A A A A A

Mysteries: [Dragons]


Sa nglô yile 1:7
Botala! azali koya na mapata, mpe bato nyonso bakomona ye; ata baoyo batubaki ye likonga. Mpe bato nyonso ya mokili bakolela mpo na ye. Ekozala se bongo! Amen.

Sa nglô yile 11:7
Tango bakosilisa litatoli na bango, nyama oyo ekobima na libulu ya molai ekobundisa bango, ekolonga bango, mpe ekoboma bango.

Sa nglô yile 13:8
Bongo bato nyonso oyo bavandaka na mokili, baoyo bakombo na bango ekomama te, banda mokili esalama, na Buku ya bomoi ya Mwanameme oyo babomaki, bakosambela ye.

Sa nglô yile 16:13
Bongo namonaki milimo misato ya mbindo lokola magorodo ebimaki na monoko ya Dragon, monoko ya nyama, mpe na monoko ya moprofeta ya lokuta.

Sa nglô yile 12:1-17
[1] Bongo elembo moko ya monene emonanaki na likolo: Mwasi moko alataki moi, mpe azalaki na sanza na nse ya makolo na ye, mpe atalaki na motu na ye ekoti ya bokonzi oyo ezalaki na minzoto zomi na mibale.[2] Azalaki na zemi, akomaki pene-pene ya kobota, mpe azalaki kolela mpo na pasi.[3] Mpe elembo mosusu emonanaki na likolo: ezalaki Dragon moko yamonene mpe ya motane. Ezalaki na mitu sambo mpe maseke zomi, mpe bikoti sambo ya bokonzi na mitu na yango.[4] Mokila na ye ezalaki kokomba eteni moko ya misato ya minzotoya likolo, mpe ebwakaki yango na mabele. Dragon yango etelemaki libosoya mwasi oyo alingaki kobota mpo elia mwana na ye tango akobotama.[5] Mpe mwasi yango abotaki mwana mobali oyo akotambwisa bikolo nyonso, na lingenda ya ebende. Bongo mwana amemamaki epai ya Nzambe mpe epai ya Kiti na ye ya bokonzi.[6] Mwasi yango akimaki na esobe, na esika oyo Nzambe abongisaki mpo naye, mpo ete baleyisa ye wana mikolo nkoto moko nkama mibale na ntukumotoba (1.260).[7] Bongo etumba ebimaki na likolo: Misiele na baanzelu na ye babundaki na Dragon, mpe Dragon na baanzelu na ye babundisaki mpe Misiele.[8] Kasi dragon ezalaki na makasi mingi te, mpe babenganaki ye na Likolo.[9] Bongo babwakaki Dragon ya monene, yango nde “Nyoka ya kala”, oyo babengaka Zabolo to Satana; oyo akosaka bato ya mokili mobimba. Babwakaki yango na mabele, elongo na baanzelu na yango.[10] Bongo nayokaki mongongo moko ya makasi ewutaki na Likolo, elobaki: Sikʼoyo lobiko, nguya, Bokonzi ya Nzambe na biso, mpe nguya ya Kristo na ye eye. Pamba te, mofundi ya bandeko na biso, oyo azalaki kofunda bango liboso ya Nzambe na biso, butu mpe moi, basiʼbabwaki ye.[11] Balongi ye mpo na makila ya Mwana Meme, mpe mpo na Liloba ya litatoli na bango; balingaki bomoi na bango te, ata kino na liwa.[12] Yango wana yo Likolo, na bino baoyo bovandaka kuna, bosepela! Kasi mawa na mokili mpe na ebale monene, pamba te zabolo akiti epai na bino mpe atondi na kanda, mpo ayebi ete atikali na tango moke.[13] Tango Dragon emonaki ete babwakaki ye na mabele, ebandaki kolanda mwasi oyo abotaki mwana mobali.[14] Kasi bapesaki mwasi yango mapapu mibale ya ndeke moko ya monene, mpo apumbwa kino na esika oyo ebongisama mpo na ye, na esobe. Kuna baleyisaki ye tango moko, batango, mpe ndambo ya tango, mosika na elongi ya nioka.[15] Bongo nyoka esanzaki mayi ebele penza lokola ebale na simaya mwasi mpo mayi yango emema ye.[16] Kasi mabele eyaki kosalisa mwasi, efungolaki monoko na yango, mpe emelaki ebale oyo Dragon esanzaki.[17] Bongo Dragon etombokaki na mwasi, mpe ekendaki kobundisa bana na ye mosusu, ezali baoyo batosaka Mibeko ya Nzambe mpe basimba makasi litatoli ya Yesu.

