpe babungisa kondima na bango.[20] Kati na bango tozali na: Imene mpe Alekizande, baoyo nakaba na maboko ya satana mpo ete bayekola kotika kofinga Nzambe.

1 Jean 2:19
Babimaki wuta epai na biso, kasi bazalaki bato na biso te. Pamba te, soki bazalaki bato na biso, mbele balingaki kotikala elongo na biso; kasi kokende na bango, ezali kolakisa ete moko te na kati na bango azalaki moto na biso.

Hébreu 10:25-31
[25] Tokima mayangani na biso te ndenge bato mosusu bameseni kosala, kasi tolendisana moko na moko, awa bomoni ete Mokolo ya Nkolo ezali kopusana.[26] Pamba te, sima ya koyeba makambo ya solo, soki tosali masumu na nko, mbeka mosusu etikali te mpo na masumu,[27] kasi esengeli kaka tozela na nsomo penza kosambisama mpe motoya makasi oyo ekozikisa banguna ya Nzambe.[28] Moto oyo aboyaka kotosa Mibeko ya Moise, babomaka ye mpe bayokelaka ye mawa te, soki batemwe mibale to misato batatoli mpo na ye.[29] Bongo bokanisi etumbu ya makasi ya ndenge nini moto oyo akozwa, ye oyo atioli Mwana ya Nzambe, amoni pamba makila ya boyokani oyo ekomisaki ye moto ya peto mpe afingi Molimo ya ngolu?[30] Pamba te toyebi ye oyo alobaki: Ngai moto nakozongisa mabe; mpe ngai moto nakofuta. Mpe lisusu: Nkolo akosambisa bato na ye.[31] Ezali likambo moko ya nsomo penza soki moto akueyi na maboko ya Nzambe ya bomoi!

Matthieu 13:20-21
[20] Oyo ekweyaki na esika ya mabanga, ezali moto oyo ayoki lilobampe ayambi yango mbala moko na esengo.[21] Kasi lokola ezangaki misisa, ewumelaki kaka mwa tango moke. Pamba te, tango bapasi to tango minyoko ekoya mpo na Liloba, akokweya noki penza.

1 Corinthefue 9:27
Kasi nakonzaka nzoto na ngai mpe nakomisaka yango lokola mowumbu, pamba te nabangaka ete sima ya koteya bato mosusu, ngai moko nazanga mbano.

Hébreu 6:4-8
[4] Pamba te, yango ekoki kosalama te mpo na baoyo basiʼbamona mwindaya Nzambe, baoyo basiʼbameka likabo ya likolo, baoyo basiʼbasangana na Molimo Mosantu,[5] baoyo basiʼbameka bolamu ya Liloba ya Nzambe mpe banguya ya mokili oyoezali koya;[6] soki bakweyi, bakoka kobenda bango lisusu mpo babongola motema, pamba te bazali lisusu kobaka Mwana ya Nzambe na ekulusu mpo na bango moko mpe bazali koyokisa ye soni na miso ya bato.[7] Pamba te, mabele oyo emelaka mayi ya mbula oyo ekweyelaka yango mbala na mbala, mpe ebotaka mbuma ya malamu mpo na baoyo balonelaka bango yango, Nzambe apambolaka yango.[8] Kasi soki ebimisi basende mpe banzube, ezalaka na tina te mpeezalaka ya kobongama mpo Nzambe alakela yango mabe. Mpe suka na yango, batumbaka yango.

Sa nga bé yôli'n 21:21
Nzoka nde, bayokaki sango ete, oteyaka Bayuda oyo bavandaka kati na bato ya bikolo ya bapaya ete batosa te Mobeko ya Moyize, mpe olobaka na bango ete bakata te, nzoto ya mibali ya bana na bango mpe batika kosalela bokoko ya Bayuda.

Galatiefue 5:4
Bino bato oyo bolukaka kokoma bato na sembo mpo na kotosa Mibeko, bozali ya kokabwana na Klisto mpe bolongwe na nse ya ngolu ya Nzambe.

