A A A A A

Sins: [Abortion]


1 Corinthefue 1:27
Kasi kati na mokili, Nzambe aponaki biloko pamba mpo na koyokisa bato ya bwanya soni, aponaki biloko elemba mpo na koyokisa biloko ya makasi soni;

Galatiefue 1:15
Kasi tango Nzambe, ye oyo aponaki ngai wuta na libumu ya mama na ngai, mpe abengaki ngai na ngolu na ye,

ÉphÈsefue 1:7
Tokangolami kati na ye na nzela ya makila na ye, mpe tozwi bolimbisi ya masumu. Na ndenge wana nde Nzambe alakisaki biso bomengo ya ngolu na ye,

Luc 2:6-7
[6] Tango bazalaki na Betelemi, mokolo na ye ya kobota ekokaki.[7] Mariya abotaki mwana mobali, mwana na ye ya liboso. Alingaki ye na bilamba mpe alalisaki ye na elielo ya banyama, pamba te esika ezalaki te mpo na bango na ndako ya bapaya.

ÉphÈsefue 1:3-4
[3] Lokumu ezala na Nzambe mpe Tata ya Nkolo na biso Yesu Kristo, ye oyo apambola biso kati na Kristo, na mapamboli nyonso ya Molimo, na bisika ya Likolo.[4] Pamba te apona biso kati na Kristo liboso ete mokili esalama, mpo ete tozala basantu mpe tozala na mabe moko te liboso na ye.

1 Corinthefue 6:19-20
[19] Boyebi te ete nzoto na bino ezali ndako ya Molimo Mosantu, oyo azali kati na bino, oyo bozwaki wuta na Nzambe? Mpe bozali ya bino moko te;[20] pamba te, basombaki bino na talo mingi penza. Yango wana, bopesa Nzambe nkembo na nzoto na bino.

Luc 1:41-44
[41] Tango Elizabeti ayokaki mbote ya Mariya, mwana aninganaki na libumu na ye. Bongo Elizabeti atondaki na Molimo-Mosantu,[42] mpe agangaki na mongongo makasi: —Yo opambolami na kati ya basi, mpe mwana oyo azali na libumu na yo azali ya kopambolama![43] Bolamu oyo ewuti wapi ete mama ya Nkolo na ngai aya epai na ngai?[44] Pamba te tala, tango nayoki mbote na yo, mwana aninganaki na esengo na kati ya libumu na ngai.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®