English
A A A A A

Mysteries: [Cancer]

2 Corinthefue 4:16-19
[16] Yango wana, tolembaka nzoto te; mpe ata soki bomoto na biso ya libanda ezali kobeba moke-moke, kasi bomoto na biso ya kati ekomaka, mokolo na mokolo, ya sika.[17] Pamba te, bapasi na biso ya tango oyo, ekoleka. Bapasi yango ezali penza pepele liboso ya monene ya nkembo ya seko, oyo bapasi yango ezali kobongisa mpo na biso.[18] Boye, totalaka te makambo oyo emonanaka na miso, kasi totalaka nde makambo oyo emonanaka te. Pamba te, makambo oyo emonanaka ezali mpo na tango moke, kasi oyo emonanaka te ezali mpo na libela na libela.[19] Toyebi malamu ete, soki nzoto na biso, evandelo na biso na mokili oyo, ezali lokola ndako ya kapo, ekufi; tozali na ndako oyo Nzambe abongisela biso, evandelo ya seko kuna na likolo, ndako oyo etongama na maboko ya bato te.

Matthieu 11:28-29
[28] Boya epai na ngai bino nyonso oyo bolembi mpe bomemi mikumba, bongo ngai nakopesa bino kopema.[29] Bozala basali na ngai, mpe boyekola epai na ngai; pamba te nazalimoto ya boboto mpe ya komikitisa; mpe bokozwa kopema na milimo na bino.

Jean 14:1-4
[1] Tika ete mitema na bino etungisama te. Bondimelaka Nzambe, bondimela mpe ngai.[2] Na ndako ya Tata na ngai bisika ezali mingi, mpe nakeyi kobongisela bino esika. Soki ezalaki bongo te, mbele nalingaki koyebisa bino yango.[3] Mpe soki nakeyi mpe nabongiseli bino esika, bongo nakoya lisusu mpe nakokamata bino elongo na ngai, mpo ete bozala epai ngai nakozala.[4] Kasi bino boyebi nzela ya esika oyo ngai nazali kokende.

Romefue 8:16-25
[16] Molimo Ye moko atatolaka na molimo na biso ete tozali bana ya Nzambe.[17] Mpe lokola tozali bana, tozali mpe bakitani ya bomengo: bakitani ya bomengo ya Nzambe, mpe bakitani ya bomengo elongo na Klisto, pamba te soki tozali komona pasi elongo na Ye, tokozwa mpe nkembo elongo na Ye.[18] Nakanisi ete bapasi ya tango oyo ekokani te na motuya ya nkembo oyo ekomonana kati na biso.[19] Pamba te, bikelamu nyonso ya Nzambe ezali kozela na posa makasi penza mokolo oyo Nzambe akolakisa nkembo ya bana na Ye.[20] Pamba te, bikelamu nyonso ya Nzambe ezali na se ya bokonzi ya nguya oyo esukisaka na pamba, ekomaki na se ya bokonzi ya nguya yango na mokano na yango moko te, kasi na mokano ya Ye oyo atiaki yango na se ya bokonzi wana, na elikya ete[21] bikelamu nyonso ya Nzambe mpe ekokangolama na bokonzi ya libebi mpo na kozwa bonsomi ya nkembo oyo bana na Nzambe bakozwa.[22] Toyebi malamu ete kino sikʼoyo, bikelamu nyonso ya Nzambe ezali kolela pasi, lokola mwasi oyo azali na pasi ya kobota.[23] Ezali kaka yango moko te nde ezali kolela, kasi biso mpe tozali kolela, biso baoyo tozwaki Molimo lokola mbuma ya liboso, tozali mpe komona pasi na mitema wana tozali kozela ete Nzambe akomisa biso penza bana na Ye mpe asikola banzoto na biso.[24] Pamba te, tosila tobika, kasi kobika yango ezali nanu elikya. Nzoka nde, soki tozali komona eloko oyo tozali kotiela elikya, wana ezali lisusu elikya te, pamba te, nani akoki kotia elikya na eloko oyo azali komona?[25] Kasi, soki tozali kotia elikya na eloko oyo tozali komona te, solo, tokozela yango na kokanga motema.

1 Pierre 1:3
Lokumu na Nzambe mpe tata ya Nkolo na biso Yesu Kristo! Kati na mawa na ye oyo eleki monene, apesaki biso mbotama ya sika, na nzela ya lisekwa ya Yesu Kristo kati na bakufi, mpo ete tozala na elikya oyo ya solo-solo;

2 Corinthefue 1:3-6
[3] Lokumu epai na Nzambe, Tata na Nkolo na biso Yesu Klisto, Tata oyo ayokelaka bato mawa mpe Nzambe oyo abondisaka bato na makambo nyonso.[4] Abondisaka biso na bapasi nyonso mpo ete biso mpe tokoka kobondisa baoyo bazali kati na bapasi, na nzela ya kobondisama oyo biso mpe tozwaki epai na Ye.[5] Ndenge tozali komona pasi mingi kati na Klisto, ndenge wana mpe kobondisama na biso ezali mingi na nzela ya Klisto.[6] Soki tozali komona pasi, ezali mpo ete bino bokoka kobondisama mpe kobika; soki biso tosili kozwa kobondisama, ezali mpo ete bino mpe bokoka kozwa kobondisama mpo ete bolonga kokanga motema liboso ya bapasi ya ndenge moko na oyo biso tozali komona.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®