A A A A A

Sins: [Addiction]


1 Corinthefue 10:13-14
[13] Komekama moko te ekomelaki bino, oyo ezangaka kokomela bato. Nzambe akokisaka bilaka na Ye: akotika te ete bomekama koleka makasi na bino. Kasi na tango ya komekama, akobongisa nzela ya kolonga yango, mpe akopesa makasi ya koyika mpiko.[14] Yango wana balingami na ngai, bokima kosambela banzambe ya bikeko.

1 Jean 2:16
Pamba te, biloko nyonso oyo ezali na mokili: baposa mabe ya mosuni, baposa mabe ya miso, na lofundu oyo tomipesaka mpo na biloko, nyonso wana ewutaka na Tata te, kasi ewutaka na mokili.

1 Corinthefue 15:33
Bomikosa te: baninga mabe babebisaka bizaleli ya malamu!

Jacques 4:7
Botosaka Nzambe mpe botelemela Zabolo, bongo ye akokima mosika na bino.

1 Corinthefue 6:12
“Nazali na ndingisa mpo na kosala makambo nyonso”, kasi makambo nyonso ezali na litomba te. Nazali na ndingisa mpo na kosala makambo nyonso, kasi nakotika te ete, nazala mowumbu ata ya eloko moko.

1 Pierre 5:10
Kasi tango bokosilisa komona pasi mpo na mwa tango moke, Nzambe ya ngolu nyonso, oyo abenga bino na nkembo na ye ya seko kati na Kristo, ye moko akokomisa bino bato ya kokoka, akolendisa bino, akopesa bino makasi, mpe akotelemisa bino ngwi.

Romefue 5:3-5
[3] Tozali na esengo kaka mpo na elikya wana te, kasi mpe, mpo na bapasi, pamba te toyebi ete bapasi ebotaka koyika mpiko,[4] koyika mpiko ememaka elonga kati na komekama, mpe elonga kati na komekama ebotaka elikya.[5] Nzoka nde, elikya ekosaka te, pamba te Nzambe asopaki bolingo na ye na mitema na biso, na nzela ya Molimo Mosantu oyo apesaki biso.

1 Corinthefue 6:9-11
[9] Boyebi te ete, bato oyo basalaka mabe bakokota te na Bokonzi ya Nzambe? Bomikosa te: ezala bato oyo basalaka kindumba, basambeli ya bikeko, basali ekobo, baoyo balula makambo ya soni, baoyo basanganaka na baninga na bango mibali,[10] miyibi, bato ya lokoso ya mbongo, balangwi masanga, baoyo bafingaka baninga, baoyo babotolaka biloko ya bato, bakokota te na Bokonzi ya Nzambe. Mpe bato mosusu kati na bino, bozalaka ndenge wana.[11] Kasi basokolaki bino, bakomisaki bino basantu, mpe bakomisaki bino bato na sembo kati na kombo ya Nkolo Yesu Klisto, mpe na nzela ya Molimo ya Nzambe na biso.

Tite 2:12
Ngolu yango ezali koteya biso ete, toboya kozanga botosi na makamboya Nzambe mpe toboya baposa ya mokili; mpe na tango oyo tozali, tozala bato ya komibatela malamu, bato ya bosembo, mpe bato oyo batosaka makambo ya Nzambe,

Jacques 1:2-3
[2] Bandeko na ngai, bomona yango lokola likambo moko ya esengo mingi, na tango bozali kokutana na komekama ya ndenge na ndenge.[3] Pamba te boyebi ete, tango kondima na bino ezali kokutana na komekama, yango ekobota kokanga motema.

Hébreu 4:15-16
[15] Pamba te, tozali na mokonzi ya banganga-Nzambe oyo akoki kosangana na bapasi na biso; tozali na ye moko oyo amekamaki na makambo nyonso lokola biso mpe tozali komekama, kasi asalaki masumu te.[16] Bongo topusana na elikya nyonso pene-pene na Kiti ya bokonzi ya ngolu, mpo ete bayokela biso mawa mpe tomona ngolu oyo ekosalisa biso na tango malamu.

Jean 3:16-17
[16] Pamba te, Nzambe alingaki mokili mingi penza, yango wana apesaki Mwana na ye se moko, mpo ete moto nyonso oyo akondima ye, akufa te, kasi azwa bomoi ya seko.[17] Pamba te, Nzambe atindaki te Mwana na ye na mokili mpo apesa yango etumbu, kasi mpo ete mokili ebika na nzela na ye.

Philippesfue 4:13
Nakoki kosala makambo nyonso na nzela ya ye oyo apesaka ngai makasi.

Matthieu 6:13
Batela biso mpo tokweya na komekama te, kasi kangola biso na mabe. [Pamba te, bokonzi, nguya mpe kembo ezali ya yo mpo na libela na libela.]

Matthieu 26:41
Bokengela mpe bobondela mpo bokweya na komekama te. Molimo ezalina mokano ya malamu kasi nzoto ezali na bolembu.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®