A A A A A

Mysteries: [Last Days / Future]


1 Corinthefue 4:5
Yango wana, bosambisa te liboso ya tango oyo ekatama, bozela kino tango Nkolo akoya. Ye akobimisa na pole makambo oyo ebombama kati na molili, mpe akomonisa na miso na bato makanisi ya mitema ya bato. Na tango wana, moto na moto akozwa lokumu na ye, kowuta na Nzambe.

1 Jean 2:18
Bana na ngai, oyo ezali ngonga ya suka; ndenge boyokaki ete monguna ya Kristo azali koya, sikʼoyo mpe banguna ya Kristo mingi basiʼbaye. Oyo ezali ndenge tozali koyeba ete yango ezali ngonga ya suka.

Jean 6:39
Nzokande, mokano ya Ye oyo atindaki ngai ezali boye: nabungisa ata moto moko te na kati ya bato oyo apesaki ngai, kasi nasekwisa bango na mokolo ya suka.

Jude 1:7
Ndenge moko mpe mpo na bato ya Sodomo na Gomore mpe bato ya ba-vile pembeni; basalaki ndenge baanzelu basalaki, basalaki kindumba mpe misala ya mabe. Mpe bazali ndakisa epai ya baoyo bakomona pasi ya etumbu ya moto ya seko.

Luc 18:8
Nalobi na bino, akolongisa bango noki. Kasi, tango Mwana ya moto akoya, akokuta kondima na mokili?

Sa nglô yile 21:8
Kasi mpo na bato oyo babangaka-bangaka na kondima na bango bato bazangi kondima, baoyo basalaka makambo ya soni ndenge na ndenge, baoyo babomaka bato, baoyo basalaka kindumba, baoyo basalaka kindoki, baoyo basambelaka bikeko, mpe bato nyonso ya lokuta, bakobwakama na laki ya moto mpe ya sufulu; yango nde liwa ya mibale.

Romefue 10:13
mpo ete ekomama: “Moto nyonso oyo akobelela Kombo ya Nkolo, akobika.”

Hébreu 1:1-2
[1] Na tango ya kala Nzambe azalaki koloba na bankolo na biso, mbala mingi mpe na lolenge mingi, na nzela ya baprofeta.[2] Kasi na mikolo oyo ya suka, alobaki na biso na nzela ya Mwana na ye; oyo ye atiaki mokitani ya biloko nyonso, mpe, na nzela na ye nde asalaki mokili.

2 Pierre 3:3-4
[3] Boyeba liboso ete, na mikolo ya suka, batioli bakoya, bakotiola mpe bakolanda baposa na bango ya mabe.[4] Bakoloba: “Apesaki elaka ete akoya, bongo akoya tango nini? Pamba te, banda bankoko na biso bakufa, makambo nyonso ezali kaka ndenge moko banda na ebandeli ya mokili!”

1 Timothée 4:1-3
[1] Nzokande, Molimo alobi polele ete na mikolo ya suka, bato mosusu bakobwaka kondima, bakolanda milimo ya lokuta mpe mateya ya milimo mabe.[2] Mateya ya ndenge wana ewutaka na lokuta ya bato ya lokuta, baoyo makanisi na bango esiʼebeba, lokola nde ezika na libende ya moto.[3] Bapekisaka bato babala te mpe batindaka bango balia te biloko mosusu; oyo Nzambe asala mpo ete bandimi mpe baoyo bayebi makambo ya solo balia yango sima ya kozongisa matondi.

Sa nglô yile 13:16-18
[16] Etindaki lisusu bato nyonso na makasi, bato minene mpe bato pamba, bato ya bomengo mpe babola, bawumbu mpe bato ya bonsomi, ete bazwa elembo na loboko ya mobali to na elongi,[17] mpo ete moto moko te akoka kosomba to koteka, longola kaka oyo azali na elembo; elembo yango ezali nde kombo ya nyama to talo ya kombona yango.[18] Likambo oyo ezali kosenga bwania. Tika ete moto oyo azali na mayele atanga talo ya nyama. Pamba te talo yango ekokani na kombo ya moko. Talo yango ezali: nkama motoba na ntuku motoba na motoba.

