A A A A A

Sins: [Masturbation]


1 Corinthefue 9:27
Kasi nakonzaka nzoto na ngai mpe nakomisaka yango lokola mowumbu, pamba te nabangaka ete sima ya koteya bato mosusu, ngai moko nazanga mbano.

1 Corinthefue 10:13
Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.

1 Jean 2:16
Pamba te, biloko nyonso oyo ezali na mokili: baposa mabe ya mosuni, baposa mabe ya miso, na lofundu oyo tomipesaka mpo na biloko, nyonso wana ewutaka na Tata te, kasi ewutaka na mokili.

1 Pierre 2:11
Balingami, boyeba ete bozali na kati ya mokili lokola bapaya mpe baleki nzela; yango wana nabondeli bino: boboya baposa mabe ya nzoto, Pamba te yango ebundaka na elimo na bino.

1 Corinthefue 6:18
Yango wana, bokima ekobo. Masumu nyonso mosusu oyo moto akoki kosala ezali libanda ya nzoto na ye, kasi ye oyo asali ekobo, asali lisumu na nzoto na ye moko.

2 Timothée 2:22
Kima baposa ya mabe ya bolenge. Mpe luka na posa monene, bosembo, kondima, bolingo mpe kimia, elongo na baoyo babengaka Nkolo na motema ya peto.

Galatiefue 5:16
Kasi nalobi na bino boye: botika Molimo atambusa bomoi na bino, na bongo bokotosa te kosala makambo oyo baposa ya nzoto etindaka.

Romefue 8:6
Pamba te, baposa ya nzoto ememaka na kufa; kasi baposa ya Molimo ememaka na bomoi mpe na kimia.

Romefue 13:14
Kasi bolata Nkolo Yesu Klisto, mpe bokokisa te baposa ya nzoto oyo ezali kotungisa biso.

Jacques 1:13-14
[13] Moto moko te, tango azali kokutana na komekama, aloba: “Nzambemoto azali komeka ngai.” Pamba te, mabe ekoki komeka Nzambe te, mpe Nzambe amekaka moto moko te.[14] Kasi moto nyonso amekamaka, tango baposa na ye ya mabe ebendi ye mpe ekangi ye.

Galatiefue 5:19-21
[19] Misala ya nzoto emonanaka na: ekobo, makambo ya bosoto, kindumba,[20] kosambela bikeko, kindoki, koyinana, koswana, zuwa, kanda, kotiana tembe, kokabwana, kolongwa na mateya ya solo,[21] likunya, kolangwa masanga, lokoso, na makambo mosusu oyo ekokani na oyo wana. Nazali kokebisa bino ndenge nakebisaki bino liboso ete baoyo basalaka makambo ya ndenge wana, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe.

1 Corinthefue 7:3-5
[3] Tika ete mobali akokisa posa ya mwasi na ye, mpe mwasi akokisa oyo ya mobali na ye.[4] Pamba te, nzoto ya mwasi ezali lisusu ya ye te, kasi, ya mobali na ye. Ndenge moko mpe, nzoto ya mobali ezali lisusu ya ye te, kasi, ya mwasi na ye.[5] Bopimelana nzoto te; kasi soki bolingi komipesa na mabondeli, bokoki koyokana bino mibale ete bosangisa nzoto te mpo na tango moke. Bongo na sima, bozongela kosangana, noki te, Satana akozwa nzela ya komeka bino mpo na kozanga makoki ya komikanga.

1 Thessaloniquefue 4:3-5
[3] Mokano ya Nzambe ezali boye: bozala na bomoi ya bosantu; boboya pite;[4] mpe moto na moto na kati na bino ayeba kobatela nzoto na ye na ndenge ya bosantu mpe na ndenge ya botosi,[5] kasi alanda baposa ya mabe te, ndenge bapakano basalaka, bango bato bayebi Nzambe te.

Matthieu 5:27-30
[27] —Boyokaki balobaki ete: “Kosala ekobo te!”[28] Kasi ngai nalobi na bino, soki moto atali mwasi na miso oyo etonda na baposa ya mabe asiʼasali ekobo na ye na motema.[29] Yango wana, soki liso na yo ya mobali ezali kokweyisa yo na masumu, longola yango mpe bwaka yango mosika! Pamba te, malamu ozanga eteni moko ya nzoto kasi nzoto na yo mobimba ebwakama na lifelo te.[30] Soki mpe loboko na yo ya mobali ezali kokweyisa yo na masumu, katayango mpe bwaka yango mosika. Pamba te, malamu ozanga eteni moko ya nzoto, kasi nzoto na yo mobimba ebwakama na lifelo te.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®