A A A A A

Sins: [Procrastination]


1 Corinthefue 14:40
Kasi tika ete makambo nyonso esalema na ndenge oyo esengeli, na mobulu te.

Galatiefue 6:9
Bongo tokmba te mpo na kosala makambo ya malamu, pamba te, na tango malamu, tokobuka mbuma soki tokmbi te.

Hébreu 12:11
Moto moko te soki bapesi ye etumbu amonaka yango lokola likambo ya esengo, ezalaka likambo ya mawa. Kasi na sima, etumbu ebotaka mbuma ya bosembo mpe ya kimia, epai ya moto oyo azwaka yango.

Hébreu 10:12
Kasi Kristo, tango apesaki mbeka moko kaka mpo na masumu, avandaki na lokobo ya mobali ya Nzambe.

Jacques 4:17
Bongo, moto oyo ayebi kosala makambo ya malamu, kasi azali kosala yango te, asali masumu.

Jean 9:4
Lokola moi ezali naino, esengeli nasala misala na ye oyo atindaki ngai. Butu ezali koya, tango moto ata moko te akokoka kosala mosala.

Luc 12:35
Botikala kaka na bilamba na bino ya mosala, mpe bobatela minda na bino etikala kaka ya kopela.

Luc 12:40
Yango wana, bino mpe bomibongisa; pamba te Mwana ya Moto akoya na ngonga oyo bozali kozela te.

Matthieu 6:33
Boluka liboso Bokonzi ya Nzambe mpe bosembo na ye, bongo biloko wana nyonso bakobakisela bino yango.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

Romefue 7:20-21
[20] Bongo, soki nasali makambo oyo nalingaka kosala te, ezali ngai te moto nasalaka yango, kasi lisumu oyo ezali kati na ngai.[21] Soki nalingi kosala malamu, nakutanaka na mobeko oyo: nasalaka kaka mabe.

ÉphÈsefue 5:15-17
[15] Bongo, bokeba mingi mpo na bizaleli na bino; bozala te lokola bato bazangi mayele, kasi bozala lokola bato oyo bazali na mayele.[16] Bosalela tango malamu, pamba te mikolo ezali mabe.[17] Yango wana bozala bazoba te, kasi boluka kososola soki mokano ya Nkolo ezali nini.

Luc 9:59-62
[59] Yesu alobaki na moto mosusu: —Landa ngai! Kasi moto wana alobaki na ye: —Nkolo, pesa ngai ndingisa nakende liboso kokunda tata na ngai.[60] Yesu azongiselaki ye: —Tika bakufi bakunda bakufi na bango; kasi yo, kende mpe sakola Bokonzi ya Nzambe.[61] Moto mosusu lisusu alobaki na ye: —Nakolanda yo; kasi pesa ngai ndingisa napesa liboso mbote ya bokabwani na bato ya libota na ngai.[62] Kasi Yesu azongiselaki ye: —Moto moko te oyo asimbi kongo mpo na kosala elanga mpe atali na sima, azali ya kokoka mpo na Bokonzi ya Nzambe.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®