2 Timothée 3:1-5
[1] Kasi yeba makambo oyo: mikolo ya suka ekozala mikolo ya pasi.[2] Pamba te, bato bakokoma moyimi, lokoso ya mbongo, lolendo, lofundu, bakotiola Nzambe, bakotosa baboti na bango te, bakoyeba kozongisa matondi te, bakotosa makambo ya Nzambe te,[3] bakotonda na nko, bakoyokela bato mawa te, bakokosela baninga makambo, bakokoka komibatela te, bakonyokola baninga, bakoboya makambo ya malamu;[4] bakoteka baninga, bakobanda kosilika noki, bakotonda na lofundu, bakolinga bisengo mingi koleka Nzambe.[5] Bakobanda komilakisa lokola bato oyo batosaka makambo ya Nzambe, kasibakowangana nguya na yango. Kima bato ya denge wana!

Sa nglô yile 1:1-7
[1] Emoniseli ya Yesu Kristo, oyo Nzambe apesaki ye mpo alakisa na basalina ye makambo oyo esengeli kosalama noki. Alakisaki makambo yango tango atindaki anzelu na ye epai ya mosali na ye Jean,[2] oyo azali kotatola makambo nyonso oyo amonaki: makambo yango ezali, Lilobaya Nzambe mpe litatoli ya Yesu Kristo.[3] Esengo na moto oyo azali kotanga maloba ya kosakola oyo, mpe esengo na bato oyo bazali koyoka yango mpe bazali kobatela makambo oyo ekomama na kati na yango, pamba te tango ekomi pene-pene.[4] Ngai Jean, natindi mokanda oyo epai ya Mangomba sambo oyo ezali na mokili ya Azia: tika ete ngolu mpe kimia ezala na bino, wuta na Ye oyo azali, azalaki mpe azali koya, mpe wuta na milimo sambo oyo bazali liboso ya Kiti na ye ya Bokonzi,[5] mpe wuta na Yesu Kristo, temwe ya solo, Mwana ya liboso oyo asekwaki wutana bakufi, mpe Mokonzi ya bakonzi ya mokili. Na ye oyo alingaka biso mpe akangolaki biso na masumu na biso na nzela yamakila na ye,[6] mpe akomisaki biso batu ya Bokonzi, mpe banganga-Nzambe mpo na kosalela Nzambe na ye mpe Tata. Tika ete nkembo mpe nguya ezala na ye libela na libela! Amen.[7] Botala! azali koya na mapata, mpe bato nyonso bakomona ye; ata baoyo batubaki ye likonga. Mpe bato nyonso ya mokili bakolela mpo na ye. Ekozala se bongo! Amen.

Matthieu 24:36-44
[36] —Mpo na likambo ya ngonga to mokolo makambo wana ekosalama, moto ata moko te ayebi yango; ata baanzelu na Likolo, ata Mwana, kaka Tata.[37] Makambo oyo esalamaki na tango ya Nowa, ekosalama mpe ndengemoko na tango ya koya ya Mwana ya moto.[38] Pamba te, liboso ete mpela eya, bato bazalaki kolia mpe komela, bazalaki kobala mpe kobalisa, kino mokolo Nowa akotaki na masuwa.[39] Kasi bayebaki eloko moko te na oyo elingaki koyela bango, kino mokolo mpela eyaki mpe ebomaki bango nyonso. Ekozala mpe ndenge moko tango Mwana ya moto akoya.[40] Mibali mibale bakozala na elanga: bakomema moko mpe mosusuakotikala.[41] Basi mibale bakobanda konika mbuma na libanga, bakokamata moko mpe mosusu akotikala.[42] Yango wana bokengela malamu; pamba te boyebi te mokolo Nkolona bino akoya![43] Boyeba malamu Sete, soki kolo ya ndako ayebi tango moyibi akoya na butu, akolala pongi te, mpo atika te moyibi akota na ndako na ye.[44] Yango wana bino mpe, bomibongisa, pamba te Mwana ya moto akoya na ngonga oyo bino bokokanisa te!

