A A A A A

Sins: [Greed]


1 Jean 2:16
Pamba te, biloko nyonso oyo ezali na mokili: baposa mabe ya mosuni, baposa mabe ya miso, na lofundu oyo tomipesaka mpo na biloko, nyonso wana ewutaka na Tata te, kasi ewutaka na mokili.

2 Corinthefue 9:7
Tika ete moto na moto apesa ndenge akati na motema na ye, na mawa te, mpe na kotindika te, pamba te Nzambe alingaka moto oyo apesaka na esengo.

Hébreu 13:5
Bozala na lokoso ya mbongo te, mpe bosepelaka na oyo bozali na yango. Pamba te Nzambe alobaki: nakotika yo te, nakosundola yo te!

Luc 12:15
Bongo alobaki na bango: —Bokeba mpe bomibatela na lokoso ya lolenge nyonso; pamba te ata moto atondi na bomengo, bomoi na ye ezali na kati ya biloko na ye te.

Matthieu 6:24
—Moto moko te akoki kosalela bakonzi mibale. Pamba te, akoyina moko mpe akolinga mosusu, to akokangama na moko mpe akoboya oyo mosusu: bokoki kosalela Nzambe na mbongo te.

1 Pierre 5:2-3
[2] Bozala babateli ya bameme oyo Nzambe apesa bino mpo na kobatela. Bokengelaka bango ndenge Nzambe alingi mpo na bino, kasi na kotindika te. Bosala mosala na bino na lokoso ya mbongo te, kasi na posa moneneya kosalela bango.[3] Boluka kolakisa bokonzi na bino te likolo ya bato oyo Nzambe apesabino mpo na kobatela, kasi bozala ndakisa epai ya bameme.

1 Corinthefue 4:11-13
[11] Kino tango oyo, tozali konyokwama na nzala, na posa ya mayi, tozangi bilamba, bazali kobeta biso, mpe tozali na esika ya kovanda te,[12] tozali kosala mosala makasi na maboko na biso. Tango bafingaka biso, topambolaka; tango banyokolaka biso, tokangaka mitema mpo na yango;[13] tango balobaka makambo ya lokuta mpo na biso, tozongisaka na boboto nyonso. Mpe kino sikʼoyo tokoma lokola biloko ya bosoto ya mokili, lokola biloko oyo babwakaka na folu.

1 Timothée 6:6-19
[6] Nzokande, kotosa makambo ya Nzambe mpe kosepela na biloko oyoozali na yango, ezali penza litomba monene.[7] Pamba te, toyaki na eloko moko te na mokili, mpe tokoka komema ata eloko moko te.[8] Kasi soki tozali na biloko ya kolia mpe na elamba ya kolata, tokosepelampo na yango.[9] Nzokande bato oyo balingaka kokoma bato ya bomengobakweyaka kati na komekama, kati na motambo, mpe kati na baposa mingi ya bozoba mpe oyo ememaka pasi, oyo edindisaka bato kati na kufa mpe mabe.[10] Pamba te, “bolingo ya mbongo, yango nde ezali ebandeli ya mabenyonso.” Bato mosusu bawelelaki kozala na mbongo, babungisa kondimana bango mpe bamiyokisa bango moko bapasi mingi.[11] Kasi yo, moto ya Nzambe, kima makambo nyonso wana, mpe lukabosembo, kotosa makambo ya Nzambe, kondima, bolingo, kokanga motema mpe boboto.[12] Bunda etumba malamu ya kondima, simba bomoi ya seko oyo Nzambe abengelaki yo, tango osalaki koyambola ya kitoko liboso ya batemwe ebele.[13] Liboso ya Nzambe, oyo apesaka bomoi na biloko nyonso, mpe libosoya Kristo Yesu oyo asalaki koyambola ya kitoko liboso ya Ponse Pilato, napesi yo mokumba oyo:[14] batela mibeko oyo, ezwa mbindo te mpe mabe te, kino Mokolo Nkolo na biso Yesu Kristo akomonana, ye[15] oyo Nzambe akomonisa na tango na ye oyo asiʼatia: Ye oyo azali moto ya esengo, mokonzi kaka moko, Mokonzi ya bakonzi mpe Nkolo ya bakolo. Kaka ye moko nde akufaka te.[16] Avandaka na kati ya moi oyo moto moko te azali na makoki mpo na kotala, epai moto ata moko te asiʼamona, to mpe akoki komona. Tika ete lukumu mpe makasi ya seko na seko ezala na ye! Amen.[17] Pesa etinda oyo na bato oyo bazali bato ya bomengo na mokilioyo, ete bazala bato ya lofundu te mpe batia motema na bango te na bomengo oyo ezangi elikya, kasi batia motema na bango na Nzambe, oyoapesaka biso biloko nyonso na mingi penza, mpo ete tosepela na yango.[18] Tindaka bango basalaka makambo ya malamu, bazala bato ya bomengona misala ya malamu, bakabelaka bato, mpe basepelaka kokabola biloko na bango na bato mosusu.[19] Na ndenge wana, bakomibombela bango moko bomengo oyo: fondasio ya malamu mpo na mikolo oyo ezali koya, mpo ete bazwa bomoi ya solo.

Jacques 5:1-6
[1] Bino bato ya bomengo, boyoka malamu! Bolela mpe bomitungisa mpo na bapasi oyo ekokweyila bino.[2] Bomengo na bino esiʼepoli, mpe bampese basiʼbalie bilamba na bino.[3] Wolo na bino mpe palata na bino esiʼebebi. Mpe kobeba na yangoekozala litatoli mpo na bino, mpe ekolia nzoto na bino lokola moto. Bosiʼbokongoli bomengo na mikolo ya suka.[4] Boboyi kofuta lifuti ekoka ya bato oyo basalaka na bilanga na bino. Yoka ndenge ezali kolela! Kolela ya bato oyo babukaka mbuma na bilanga na bino esiʼekomi kino na matoyi ya Nzambe, Nkolo ya mapinga ya Likolo.[5] Awa na mokili, bosila kozwa bomoi oyo etondi na biloko ya kitokompe bisengo. Bomikomisi mafuta lokola baniama oyo ezali kozela mokolobakokata yango nkingo.[6] Bopesaki etumbu na moto oyo asalaki mabe te, mpe bobomaki ye; mpe atikaki bino bosala ndenge bolingaki.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®