Sa nglô yile 13:1-18
[1] Sima namonaki nyama moko ebimaki na ebale monene, ezalaki na maseke zomi mpe mitu sambo. Elataki bikoti zomi ya bokonzi na maseke na yango; mpe na mitu na yango bakomaki bakombo ya kotiola Nzambe.[2] Nyana oyo namonaki ekokanaki na nkoyi. Makolo na yango ezalaki lokola ya nyama oyo babengaka Uruse, mpe monoko na yango ezalaki lokolamonoko ya tambwe. Bongo Dragon epesaki nyama yango nguya na yango, kiti na yango ya bokonzi, mpe bokonzi monene penza.[3] Namonaki motu moko ya nyama wana ezalaki lokola babetaki yango peneya liwa; mpe pota oyo elingaki koboma yango esilaki. Bongo mokili mobimba ezalaki kokamwa nyama yango mpe elandaki yango.[4] Bato babandaki kosambela Dragon mpo epesaki bokonzi na yango na nyama wana. Basambelaki nyama yango mpe balobaki: “Nani akokani na nyama, mpe nani akoki kobunda na yango?”[5] Mpe nyama ezwaki nzela ya koloba maloba ya lofundu mpe ya kofinga Nzambe. Ezwaki mpe bokonzi ya kosala mosala na yango basanzantuku minei na mibale.[6] Bongo ebandaki koloba maloba ya kotiola Nzambe, kotiola kombo na ye, esika ye avandaka, mpe baoyo bavandaka na Likolo.[7] Ezwaki nzela ya kobunda na basantu mpe ya kolonga bango. Mpe bapesaki yango bokonzi likolo ya mabota nyonso, yamikili nyonso, ya minoko nyonso mpe ya bikolo nyonso.[8] Bongo bato nyonso oyo bavandaka na mokili, baoyo bakombo na bango ekomama te, banda mokili esalama, na Buku ya bomoi ya Mwanameme oyo babomaki, bakosambela ye.[9] Moto oyo azali na matoyi tika ayoka![10] Soki moto asengeli kokota na boloko, akokota na boloko. Soki moto asengeli kokufa na mopanga, akokufa na mopanga. Yango wana, esengeli ete bato ya Nzambe bazala bato ya kokanga motema mpe kondima.[11] Bongo namonaki nyama mosusu ebimaki na mabele. Nyama yango ezalaki na maseke mibale oyo ezalaki lokola ya mwana-meme, mpe ezalaki koloba lokola Dragon.[12] Esalelaki bokonzi nyonso ya nyama ya liboso na miso na ye. Esalaki ete mabele mpe bato oyo bavandaka na mabele bakumbamela nyama ya liboso oyo ezalaki na pota oyo elingaki koboma ye mpe pota yango esilaki.[13] Esalaki makamwisi minene, na ndenge ete ekitisaki kutu motowuta na likolo kino na mokili, na miso ya bato.[14] Bongo ekosaki baoyo bavandaka na mabele na nzela ya makamwisi oyo bapesaki ye ndingisa ya kosala na miso ya nyama ya liboso. Nyama ya mibale etindaki baoyo bavandaka na mokili ete basala elilingi mpo na lokumu ya nyama oyo bazokisaki na mopanga mpe ezongaki na bomoi.[15] Mpe nyama ya mibale ezwaki nzela ya kopesa pema na elilingi ya nyama ya liboso mpo ete ekoka koloba, mpe eboma baoyo nyonso baboyaki kosambela yango.[16] Etindaki lisusu bato nyonso na makasi, bato minene mpe bato pamba, bato ya bomengo mpe babola, bawumbu mpe bato ya bonsomi, ete bazwa elembo na loboko ya mobali to na elongi,[17] mpo ete moto moko te akoka kosomba to koteka, longola kaka oyo azali na elembo; elembo yango ezali nde kombo ya nyama to talo ya kombona yango.[18] Likambo oyo ezali kosenga bwania. Tika ete moto oyo azali na mayele atanga talo ya nyama. Pamba te talo yango ekokani na kombo ya moko. Talo yango ezali: nkama motoba na ntuku motoba na motoba.