Matthieu 24:1-14
[1] Tango Yesu azalaki kobima na lopango ya Ndako ya Nzambe, bayekoli bayaki pene-pene na ye mpo na kolakisa ye ndenge batongaki Ndako yango.[2] Kasi Yesu alobaki na bango: —Bomoni nyonso oyo! Nalobi na bino ya solo, libanga ata mokote ekotikala likolo ya libanga mosusu. Nyonso ekopanzana![3] Tango Yesu avandaki na ngomba ya banzete ya Olive, bayekoli na ye bayaki kaka bango moko mpo na kotuna ye: —Yebisa biso, tango nini makambo wana ekosalama; elembo nini ekolakisa koya na yo mpe suka ya mokili![4] Yesu azongiselaki bango: —Bokeba ete moto moko te akosa bino.[5] Pamba te, bato mingi bakoya na kombo na ngai mpe bakoloba: “Nazali Kristo” mpe bakokosa bato mingi penza.[6] Bokoyoka basango ya bitumba mpe makelele ya bitumba; bokeba, bobanga te, pamba te, makambo yango esengeli kosalama, kasi wana ekozala naino suka ya mokili te.[7] Ekolo moko ekobunda na ekolo mosusu, bokonzi moko ekobunda na oyo mosusu. Nzala ekozala makasi penza mpe mabele ekoningana na bisika mingi.[8] Makambo nyonso wana ekozala kaka ebandeli ya bapasi oyo mwasi ayokaka soki alingi kobota.[9] Bongo, bakokaba bino mpo na konyokola bino mpe bakoboma bino. Bikolo nyonso ekoyina bino mpo na kombo na ngai.[10] Na tango wana, bato mingi bakotika kondima, bakotekana mpe bakoyinana.[11] Baprofeta mingi ya lokuta bakobima mpe bakokosa bato ebele.[12] Lokola mabe ekobakisama, bolingo ya bato mingi ekokita.[13] Kasi moto oyo akokanga motema kino na suka, akobika.[14] Sango malamu ya Bokonzi ekoteyama na mokili mobimba mpo ezalalitatoli na bikolo nyonso. Bongo na tango wana nde, suka ya mokili ekoya!

2 Timothée 3:1-17
[1] Kasi yeba makambo oyo: mikolo ya suka ekozala mikolo ya pasi.[2] Pamba te, bato bakokoma moyimi, lokoso ya mbongo, lolendo, lofundu, bakotiola Nzambe, bakotosa baboti na bango te, bakoyeba kozongisa matondi te, bakotosa makambo ya Nzambe te,[3] bakotonda na nko, bakoyokela bato mawa te, bakokosela baninga makambo, bakokoka komibatela te, bakonyokola baninga, bakoboya makambo ya malamu;[4] bakoteka baninga, bakobanda kosilika noki, bakotonda na lofundu, bakolinga bisengo mingi koleka Nzambe.[5] Bakobanda komilakisa lokola bato oyo batosaka makambo ya Nzambe, kasibakowangana nguya na yango. Kima bato ya denge wana![6] Pamba te, basusu na kati na bango bakotaka na badako ya bato mpe bakangaka na bowumbu basi oyo batonda na mikumba ya masumu, basi oyo bamemamaka na baposa ya nzoto ya denge na ndenge,[7] baoyo bayekolaka tango nyonso, kasi bakokaka ata moke te koyebamakambo ya solo.[8] Ndenge moko mpe lokola Zanes mpe Zambres batelemelaki Moyize, ndenge moko mpe bato wana bazali kotelemela makambo ya solo. Bazali bato oyo makanisi na bango esiʼebeba, mpe kondima na bango esiʼekufa.[9] Kasi bakokende mosika te, pamba te bozoba na bango ekomonana polele na miso ya bato nyonso, ndenge oyo ya Zanes mpe Zambres emonanaki.[10] Kasi yo, osiʼososoli malamu penza mateya na ngai, ezaleli na ngai, makanisi na ngai, kondima na ngai, ndenge nakangaka motema, bolingo na ngai, ndenge nayikaka piko,[11] minyoko na ngai mpe bapasi na ngai. Oyebi makambo nyonso oyo ekomelaki ngai na Antiose, na Ikonuimi, mpe na Listere. Ya solo, nanyokwamaki mingi penza. Kasi Nkolo akangolaki ngai na makambo nyonso wana.[12] Pamba te, moto nyonso oyo alingi kozala na bomoi oyo ezali kotosa Nzambe kati na Yesu Kristo, akoniokwama mingi penza.[13] Kasi bato mabe mpe bato oyo bakosaka baninga bakodinda kaka katina mabe, bakokosa bato mosusu, mpe, bango moko mpe basiʼbakosa bango.[14] Kasi yo, kangama kaka na makambo oyo oyekolaki mpe oyo ondimaki na motema mobimba, mpo oyebi moteyi oyo alakisaki yo yango;[15] mpe banda bomwana na yo oyebi Makomi ya bosantu; yango ekoki kopesa yo bwanya oyo ememaka na lobiko na nzela ya kondima oyo ezali kati na Yesu Kristo.[16] Pamba te, Makomi nyonso ekomama na nguya ya Nzambe, mpe ezalina tina mingi mpo na koteya bato, mpo na kopamela bato, mpo na kobongisa bato, mpe mpo na kolakisa bato ete batambola na bomoi ya malamu,[17] mpo ete moto ya Nzambe azala ya kokoka mpe ya kokoka malamu-malamumpo na kosala misala nyonso ya malamu.

