English
A A A A A

Mysteries: [Aliens]

Colossesfue 1:16
Pamba te, biloko nyonso ekelama na nzela na ye: biloko oyo ezali na likolo mpe oyo ezali na nse, biloko oyo emonanaka, na oyo emonanaka te, ata bokonzi mpe lokumu, bakonzi mpe banguya; biloko nyonso ekelama na nzela na ye mpe mpo na ye.

ÉphÈsefue 2:19
Yango wana, bozali lisusu bapaya te to mpe bawuta te, kasi bozali basitwaye elongo na basantu, mpe bato ya libota ya Nzambe;

ÉphÈsefue 6:12
Pamba te etumba na biso ezali na makila mpe na mosuni te, kasi na milimo oyo ezali na bokonzi, milimo ya lokumu, banguya ya mokili oyo ya molili, mpe na milimo ya mabe oyo ezali na mokili ya milimo.

Hébreu 11:13
Bato wana nyonso bakufaki kati na kondima, mpe bazwaki te bilokooyo Nzambe alakaki bango; bamonaki yango kaka mpe bapesaki yango mbote na mosika. Mpe, bandimaki ete bazalaki bapaya mpe baleki nzelana kati ya mokili.

Hébreu 13:2
Bobosanaka te koyamba bapaya na ndenge ya malamu, Pamba te na kosala bongo, bato mosusu bayambaki baanzelu, mpe bayebaki te ete bayambaki baanzelu.

1 Pierre 2:11
Balingami, boyeba ete bozali na kati ya mokili lokola bapaya mpe baleki nzela; yango wana nabondeli bino: boboya baposa mabe ya nzoto, Pamba te yango ebundaka na elimo na bino.

Sa nga bé yôli'n 19:35
Suka-suka, sekretere ya engumba alongaki kopekisa makelele ya bato. Alobaki: “Bato ya Efeso! Nani kati na mokili oyo ayebi te ete engumba ya Efeso ezali engumba mosantu ya nzambe monene ya mwasi Artemisi, mpe ya ekeko na ye oyo ekita wuta na likolo?

Sa nglô yile 12:12
Yango wana yo Likolo, na bino baoyo bovandaka kuna, bosepela! Kasi mawa na mokili mpe na ebale monene, pamba te zabolo akiti epai na bino mpe atondi na kanda, mpo ayebi ete atikali na tango moke.

Sa nglô yile 13:1
Sima namonaki nyama moko ebimaki na ebale monene, ezalaki na maseke zomi mpe mitu sambo. Elataki bikoti zomi ya bokonzi na maseke na yango; mpe na mitu na yango bakomaki bakombo ya kotiola Nzambe.

Sa nglô yile 9:7-11
[7] Mankonko yango ezalaki lokola bampunda oyo babongisi mpo na etumba; na likolo ya mitu na yango ezalaki na biloko moko lokola bikoti ya bokonzi oyo ya wolo, mpe bilongi na yango, ezalaki lokolabilongi ya bato.[8] Suki na yango ezalaki lokola oyo ya basi. Mpe mino na yango lokola oyo ya tambwe.[9] Ezalaki na biloko moko lokola bibende oyo basoda bazalakikolata mpo na komibatela na makonga. Makelele ya mapapu na yango ezalaki lokola makelele ya bapusu-pusu oyo bampunda ebele ezali kobenda mpo na etumba.[10] Mankonko yango ezalaki na mikila mpe basende lokola oyo ya bankoto. Mpe nguya ya konyokola bato basanza mitano ezalaki na mikila na yango.[11] Anzelu ya libulu molayi ye nde azalaki mokonzi ya mankonko yango. Kombona ye na monoko ya Ba-ebreo: “Abadon”, mpe na monoko ya Bagreki: “Apolion”.

Lingala Bible 2002
Copyright © 2002 by Biblica, Inc.®