Sa nglô yile 20:1-15
[1] Bongo namonaki anzelu moko azalaki kokita wuta likolo, asimbaki fungola ya libulu ya molai mpe monyololo moko ya monene.[2] Akamataki Dragon, nyoka wana ya kala, oyo azali zabolo mpe satana, mpe akangaki ye na monyololo mpo na bambula nkoto moko.[3] Anzelu abwakaki ye na libulu ya molai. Akangisaki yango mpe atiaki elembo likolo na yango, mpo ete akosa lisusu te bikolo, kino tangobambula nkoto moko ekokoka. Bongo na sima, esengeli batika ye mpo na mwa tango moke.[4] Bongo namonaki bakiti ya bokonzi na baoyo bafandelaki yango; bapesaki bangobokonzi ya kosambisa bato. Namonaki milimo ya bato oyo bakataki bango mitu mpo na litatoli ya Yesu mpe mpo na liloba ya Nzambe. Baboyaki kosambela nyama mpe na elilingi na yango, mpe bazwaki te elembo na bilongi na bango mpe na maboko na bango; bazongaki na bomoi, mpe bazalaki na bokonzi bambula nkoto moko elongo na Kristo.[5] Bato mosusu oyo bakufaki, bazongaki na bomoi te kino tango bambula nkoto moko ekokaki. Yango nde Lisekwa ya liboso.[6] Esengo mpe mosantu, bato oyo bakosekwa na lisekwa ya liboso! Liwa ya mibale ezali lisusu na nguya te likolo na bango; kasi bakozala banganga-Nzambe ya Nzambe mpe ya Kristo, mpe bakozala na bokonzi elongo na ye, bambula nkoto moko.[7] Tango bambula wana nkoto moko ekokoka, bakobimisa Satana na boloko,[8] mpe akokende kokosa bikolo oyo ezali na bipai nyonso minei ya mokili mobimba, Gogi mpe Magogi, mpo asangisa bango esika moko mpo na kobunda etumba; bakozala ebele, ebele penza lokola zelo ya ebale monene.[9] Bongo bapanzanaki na mokili mobimba, bazingaki mboka ya basantu, mpe vile oyo Nzambe alingaka mingi. Kasi moto ewutaki na likolo, ekitelaki bato wana mpe ebomaki bango.[10] Bongo zabolo oyo azalaki kokosa bango, babwakaki ye na laki ya moto mpe ya sufulu, esika babwakaki nyama mpe moprofeta ya lokuta. Kuna bakomona pasi seko, butu na moi.[11] Bongo namonaki Kiti monene ya bokonzi ya pembe. Moto moko avandelaki yango. Likolo mpe nse ekimaki liboso ya elongi na ye, mpe esika ezwamaki te mpo na yango.[12] Bongo namonaki bato bakufa: bato minene mpe bato pamba batelemakiliboso ya Kiti ya bokonzi. Babuku efungwamaki; mpe Buku mosusu efungwamaki, yango nde Buku ya bomoi. Bongo bato basambisaki bato bakufa, moto nyonso na makambo oyo ye asalaki, ndenge ekomamaki na babuku wana.[13] Ebale monene ezongisaki bakufi nyonso oyo bazalaki kati na yango; liwa mpe mboka ya bakufi ezongisaki bakufi oyo bazalaki kati na yango; bongo moto nyonso asambaki na makambo oyo ye asalaki.[14] Liwa mpe mboka ya bakufi ebwakamaki na laki ya moto. Laki yango ya moto yango nde: liwa ya mibale.[15] Mpe moto nyonso oyo kombo na ye ekomamaki te na Buku ya bomoi, babwakaki ye na laki ya moto.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®