Sa nga bé yôli'n 2:1-17
[1] Tango mokolo ya Pantekote ekomaki, bango nyonso basanganaki esika moko.[2] Na pwasa, lokito moko ewutaki na likolo lokola lokito ya mopepe makasi, bongo etondisaki ndako mobimba epai wapi bazalaki kosangana.[3] Bamonaki biloko moko lokola balolemo ya moto kokabwana mpe kovanda na moto ya moko na moko kati na bango.[4] Bango nyonso batondaki na Molimo Mosantu mpe babandaki koloba na minoko misusu, ndenge Molimo azalaki kolakisa bango.[5] Nzoka nde, kati na Yelusalemi, ezalaki na Bayuda oyo babangaka Nzambe, oyo bawutaki na bikolo nyonso ya mokili.[6] Tango bayokaki lokito wana, ebele ya bato bayaki mbangu kosangana wana, mpe bakomaki kokamwa, pamba te moko na moko kati na bango azalaki koyoka bango koloba na monoko na ye ya mboka.[7] Bakamwaki mingi penza mpe bakomaki kotuna: “Boni, bato nyonso oyo bazali koloba, bazali bato ya Galile te?[8] Boye, ndenge nini moto na moto kati na biso azali koyoka bango koloba na monoko na ye ya mboka?[9] Bato ya Parte, ya Medesi mpe ya Elami, bato oyo bavandaka na Mezopotami, na Yudea, na Kapadose, na Ponti mpe na Azi,[10] na Friji mpe na Pafili, na Ejipito mpe na Libi oyo ezali pembeni ya Sirene, bapaya oyo bawutaki na Rome,[11] bango nyonso, ezala Bayuda to bapaya oyo bakota na lingomba ya Bayuda: bato ya Krete mpe ya Arabi, biso nyonso tozali koyoka bango kotatola misala minene ya Nzambe na minoko na biso ya mboka!”[12] Bango nyonso, elekelaki bango, bazalaki kokamwa mingi mpe bakomaki kotunana: “Likambo oyo elingi koloba nini?”[13] Nzoka nde, bato mosusu bazalaki koseka bango mpe koloba: “Balangwe masanga ya vino.”[14] Boye, Piere atelemaki elongo na bantoma zomi na moko, mpe na mongongo makasi, alobaki na ebele ya bato: —Bino Bayuda, mpe bino nyonso oyo bovandaka na Yelusalemi, botika ete nalimbolela bino likambo oyo, boyoka malamu makambo oyo nalingi koloba.[15] Bato oyo balangwe masanga te ndenge bozali kokanisa. Pamba te, tozali nanu na ngonga ya libwa ya tongo.[16] Kasi, ezali nde makambo oyo mosakoli Joeli alobaki:[17] Na mikolo ya suka, elobaki Nzambe, nakosopa Molimo na ngai na bato nyonso. Bana na bino, ezala ya mibali to ya basi bakosakola, bilenge na bino bakozwa bimoniseli mpe mibange na bino bakolota bandoto.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®