A A A A A

Mysteries: [Destiny]


Jean 16:33
Nalobi na bino makambo oyo, mpo ete bozala na kimia kati na ngai. Na mokili oyo, bokonyokwama mingi penza. Kasi boyika mpiko! pamba te, nasiʼnalongi mokili.

Sa nglô yile 20:12
Bongo namonaki bato bakufa: bato minene mpe bato pamba batelemakiliboso ya Kiti ya bokonzi. Babuku efungwamaki; mpe Buku mosusu efungwamaki, yango nde Buku ya bomoi. Bongo bato basambisaki bato bakufa, moto nyonso na makambo oyo ye asalaki, ndenge ekomamaki na babuku wana.

Romefue 12:2
Bolanda bizaleli ya tango oyo te, kasi bobongwana na nzela ya makanisi ya sika mpo ete bokoka kososola mokano ya Nzambe: oyo na miso na Ye ezali malamu, esepelisaka Ye mpe ezali ya kokoka.

Romefue 8:28-29
[28] Toyebi lisusu malamu ete, makambo nyonso esalamaka mpo na bolamu ya bato oyo balingaka Nzambe, baoyo abenga kolanda mokano na Ye.[29] Pamba te, baoyo Nzambe ayeba wuta kala, abongisa bango mpe wuta kala mpo ete bakokana na Mwana na Ye, mpo ete azala Mwana ya liboso kati na bandeko ebele.

ÉphÈsefue 2:8-9
[8] Pamba te, bobiki mpo na ngolu, na nzela ya kondima. Mpe yango ewuti na bino te, kasi ezali likabo ya Nzambe;[9] yango ezali te mbuma ya misala oyo bosalaki, mpo ete moto moko te amikumisa.

1 Pierre 2:8-9
[8] mpe, libanga oyo ebetisaka bato mabaku, libanga oyo ekweyisaka bato! Bazali kobeta mabaku mpo baboyi kotosa Liloba. Yango ebongisama bongo mpo na bango.[9] Kasi bino, bozali libota oyo eponama, bozali banganga-Nzambe ya bokonzi monene, bozali ekolo ya bosantu, mpe bato oyo bazali ya Nzambe, mpo ete bokoka kosakola lokumu ya ye oyo abengaki bino mpo bolongwa na molili mpe boya na moi na ye, oyo ezali ya kokamwa mingi.

1 Corinthefue 2:7-9
[7] Te, toteyaka mabombami ya bwanya ya Nzambe, bwanya oyo ebombama na miso ya bato ya mokili, bwanya oyo Nzambe abongisa mpo na nkembo na biso, liboso ete akela mokili.[8] Mokonzi moko te ya mokili oyo asosolaki yango, pamba te soki basosolaki yango, balingaki te kobaka Nkolo ya nkembo na ekulusu.[9] Kasi ndenge ekomama: “Oyo liso etikala nanu komona te, oyo litoyi etikala nanu koyoka te, mpe oyo moto atikala nanu kanisaki te, yango nde Nzambe abongisa mpo na bato oyo balingaka Ye.”

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®