1 Corinthefue 6:9
Boyebi te ete, bato oyo basalaka mabe bakokota te na Bokonzi ya Nzambe? Bomikosa te: ezala bato oyo basalaka kindumba, basambeli ya bikeko, basali ekobo, baoyo balula makambo ya soni, baoyo basanganaka na baninga na bango mibali,

Hébreu 10:26
Pamba te, sima ya koyeba makambo ya solo, soki tosali masumu na nko, mbeka mosusu etikali te mpo na masumu,

Matthieu 13:41
Mwana ya Moto akotinda baanzelu na ye, mpe bango bakolongola na Bokonzi na ye makambo nyonso oyo ekweyisaka na masumu elongo na bato oyo basalaka mabe.

2 Timothée 4:3
Pamba te tango ezali koya, oyo bato bakolinga te koyoka mateya ya solo, kasi bakolanda baposa na bango ya nzoto, mpe bakomilukelabango moko bateyi, oyo bakoteya bango makambo oyo matoyi na bango ekozala na mokusa mpo na koyoka.

2 Thessaloniquefue 2:3-4
[3] Bondima te moto ata moko akosa bino ata na lolenge nini, pamba te liboso ete Mokolo wana ekoma, bato basengeli liboso koboya mateya ya Kristo mpe moto ya masumu asengeli komonana liboso, moto oyo asengeli kobeba,[4] oyo azali kotelemela mpe komipesa lokumu likolo ya nyonso oyo batobabengaka “Nzambe” to oyo bato bakumbamelaka, mpe, akokende kutukovanda na Ndako ya Nzambe mpe akomibenga ye moko ete azali Nzambe.

Jean 1:14
Liloba akomaki moto mpe avandaki kati na biso. Tomonaki nkembo na ye, nkembo ya Mwana moko kaka, oyo ewutaki na Tata; ye atondaki na ngolu mpe solo.

1 Timothée 4:10
Pamba te, soki tozali konyokwama mpo na kosala mosala mpe tozali kobunda makasi, ezali mpo tozali kotia elikya na biso kati na Nzambeya bomoi, ye oyo azali Mobikisi ya bato nyonso, mpe koleka kutu bato oyo bandimaka elaka na ye.

1 Pierre 3:17
Pamba te eleki malamu, soki yango ezali mokano ya Nzambe, ete moto amona pasi mpo azali kosala malamu, na esika ete amona pasi mpo azali kosala mabe.

1 Thessaloniquefue 2:3
Pamba te, mateya na biso evandaki likolo ya libunga te to mpe likolo ya makanisi mabe te, mpo tosalelaki yango na mayele ya lokuta te.

1 Timothée 4:2
Mateya ya ndenge wana ewutaka na lokuta ya bato ya lokuta, baoyo makanisi na bango esiʼebeba, lokola nde ezika na libende ya moto.

Marc 10:11
Ye azongisaki: —Moto oyo alongoli mwasi na ye na libala mpe abali mwasi mosusu, asali ekobo epai ya mwasi na ye ya liboso.

Luc 22:3-6
[3] Bongo Satana akotaki na motema ya Yuda, oyo babengaka Iskariote; ye azalaki mopostolo moko na kati ya bapostolo zomi na mibale.[4] Yuda akendaki epai ya bakonzi ya banganga-Nzambe mpe epai ya bakonzi ya bakengeli ya Ndako ya Nzambe. Ayokanaki na bango soki ndege nini akoteka Yesu epai na bango.[5] Basepelaki mingi penza mpe bayokanaki ete bakopesa ye mbongo.[6] Andimaki mpe abandaki koluka mwaye moko ya malamu mpo akaba Yesu na maboko na bango, na ndenge ete bato bayeba te.

Matthieu 12:31-32
[31] Yango wana nalobi na bino boye: lisumu nyonso mpe kotiola Nzambeekolimbisama; kasi kotiola Molimo Mosantu ekolimbisama te.[32] Moto oyo alobi maloba ya mabe mpo na Mwana ya moto, akolimbisama; kasi oyo akoloba maloba ya mabe mpo na Molimo Mosantu, akolimbisama te, ezala na tango oyo to mpe na tango oyo ezali koya.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®